AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Qəzəllər, rübailər, qəsidələr". Dahi şairinin lirik-fəlsəfi poeziya nümunələrində sufi-irfani düşüncələri cəmlənib! Bu əsərlər birbaşa farscadan çevrildiyinə görə maraqlıdır...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Dahi Azərbaycan şairinin lirik-fəlsəfi poeziya nümunələrində sufi-irfani düşüncələri cəmlənib! Bu əsərlər birbaşa farscadan çevrildiyinə görə maraqlıdır...
Tarix: 30.08.2010 22:01 | Baxış: 4468 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Yeni şeir formalarına istinad edərək həmişə maraqlı və orijinal lövhələr yaratmış şairin bu kitabında onun həyat, insan və cəmiyyət haqqında oxucu ilə səmimi, poetik söhbətləri toplanmışdır.
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Nüsrət Kəsəmənli
Təsvir: Bu kitab ürəyi sevgi həsrətindən yananlar üçün, ümidi yorulmuşlar üçün, başını əlləri arasına alıb bu dünyanı götür-qoy edənlər üçün, inciyib-küsənlər üçün və bir də sadəcə sevənlər üçündür...
Tarix: 30.08.2010 20:30 | Baxış: 2928 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Bahadır və Sona". N.Nərimanovun ilk elektron kitabı. "Bahadır və Sona" romanı, "Pir" povesti, eləcə də bütün bədii nəsr əsərləri!
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nəriman Nərimanov
Təsvir: Nəriman Nərimanovun ilk elektron kitabı. "Bahadır və Sona" romanı, "Pir" povesti, eləcə də bütün bədii nəsr əsərləri!
Tarix: 02.08.2010 16:20 | Baxış: 4356 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Yetim". istedadlı nasirin bu kitabındada povest və hekayələri yer alıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20.
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Natəvan Dəmirçioğlu
Təsvir: "Yetim". istedadlı nasirin bu kitabındada povest və hekayələri yer alıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20.
Tarix: 19.05.2010 11:55 | Baxış: 2813 | Müəllif: Azer | Ətraflı


"Xоrşünаslıq". Dərslik Musiqi Аkаdemiyаsının xоr dirijоrluq fаkültəsi və pedаqоji universitetlərin musiqi ixtisаsı tələbələri, gənc xоr dirijоrlаrı, prоfessiоnаl və özfəаliyyət xоr kоllektivlərinin rəhbərləri üçün
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Nailə Mirzəyeva
Təsvir: Dərslikdə Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərmiş və göstərən xоrlаr hаqqındа tаrixi mаteriаllаrın geniş elmi-nəzəri və prаktiki cəhətdən təhlili II fəsildə, xоrun növ və tipləri isə IV fəsildə öz əksini tаpmışdır. Eləcə də burаdа xоr pаrtiyаlаrı, оnlаrın tərkibi, diаpаzоnlаrı hаqqındа geniş dаnışılır. Dərslikdə xоrlа iş təcrübəsinin ən çətin və vаcib sаhələrindən biri оlаn intоnаsiyа və xоrun kökünün təmizliyi məsələləri аrаşdırılır. Burаdа intervаllаrın, mаjоr və minоr tоnаllıqlаrının intоnаsiyа edilməsi izаh edilərək, xоr ifаçılığındа intоnаsiyа təmizliyi və kökün dəqiqliyinin vаcib оlmаsı qeyd оlunur.
Tarix: 19.03.2010 01:00 | Baxış: 2289 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əsərləri". Kitabda XIX-XX əsrdə yazıb-yaratmış tanınmış yazıçı-publisist, maarifçi-dramaturqun dram əsərləri, publisitikası, hekayə və iqtibasları toplanıb.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nəcəf bəy Vəzirov
Təsvir: Kitabda XIX-XX əsrdə yazıb-yaratmış tanınmış yazıçı-publisist, maarifçi-dramaturq Nəcəf bəy Vəzirovun dram əsərləri, publisitikası, hekayə və iqtibasları toplanıb.
Tarix: 19.03.2010 00:57 | Baxış: 2639 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sükutun poeziyası"na ön söz. (C.X.Cübran imzası Azərbaycan oxucusuna XX əsrdən etibarən şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın əsərlərindən tanışdır)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Nərgiz Paşayeva
Təsvir:  Aida İmanquliyeva hələ 1975-ci ildə Cübran Xəlil Cübrana ayrıca kitab həsr etmiş, bu böyük ərəb yazıçısının həyat və yaradıcılığını geniş şərh etmişdir. Aida xanım bu mövzuya ilk növbədə bir ərəbşünas alim olmaq etibarı ilə müraciət etsə də, sonrakı tədqiqatlarında o, Cübranı həm də bir mütəfəkkir kimi dəyərləndirmiş və onun Şərq ilə Qərb düşüncə tərzlərini vəhdət halında ifadə edən əsərlərini fəlsəfi aspektdə də təhlil etmişdir.
Tarix: 30.10.2009 12:33 | Baxış: 2303 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Xəmsə". Birinci Kitab. "Sirlər xəzinəsi". Dahi sənətkarın bütün yaradıcılığına əsl kulturoloji-intelektual açar sayıla məsnəvisi
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir:  Nizami Gəncəvi. "Xəmsə". Birinci Kitab. "Sirlər xəzinəsi". Dahi Nizami Gəncəvinin bu məsnəvisini onun "Xəmsə"sinə daxil lan əsərlərin hamısına, fəlsəfi baxışlarına, divanlarına, ümumiyyətlə bütün yaradıcılığına əsl kulturoloji-intelektual açar da saymaq olar...  
Tarix: 24.10.2009 19:38 | Baxış: 2980 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Xəmsə". Dördüncü Kitab. "Yeddi gözəl". Qloballaşma, xalqların inteqrasiyası, planetar düşüncə, multimədəniyyət kimi bəşəri problemlərin kodları gizlədilmiş Şərq dastanı
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Nizami Gəncəvi. "Xəmsə". Dördüncü Kitab. "Yeddi gözəl" Şərqin qloballaşma barədə ilk intellektual Dastanı. "Yeddi gözəl" "Xəmsə"nin dördüncü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu yüksək sənətkarlıqla XXI əsrdə çağdaş dünya sivilizasiyanın gəldiyi məqamı - qloballaşma, xalqların inteqrasiyası, planetar düşüncə, multimədəniyyət kimi bəşəri problemlərin kodlarını bu əsərdə göstərmişdir... Şairin yaratdığı bu intellektual dastan dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmiş, Azərbaycan İntibahını dünya mədəniyyətinin ən dəyrli hadisəsinə qədər yüksəltmişdir...
Tarix: 20.10.2009 18:38 | Baxış: 2506 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Xəmsə". Üçüncü Kitab. "Leyli və Məcnun". İlahi eşq və ölməz sevgi dastanı.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Nizami Gəncəvi. "Xəmsə". Üçüncü Kitab. "Leyli və Məcnun". İlahi eşq və ölməz sevgi dastanı. "Leyli və Məcnun" "Xəmsə"nin üçüncü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır.Şairin yaratdığı bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir.
Tarix: 16.10.2009 16:54 | Baxış: 2521 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


QODERZİ ÇOXELİ: "BU DÜNYADA RUH KİMİ YAŞAY­RAM..."
Kateqoriya: Gürcüşünaslıq - Gürcüstanşünaslıq
Müəllif: Nəriman Əbdülrəhmanlı
Təsvir: Bakıya qayıdandan sonra xəbərin təfərrüatını internetdə axtardım: "Tanınmış gürcü yazıçısı Qoderzi Çoxeli uzun sürən xəstəlikdən sonra 2007-ci il noyabrın 16-da..."
Tarix: 15.10.2009 20:19 | Baxış: 2605 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Xosrov və Şirin" mənzum romanı. "Xəmsə"yə daxil olan ikinci kitab - ölməz sevgi dastanı...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Dahi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsəri "Xəmsə"nin ikinci kitabıdır. Şair bu əsərində məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağlını, düşüncəsini tərənnüm edərək əsrlərlə unudulmayan bədii surətlər, ədəbi qəhrəmanlar yaratmışdır. Bu qəhrəmanlar sırasında dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin gözəl incisi olan Şirin öndə durur.
Tarix: 12.10.2009 15:49 | Baxış: 3047 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İskəndərnamə". II Kitab: "Şərəfnamə". (Tərcümə edəni: Abdulla Şaiq, e-mətnı)
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Ulu Şeyx Nizaminin "Xəmsə"sinin şah nümunəsi sayılan "İskəndərnamə" dastanının ikinci kitabı sayılan "Şərəfnamə" məsnəvisinin - poemasının latın qrafikalı əlifbayla, Azərbaycan dilinə poetik tərcümədə təqdim edirik.
Tarix: 28.09.2009 17:44 | Baxış: 2304 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İskəndərnamə". I kitab: "İqbalnamə". (Azəricə e-mətni), ayrıca maraqlı materiallar...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Nizami Gəncəvi. "İSKƏNDƏRNAMƏ" "İqbalnamə" (I kitab, azəricə e-mətni). Fər­man Rzayev. "Nİ­ZA­Mİ GƏN­CƏ­Vİ YA­RA­DI­CI­LI­ĞI İTA­Lİ­YA ƏDƏ­Bİ - MƏ­DƏ­Nİ HƏ­YA­TIN­DA"
Tarix: 16.09.2009 19:48 | Baxış: 2843 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycanın - Qəbələnin bətnindəki Amazon Dünyası
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Nuridə Atəşi
Təsvir: "Əgər sən bu tarixi, bu coğrafiyanı və bu arxeoloji faktları dünyaya sübut edə bilsən, bu, tarixi dəyişmək, həm də yalnız AZƏRBAYCAN, QAFQAZ TARİXİNƏ DEYİL, BÜTÜN DÜNYA TARİXİNƏ, MƏDƏNİYYƏTİNƏ TƏSİR ETMƏK OLAR".
Tarix: 07.09.2009 18:31 | Baxış: 2747 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Uinston Çörçil: ədəbiyyat üzrə Nobel almış siyasətçi
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Nadir Qocabəyli
Təsvir: Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı almış nəhəng siyasətçi
Tarix: 20.08.2009 21:59 | Baxış: 3260 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


Viktor Hüqo və onun «Paris Notr-Dam kilsəsi» əsəri
Kateqoriya: Fransa
Müəllif: Nadir Qocabəyli
Təsvir: Dünya ədəbiyyatının ən məşhur əsərlərindən olan “Paris Notr-Dam kilsəsi” romanının müəllifi Viktor Hüqo bir yazıçı və şəxsiyyət kimi XIX yüzil tarixinin və hər şeydən öncə fransız ədəbiyyatının ayrıca, parlaq bir səhifəsidir.
Tarix: 20.08.2009 20:43 | Baxış: 3603 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


1 2 3 4


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner