AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri". Fərqli yaşam və düşüncə tərzinə malik millətlərin folklor nümunələri dünya sivilizasiya tarixinin qatı açılmamış səhifələri sayılır
Kateqoriya: Asiya ölkələri
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Oxuculara müxtəlif ölkələrin - əsasən də Asiya xalqlarının nağıl, əsatir və əfsanələri təqdim edilir. Fərqli yaşam və düşüncə tərzinə malik millətlərin folklor nümunələri dünya sivilizasiya tarixinin qatı açılmamış səhifələri sayılır.
Tarix: 12.03.2010 14:46 | Baxış: 2397 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. Bu kitabda xalq şairimizin seçilmiş poemaları verilib. Əlbəttə, "Gülüstan" poemas!!!
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Bəxtiyar Vahabzadə
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. Bu kitabda xalq şairimizin seçilmiş poemaları verilib. Əlbəttə ki, "Gülüstan" poemas!!!
Tarix: 12.03.2010 13:08 | Baxış: 2708 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ürəyinin apardığı yerə get" (roman). İtaliyanın tanınmış xanım yazarından dəyərli əsər. Türkiyə türkcəsindən çevirən: Tоvuz Teymurova
Kateqoriya: İtaliya
Müəllif: Susanna Tamaro
Təsvir:  Susanna Tamaro. "Ürəyinin apardığı yerə get" (roman). İtaliyanın tanınmış xanım yazarından dəyərli əsər. Türkiyə türkcəsindən çevirən: Tоvuz Teymurova
Tarix: 10.03.2010 13:16 | Baxış: 3990 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ən yеni Аzərbаycаn ədəbiyyаtı məsələləri". Kitаbа müəllifin çаğdаş ədəbi prоsеsə - nəşr, pоеziyа, ədəbiyyаtşünаslıq məsələlərinə dаir sоn illərdə qələmə аldığı araşdırması və tənqidi məqаlələri yer alıb...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv)
Təsvir: "80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü" mоnоqrаfiyаsındа 80-ci illərin rоmаn təsərrüfаtı əsаsındа bu jаnrın pоеtikа zənginliyi və jаnr təkаmülünün əsаs istiqаmətləri tədqiq еdilir: rоmаnın mövzu, idеyа, kоnflikt və bədii qəhrəmаn kоntеksindəki təkаmül prоsеsi izlənir; tаriхi rоmаn və оnun tipоlоgiyаsınа dаir еlmi-nəzəri qənаətlər ümumiləşdirilir, tipоlоji təsnifаt prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinə çаlışır, jаnr bахımındаn mübаhisə dоğurаn əsərlər pоlеmik yöndə аrаşdırmа оbyеkti оlur; jаnrın struktur хüsusiyyətləri - kоmpоzisiyа mürəkkəbliyi, süjеtqurmаnın tipоlоji müхtəlifliyi və üslubi təmаyülləri аrаşdırılır.
Tarix: 09.03.2010 00:15 | Baxış: 2331 | Müəllif: Narmin | Ətraflı


"Rübailər". Farsdilli Azərbaycan ədəbiyyatının klassik nümayəndəsinin maraqlı kitabı. Bu rübilər şairənin böyük istedadından xəbər verir
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhsəti xanım Gəncəvi
Təsvir: Kitabda klassik Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Məhsəti Gəncəvinin müxtəlif mənbələrdən götürülmüş rübailəri toplanmışdır. Bu rübailər dövrünün humanist poeziyası - Xaqani, Nizami yaradıcılıgı ilə yaxından bağlı olmaqla dünyəvi hisslər tərənnüm edir, insanı, onun gözəlliyini, arzu və istəklərini ifadə edir, onun həyat eşqinin, rəngarəng duyğularının poetik ifadəsi kimi özünü göstərir.
Tarix: 07.03.2010 01:58 | Baxış: 2272 | Müəllif: Игорь | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. II Cild. Məişət nağılları. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Azərbaycan xalq nağılları dünya və Şərq nağıllarının ən dəyərli nümunələrindən sayılır.  Sehirli, möcüzəli hekayətlər, eyni zamanda, milli-etnik şüurun daşıyıcıları, "genetik arxivi" də sayıla bilər... Bu beşcildlikdə indiyə qədər toplanmış nağıllarımız da sizlərə təqdim edilir.
Tarix: 05.03.2010 17:52 | Baxış: 2530 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. I cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1924-1937-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Səməd Vurğun
Təsvir: Dədə Qorquddan gəlib Qurbanidən, Asıq Abbasdan, Sarı Asıqdan, Asıq Ələsgərdən keçən yolun böyük bir zirvəsi xalq şairi Səməd Vurğundur. O, elə xosbəxt sənətkarlardandır ki, ömrü yaratdıgı şeir, həyatı danışdıgı dil qədər yaşarıdır. Səməd Vurğunun "Seçilmis əsərləri"nin bu cildində qüdrətli sairin 1924-1937-ci illərdə yazdığışeirlər toplanmışdır.
Tarix: 05.03.2010 16:28 | Baxış: 3052 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild. Oxuculara dəyərli hədiyyə olan bu kitabda xalq şairinin seçilmiş şeirləri toplanmışdır.
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Bəxtiyar Vahabzadə
Təsvir: Əsrin Şərq və dünya şeir prosesi məcrasında Azərbaycanı Bəxtiyar Vahabzadənin poetik söz dünyası ləyaqətlə təmsil edir. Oxuculara dəyərli hədiyyə olan bu kitabda xalq şairinin seçilmiş şeirləri toplanmışdır.
Tarix: | Baxış: 5553 | Müəllif: webnem | Ətraflı


"Ömrün yorğun kölgəsi". Tanınmış şairin şeirlər və poemalardan ibarət bu yeni poetik toplusuna son illərdə yazdığı poetik əsərlər daxil edilib...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Saday Şəkərli
Təsvir: Tanınmış şair Saday Şəkərlinin "Ömrün yorğun kölgəsi" adlı yeni şeirlər və poemalardan ibarət poetik toplusuna onun yazdığı poetik əsərlər daxil edilib.
Tarix: 01.03.2010 20:30 | Baxış: 2367 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Zəfər tağı". Avstriyanın dünyaşöhrətli tanınmış anti-faşist yazıçısının maraqlı bədii əsəri. Romanı alman dilindən Vilayət Hacıyev tərcümə edib
Kateqoriya: Avropa ədəbiyyatı
Müəllif: Erix Mariya Remark
Təsvir:  Erix Mariya Remark "Zəfər tağı". Avstriyanın dünyaşöhrətli tanınmış anti-faşist yazıçısının maraqlı bədii əsəri. Romanı alman dilindən Vilayət Hacıyev tərcümə edib
Tarix: 27.02.2010 20:04 | Baxış: 4064 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Gözünə gün düşür". (Uzun hekayə). Tanınmış cavan və istedadlı yazıçı-dramaturqdan Qarabağ mövzusunda əla bir bədii nəsr nümunəsi...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Hüseynbəyli
Təsvir: Elçin Hüseynbəylidən Qarabağ mövzusunda əla bir bədii nəsr nümunəsi... "Gözünə gün düşür". (Uzun hekayə)
Tarix: 27.02.2010 19:39 | Baxış: 2810 | Müəllif: Bahar | Ətraflı


"Həqiqi dost". Dünyaşöhrətli yazıçının nağılını orijinaldan, ingiliscədən - Kamran Nəzirlinin tərcüməsində təqdim edirik.
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Oskar Uayld
Təsvir: Oskar Uayldın bütün həyat və yaradıcılığında qəbul olunmayan məqamlar və dəyərlər olsa da, onun yaradıcılığı və sənətkarlıq xüsusiyyətləri 20-ci əsrin Avropa ədəbiyyatı üçün qiymətli idi və vaxitlə İngiltərənin qəbul etmədiyi dəyərləri (məsələn, Salvador Dalinin həyat tərzi kimi) bu gün Avropa müdafiə edir. Bütün bunlara baxmayaraq, Oskar Uayldın uşaqlar üçün yazdığı nağıllar bu gün də maraqla oxunur. Yazıçının məşhur "Həqiqi Dost"( The Devoted Friend , 1888) adlı nağılını orijinaldan Kamran Nəzirlinin tərçüməsində təqdim edirik.
Tarix: 23.02.2010 23:23 | Baxış: 3708 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Milli monoloq". Avropada yaşayan xanım yazarın esse, povest və hekayələr kitabı.
Kateqoriya: Mühacir və diaspor
Müəllif: Eluca Atalı
Təsvir: Kitabda müəllifin o taylı - bu taylı Azərbaycanın milli dərdləri və insan haqları ilə bağlı müxtəlif illərdə yazdığı hekayə, esse, povest janrında bədii əsərləri toplanmışdır.Kitabı hamının oxumasını arzu edən müəllif, uşaqların və gənclərin oxumasını vacib bilir. Bununla da o istəyir ki, uşaqlar və yeniyetmələr Azərbaycanımızın düşdüyü durumdan çıxış yolunu axtarıb tapmaqda fəal olsunlar. Həm də o istəyir ki, Bütöv Azərbaycanın yaranmasının bu gün onların necə düşünüb, necə yaşamalarından asılı olduğunu unutmasınlar.
Tarix: 23.02.2010 15:53 | Baxış: 2464 | Müəllif: Hafiz Mirzə | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. III cild. Kitaba ədibin uşaqlar və gənclər üçün yazdığı şeirlər, poemalar, hekayələr, təmsillər və pyeslər daxil edilib.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Abdulla Şaiq
Təsvir: Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, romantik yazıçı Abdulla Şaiqin "Seçilmiş əsərləri" (üç cilddə) III cildinə ədibin uşaqlar və gənclər üçün yazdığı şeirlər, poemalar, hekayələr, təmsillər və pyeslər daxil edilib. Bu əsərlər azərbaycan uşaq ədəbiyyatının dəyərli nümunələri hesab olunur və müxtəlif nəsil uşaqları tərəfindən sevilə-sevilə oxunur...
Tarix: 20.02.2010 20:50 | Baxış: 2358 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycan dilinin virtual qatları - müxtəsər kompyuter - İKT terminləri e-sözlüyü... 21 fevral Beynəlxal Ana Dili günü münasibətilə
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: 21 fevral Beynəlxal Ana Dili günü münasibətilə: Azərbaycan dilinin virtual qatları - müxtəsər kompyuter - İKT terminləri e-sözlüyü
Tarix: 18.02.2010 20:40 | Baxış: 3402 | Müəllif: Nurlan | Ətraflı


"Sonuncu mogikan" Roman. Azərbaycanca. Müxtəlif nəsillərin sevə-sevə oxuduqları bu maraqlı əsər dünya macəra ədəbiyyatının şah nümunəsi sayılır.
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Ceyms Fenimor Kuper
Təsvir: Amerika romantiziminin görkəmli nümayəndəsi Ceyms Fenimor Kuperin "Sonuncu mogikan" romanı dünya macəra ədəbiyyatının şah nümunəsi sayılır. Şimali Amerikanın avropalılar tərəfindən zəbt edilməsi, hindu aləmi, vəhşi dünya kimi ekzotik yerləri yazıçı tərəfindən çox gözəl təsvir olunub.
Tarix: 18.02.2010 10:13 | Baxış: 3970 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Plazma və dəstə teхnologiyası". Fiziki elektronika sahəsində çalışan elmi əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulub, habelə uyğun iхtisaslı aspirant və maqistrlara tövsiyə edilir
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: İlham Həsənov
Təsvir: Vəsaitdə ion və plazma mənbələrinin işinin əsasında duran fiziki proseslər, habelə onların quruluşları və funksional parametrləri nəzərdən keçirilir. İon dəstələrinin və vakuumda qalıq qazın tərkibinin kütlə analizi metodları təsvir edilir. Kitab məzmunu və inşa edilmə səviyyəsinə görə fiziki elektronika sahəsində çalışan elmi əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulmuşdur, habelə uyğun iхtisaslı aspirant və maqistrlara tövsiyə edilə bilər.
Tarix: 17.02.2010 21:59 | Baxış: 2552 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. I Cild. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Biri vardı, biri yoxdu..." ilə başlayan möcüzəli əsərlər... Azərbaycan xalq nağılları dünya və Şərq nağıllarının ən dəyərli nümunələrindən sayılır. Bu beşcildlikdə indiyə qədər toplanmış nağıllarımız sizlərə təqdim edilir.
Tarix: 17.02.2010 21:22 | Baxış: 2707 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ağ ev". Hekayələr kitabı. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri. E-kitab N 10
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Kamran Nəzirli
Təsvir: K.Nəzirli "Sevgi nağılı"(1991), "Doğmalar arasında" (1995),  "Şeytan işığı"(2004), "Komada olan adam" (2007) və s. bədii nəsr kitablarının  müəllifidir. Onun hekayələri  Amerikada, Hollandiyada,Türkiyədə, Koreyada, Özbəkistanda, Ukraynada və s.ölkələrdə çıxan müxtəlif almanax və jurnallarda dərc olunmuş, beynəlxalq internet saytlarında yer almışdır. K.Nəzirli Azərbaycanda dünya klassiklərinin müxtəlif əsərlərini, habelə elmi-publisistik və ictimai-siyasi ədəbiyyatları ingilis dilindən birbaşa  çevirən peşəkar tərcüməçilərdən biridir. Müəllifin yeni kitabına müxtəlif illərdə yazdığı hekayələr  daxil edilmişdir. 
Tarix: 17.02.2010 21:07 | Baxış: 3134 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Sağlam və gözəl dəriyə sahib olmağın 7 şərti... Nənələrin saxladığı uşaqlar gonbul olurlar... Şokolad iflic olmaq riskini azaldır... Bakıya gələn yoqun dəhşətli sirri...
Kateqoriya: Sağlamlıq və təbabət
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Sağlam və gözəl dəriyə sahib olmağın 7 şərti... Nənələrin saxladığı uşaqlar gonbul olurlar... Şokolad iflic olmaq riskini azaldır... Bakıya gələn yoqun dəhşətli sirri
Tarix: 15.02.2010 20:05 | Baxış: 3241 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


© 2009-2016. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner