AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Dəyişən beyinlər" - "Değişen kafalar" (hind əfsanəsi). 1929-cu ildə Nobel mükafatına layiq görülmüş alman yazarının türkcə maraqlı bir əsəri.
Kateqoriya: Almaniya
Müəllif: Tomas Mann
Təsvir: "Değişen kafalar" (hind əfsanəsi). 1929-cu ildə Nobel mükafatına layiq görülmüş alman yazardan türkcə maraqlı bir əsər 
Tarix: 19.07.2010 23:53 | Baxış: 3295 | Müəllif: togrul | Ətraflı


"Qan gölü" (Roman. Türk dilində). "New York Times" qəzetinin ən çox satılan kitab müəllifindən maraqlı bir əsər...
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Tess Gerritsen
Təsvir: Tess Gerritsen həkim və yazardır. Stanford üniversitetində antropologiya mövzusu üzrə işləyib və Kaliforniya Üniversitetindən tibb diplomu alıb.Stajını Havayidə tamamladıqdan sonra, ana olacağı üçün özünə ayırdığı zamanda ilk romanını - "Gecəyarısından Sonra Zəng çalınan Telefon"u yazıb. Romantik roman kimi tanınan bu romanın ardınca əlavə 7 roman yazıb. "New York Times" qəzetinin ən çox satılan kitab olaraq tanıdığı "Hasat" ilə tibbi-dramatik romanlar yazmağa başladı.
Tarix: 28.06.2010 19:09 | Baxış: 3314 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Orta əsrlər Yaponiyasına səyahət". Çox maraqlı tarix-kulturoloji araşdırma. Mədəniyyət və sivilizasiya tarixini öyrənənlər üçün əla vəsait...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Telman Orucov
Təsvir: Telman Orucov. "Orta əsrlər Yaponiyasına səyahət" "Orta əsrlər Yaponiyasına səyahət". Çox maraqlı tarix-kulturoloji araşdırma. Mədəniyyət və sivilizasiya tarixini öyrənənlər üçün əla vəsait...
Tarix: 21.06.2010 16:54 | Baxış: 3381 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ən yеni Аzərbаycаn ədəbiyyаtı məsələləri". Kitаbа müəllifin çаğdаş ədəbi prоsеsə - nəşr, pоеziyа, ədəbiyyаtşünаslıq məsələlərinə dаir sоn illərdə qələmə аldığı araşdırması və tənqidi məqаlələri yer alıb...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv)
Təsvir: "80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü" mоnоqrаfiyаsındа 80-ci illərin rоmаn təsərrüfаtı əsаsındа bu jаnrın pоеtikа zənginliyi və jаnr təkаmülünün əsаs istiqаmətləri tədqiq еdilir: rоmаnın mövzu, idеyа, kоnflikt və bədii qəhrəmаn kоntеksindəki təkаmül prоsеsi izlənir; tаriхi rоmаn və оnun tipоlоgiyаsınа dаir еlmi-nəzəri qənаətlər ümumiləşdirilir, tipоlоji təsnifаt prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinə çаlışır, jаnr bахımındаn mübаhisə dоğurаn əsərlər pоlеmik yöndə аrаşdırmа оbyеkti оlur; jаnrın struktur хüsusiyyətləri - kоmpоzisiyа mürəkkəbliyi, süjеtqurmаnın tipоlоji müхtəlifliyi və üslubi təmаyülləri аrаşdırılır.
Tarix: 09.03.2010 00:15 | Baxış: 2348 | Müəllif: Narmin | Ətraflı


"XVIII yüzillik - XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri". Monioqrafiya. Tələbələr dərslik kimi yararlana bilərlər...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Tofiq Mustafazadə
Təsvir: Monoqrafiya Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri tarixinin XVIII yüzillik - XIX yüzilliyin əvvəlləri dövrünü işıqlandıran, müəllifin həm Rusiya, həm də Türkiyə arxivlərində uzunmüddətli axtarışlar nəticəsində aşkar edib sistemləşdirdiyi qiymətli fakt və materialların tədqiqinə həsr olunmuşdur. Kitаbdа Osmanlı imperiyasının Azərbaycanla bağlı siyasətinin mahiyyəti açılmış, qarşılıqlı münasibətlərdəki mərhələlər müəyyənləşdirilmiş, onların ozamankı düşmənə - çar Rusiyası və onun əlaltısı Kartli-Kaxeti çarlığına qarşı öz qüvvələrini birləşdirmək cəhdləri, Azərbaycan dövlət qurumlarının Osmanlı-Rusiya qarşidurmasında rolu və təsiri araşdırılmışdır.
Tarix: 24.11.2009 18:04 | Baxış: 3607 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Canlanma. Metaroman (Son vaxtlar gənc intellektuallar arasında geniş müzakirə olunan əsər)
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Taleh Şahsuvarlı
Təsvir: Çağdaş Azərbaycan nəsrində mübahisələrə səbəb olmuş bir roman... "Canlanma" Taleh Şahsuvarlının fərqli roman texnologiyasıyla qələmə aldığı həyat və tarix şərqisi...
Tarix: 18.09.2009 10:10 | Baxış: 2878 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2


© 2009-2016. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner