AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Ümumi mətnşünaslıq" («Kitabi-Dədə Qoqud» mətnlərinin linqvopoetik təhlili əsasında). Dərs vəsaiti. Kitabda türk bədii mətninə məxsus kontekstual struktur təhlil olunur.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Yadigar Əliyev
Təsvir: "Ümumi mətnşünaslıq". Kitabda bədii mətnin təşkili mexanizmi, onun informativ strukturu, bədii mətn üçün səciyyəvi olan funksional-məzmun, strukturforma elementləri, şeir və nəsr mətnlərin fərqli xüsusiyyətləri, mürəkkəb sintaktik bütövlərin bədii mətn vahidi kimi formalaşması, bədii mətn dili üçün spesifik olan bədii təsvir və ifadə vasitələri sistemi, fonem, heca, intonasiyanın, ahəng qanununun bədii mətndəki rolu araşdırılır, «Kitabi-Dədə Qorqud»un dili üzərində aparılan müşahidələr əsasında türk bədii mətninə məxsus kontekstual struktur təhlil olunur.  
Tarix: 26.10.2010 12:20 | Baxış: 3111 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Mir Cəlal (Paşayev). Biblioqrafiya". Xalq yazıçısının həyat, elmi-bədii yaradıcılığı barədə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanmış məlumat kitabı
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Mir Cəlal (Paşayev). Biblioqrafiya". Xalq yazıçısının həyat, elmi-bədii yaradıcılığı barədə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanmış məlumat kitabı...
Tarix: 22.10.2010 15:17 | Baxış: 2235 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Tövbə" (М.Bulqakovun "Morfi" hekayəsi əsasında işləyəni Y.İlçuk). Böyük rus yazarının pyesi. Azərbaycan dilinə tərcümə...
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Mixail Bulqakov
Təsvir: Böyük rus yazarının pyesi. "Tövbə" (М.Bulqakovun "Morfi" hekayəsi əsasında işləyəni Y.İlçuk). Azərbaycan dilinə tərcümə...
Tarix: 22.10.2010 14:49 | Baxış: 2944 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Conatan Livinqston adlı qağayı". Fəlsəfi-ibrətli povest. Orijinaldan azərbaycancaya çevirmə. Dünyada çox oxunan intellektual bədii-fəlsəfi əsər. YYSQ-nin rəqəmsal e-nəşri N 35
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Riçard Bax
Təsvir: "Conatan Livinqston adlı qağayı". Fəlsəfi-ibrətli povest. Orijinaldan azərbaycancaya çevirmə. Dünyada çox oxunan intellektual bədii-fəlsəfi əsər. YYSQ-nin rəqəmsal e-nəşri N 35
Tarix: 22.10.2010 14:24 | Baxış: 3531 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi" (1900-1920-ci illər ). Yeddi cilddə. V cild. Akademik nəşr. Cilddə XX yüzilliyin son dərəcə mühüm hadisələrlə zəngin olan ilk iki onilliyi işıqlandırılmışdır.
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan tarixi" çoxcildliyinin V cildində XX yüzilliyin son dərəcə mühüm hadisələrlə zəngin olan ilk iki onilliyi işıqlandırılmışdır. Azərbaycan xalqının bütün həyat sahələrini əhatə edən köklü dəyişiklik-lərin baş verdiyi həmin dövrdə kapitalist istehsal münasibətlərinin iqtisadiyyatda aparıcı mövqe tutması, maarifçiliyə əsaslanan milli özünüdərk və ictimai şüurun milli dövlətçiliyi bərqərar etməklə nəticələnən böyük bir inkişaf mərhələsi keçməsi, ədəbiyyat və mədəniyyətin coşqun inkişafı, sosial-iqtisadi təkamül, cəmiyyətin digər mühüm proses və hadisələri bu cilddə diqqət mərkəzinə çəkilmişdir.
Tarix: 22.10.2010 14:10 | Baxış: 2802 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sevənlərə məktub". Fəlsəfi pıçıltılar silsiləsindən. II Kitab. XX əsrin tanınmış Azərbaycan şairinin bu kitabına (ikinci cildinə) seçilmiş lirik-ictimai, satirik şeirləri daxil edilib...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: İskəndər Etibar
Təsvir: Müasir ədəbiyyatımızın tanınmış şair-publisisti İskəndər Etibarın bu kitabına da seçilmiş lirik-ictimai, satirik şeirləri daxil edilib... XX əsrin tanınmış Azərbaycan şairinin bu kitabına (ikinci cildinə) daxil edilən bu poeziya nümunələri çağdaş insanın hiss-həyəcanları, düşüncələri, həyata baxışları və dünyagörüşlərini əhatə edir...
Tarix: 20.10.2010 12:23 | Baxış: 2700 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndəsi, sufi şerimizin son yaradanlarından birinin seçilmiş əsərləri
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Əli Möcüz
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndəsi, sufi şerimizin son yaradanlarından birinin seçilmiş əsərləri
Tarix: 19.10.2010 17:33 | Baxış: 2760 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi". Yeddi cilddə. IV cild. Cilddə XIX əsr Azərbaycan tarixinin əsas sahələri əhatə olunmuşdur: əsrin başlanğıcında çar Rusiyası Şimali Azərbaycanı istila etdi...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan tarixi". Yeddi cilddə. IV cild. Cilddə XIX əsr Azərbaycan tarixinin əsas sahələri əhatə olunmuşdur: əsrin başlanğıcında çar Rusiyası Şimali Azərbaycanı istila etdi...
Tarix: 19.10.2010 16:42 | Baxış: 1766 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İbrahim bəyin səyahətnaməsi: və ya təəssübkeşliyin bəlası". Bədii nəsr tariximizdə realist roman janrının ilk nümunəsi. E-kitab N 34
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Zeynalabdin Marağayi
Təsvir:  Demokratik bədii nəsr tariximizə realist roman janrının ilk nümunələrindən biri kimi daxil olmuş Zeynalabdin Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı İranda, o cümlədən Güney Azərbaycanda baş vermiş 1905-1911-ci illər inqilabının zehni zəmininin hazırlanmasında çox qiymətli bədii salnamədir.
Tarix: 19.10.2010 16:26 | Baxış: 3418 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər". Kitabda şifahi xalq ədəbiyyatının - folklor nümunələrinin müxtəlif tərəfləri tədqiq edilir...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər". Kitabda şifahi xalq ədəbiyyatının böyük bir istiqaməti sayılan folklor nümunələrinin müxtəlif tərəfləri tədqiq edilir...
Tarix: 13.10.2010 16:53 | Baxış: 2669 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi". Yeddi cilddə. III cild. Kitabda əsasən orta əsrlər işıqlandırılmış, monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təşəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərinin tarixi işıqlandırılır.
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan tarixi". Yeddi cilddə. III cild. Kitabda əsasən orta əsrlər işıqlandırılmış, monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təşəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərinin tarixi işıqlandırılır.
Tarix: 13.10.2010 16:38 | Baxış: 3095 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Rus ədəbiyyatı. Andrey Dementyev. Yeni şeirlər. Səyavuş Məmmədzadə. "Oneginlə yeni görüş. A.S.Puşkin. "Yevgeni Onegin".
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Andrey Dementyev
Təsvir: Rus ədəbiyyatı. Andrey Dementyev. Yeni şeirlər. Səyavuş Məmmədzadə. "Oneginlə yeni görüş.  A.S.Puşkin. "Yevgeni Onegin".
Tarix: 11.10.2010 16:40 | Baxış: 2386 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Leyli və Məcnun" dastanından bir hissə - Kəbə ziyarəti. Türk dünyasının və Özbəksitanın böyük söz sənətkarından bir poetik ərməğan!
Kateqoriya: Özbəkistan
Müəllif: Əlişir Nəvai
Təsvir: "Leyli və Məcnun" dastanından bir parça - Kəbə ziyarəti. Türk dünyasının və Özbəksitanın böyük söz sənətkarından bir poetik ərməğan!
Tarix: 11.10.2010 16:22 | Baxış: 2872 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Dostluğun romanı". Yeni nəsil yazarın ilk bədii nəsr kitabı. Oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan əsərin e-variantını təqdim edirik!
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Ənvər Yavəroğlu
Təsvir: Ənvər Yavəroğlu yeni nəsil yazıçı olaraq "Dostluğun romanı" adlı ilk kitabını 3000 nüsxə olmaqla 2009-cu ildə çap elətdirib. Oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan əsərin e-variantını təqdim edirik!
Tarix: 11.10.2010 14:30 | Baxış: 3069 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində" monoqrafik elmi araşrırma. Kitab elmi ictimaiyyətimizin nümayəndələri, ali məktəb tələbələri və tarixlə maraqlananlara ünvanlanıb...
Kateqoriya: Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları
Müəllif: Elçin Qarayev
Təsvir: Elçin Qarayevin "Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində" monoqrafik elmi araşrırmasında milli tariximiz üçün maraqlı faktlar tədqiq edilir, o dövrün salnamələrindən yararlanaraq tariximizin maraqlı və mürəkkəb səhifələrinə işıq salınır.
Tarix: 08.10.2010 22:24 | Baxış: 2692 | Müəllif: ccosqun | Ətraflı


İki maraqlı müəllifin oxunaqlı yazıları. Gülnarə Rəfiq. "Qərbin vicdanı" - Alber Kamyu"... Həmid Herisçi. "Bakı-Mincevan qatarı - Sabir Əhmədli"...
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: İki maraqlı müəllifin oxunaqlı yazıları. Gülnarə Rəfiq.  "Qərbin vicdanı" - Alber Kamyu"... Həmid Herisçi. "Bakı-Mincevan qatarı - Sabir Əhmədli"...  
Tarix: 08.10.2010 17:08 | Baxış: 2559 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Mario Varqas Lyosa. "Baba". (Hekayə). "Katoblepas". («Gənc ya­zı­çı­ya mək­tub­lar»­dan)... Məşhur yazıçı prezident seçkilərinə niyə qatılmışdı? Müsahibə - azəricə
Kateqoriya: Latın Amerikası
Müəllif: Mario Varqas Lyosa
Təsvir: Mario Varqas Lyosa. "Baba". (Hekayə). "Katoblepas". («Gənc ya­zı­çı­ya mək­tub­lar»­dan)... Məşhur yazıçı prezident seçkilərinə niyə qatılmışdı? Müsahibə
Tarix: 07.10.2010 20:03 | Baxış: 3253 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


2010-cu ilin Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Mario Varqas Lyosaya verildi... Barəsində maraqlı yazılar. Rusca roman və pyesi: "Кто убил Паломино Молеро?"
Kateqoriya: Latın Amerikası
Müəllif: Mario Varqas Lyosa
Təsvir: 2010-cu ilin Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Mario Varqas Lyosaya verildi... Barəsində maraqlı yazılar. Rusca roman və pyesi: "Кто убил Паломино Молеро?"
Tarix: 07.10.2010 17:03 | Baxış: 4540 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan etnoqrafiyası". Üç cilddə. III cild. Kİtabda mənəvi mədəniyyət - xalqımız çoxəsrlik tarixə malik toy bayramlraı, qarşılıqlı yardım məsələləri, ağsaqqal , ağbirçəklik adətləri, qonaqlıq məsələləri işıqlandırılır
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan etnoqrafiyası". Üç cilddə. III cild. Kİtabda mənəvi mədəniyyət - xalqımız çoxəsrlik tarixə malik toy bayramlrı, qarşılıqlı yardım məsələləri, ağsaqqal, ağbirçəklik adətləri, qonaqlıq məsələləri işıqlandırılır... Kitabda həmçinin oyunlar, xalq təbabəti, inam və inanc kimi bir çox məsələlər də işıqlandırılır.
Tarix: 04.10.2010 15:30 | Baxış: 3871 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Vilayət Quliyev. "Cümhuriyyət naziri: Rəşid xan Kaplanov". Milli tariximizin qaranlıq səhifələrini vərəqləyərkən nə qədər maraqlı hadisələrlə rastlaşırıq!!!
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Vilayət Quliyev
Təsvir: Vilayət Quliyev. "Cümhuriyyət naziri: Rəşid xan Kaplanov". Milli tariximizin qaranlıq səhifələrini vərəqləyərkən nə qədər maraqlı hadisələrlə rastlaşırıq!!!
Tarix: 03.10.2010 16:35 | Baxış: 3280 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner