AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"TALISTAN DASTANI, CAVANŞİR YURDU" (Modern Azərbaycan poeziyasının tanımış simasından yeni poema)
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Çingiz Əlioğlu
Təsvir:   Çingiz ƏLİOĞLU. "TALISTAN DASTANI,  CAVANŞİR YURDU" (Modern Azərbaycan poeziyasının tanımış simasından yeni poema) Dostlarım, yol yoldaşlarım Eynulla, Rafiq, Babək, Aqil və o urvatlı torpağın ağır camaatı üçün
Tarix: 14.10.2009 09:31 | Baxış: 2285 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. İkinci Kitab. ("Vəfalı Səriyyə", "Solğun çiçəklər", "Ulduz", "Ədirnə fəthi", "Aydın", "Oqtay Еloğlu", "Od gəlini")
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Cəfər Cabbarlı
Təsvir: Cəfər Cabbarlı. "Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. İkinci Kitab. Ötən yüzilliyin əvvəllərində ədəbi-mədəni və mənəvi mühitin Aydınlığa çıхmasında, pеşəkar tеatrın püхtələşməsində, yеni aktyor nəslinin yеtişməsində əhəmiyyətli rol oynayan "Vəfalı Səriyyə", "Solğun çiçəklər", "Ulduz", "Ədirnə fəthi", "Aydın", "Oqtay Еloğlu", "Od gəlini" və b. pyеslər bu gün də aktuallıq kəsb еdir.Görkəmli dramaturqun bu topluda yеr alan pyеsləri nadir sənətkarlıq nümunələridir.
Tarix: 14.10.2009 09:21 | Baxış: 2816 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sevənlər qocalmır" (Şairin 55 illik yubileyi münasibətilə özü özünə etdiyi poetik ərməğan. Şeirlər toplusu)
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Fəxrəddin Meydanlı
Təsvir:  Son illər ədəbiyyatımızda yazıb-yaradanların arasında fərqlənən şair Fəxrəddin Meydanlı "Sevənlər qocalmır" adlı şeirlər toplusu müəllifin oxunövbəti poetik görüşü də saymaq olar. Sevgi, həyat sirləri, insan duyğuları, vətənə olan məhəbbət və b. mövzulu şeirlər oxucuların maraqına səbəb olacaq...
Tarix: 14.10.2009 09:12 | Baxış: 2340 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"A­zər və Ai­da ada­sı". Roman (Hol­lan­di­ya kral­lı­ğın­ın tər­cü­mə­çisindən maraqlı əsər)
Kateqoriya: Mühacir və diaspor
Müəllif: Gülşən Lətifxan
Təsvir: Hol­lan­di­ya­da Azər­bay­can Qa­dın­lar Av­ro­pa Şu­ra­sı­nın səd­ri, Hol­lan­di­ya kral­lı­ğın­da tər­cü­mə­çi ki­mi ça­lı­şan Azər­bay­can ya­zı­çı­sı Gül­şən Lə­tif­xa­nın Ba­kı­da son il­lər iki ro­ma­ni ki­tab ha­lın­da çap olu­nub. "Do­se­ri ro­da moe­qo" ("Nəs­li­min qız­la­rı") və "Ost­rov Aze­rai­di" ("A­zər və Ai­da ada­sı"). Bu bə­dii ör­nək­lə­ri ey­ni qa­yə bir­ləş­di­rir: mil­li mü­na­qi­şə və mə­həb­bət.
Tarix: 13.10.2009 19:15 | Baxış: 3430 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"MƏĞRİBDƏN MƏŞRİQƏ İBN ƏRƏBİ..." (Mühyəddin Əbu Abdulla Məhəmməd İbn Əli İbn Ərəbi ət-Tai Xatimi əl-Əndəlüsi)
Kateqoriya: Sufizm. Sufi poeziyası
Müəllif: Rafael Hüseynov
Təsvir: Rafael HÜSEYNOV. "MƏĞRİBDƏN MƏŞRİQƏ İBN ƏRƏBİ..." (Mühyəddin Əbu Abdulla Məhəmməd İbn Əli İbn Ərəbi ət-Tai Xatimi əl-Əndəlüsi)
Tarix: 13.10.2009 16:08 | Baxış: 3386 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"GERİYE BAKMA, İHTİYAR" ("Geriyə baxma, qoca". İlyas EFENDİYEV. Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırılıb. Roman)
Kateqoriya: Türkcə
Müəllif: İlyas Əfəndiyev
Təsvir: "GERİYE BAKMA İHTİYAR" (İlyas EFENDİYEV. Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırılıb. Roman)
Tarix: 13.10.2009 15:54 | Baxış: 9730 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. Birinci Kitab. İlkin yaradıcılığını əhatə edən hekayə və novellalar...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri"nin bu cildində Yusif Vəzir Çəmənzəminli ədəbi irsinin yalnız bir hissəsi -hеkayələr tоplanmışdır. Hеkayə оnun yaradıcılığında başlıca yеr tutur. Bu janr ilə ədib yaradıcılığı bоyu ardıcıl surətdə məşğul оlmuşdur. Həmin janrda qələmə aldığı əsərlərdə yazıçının bütün sənətkarlıq хüsusiyyətəlrini aydın görmək mümkündür.
Tarix: 13.10.2009 15:40 | Baxış: 2694 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. I Kitab (İlkin yaradıcılığı, romantik poeziyası, hekayələri)
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Cəfər Cabbarlı
Təsvir: "Əsərləri"nin təqdim оlunan cildində böyük söz ustasının şeirləri, əfsanəvi mоtivlər əsasında qələmə aldığı "Qız qalası" pоeması, eləcə də hekayələri tоplanmışdır. Bu əsərlərin bir qismi sənətkarın çоxcildliyinə ilk dəfə daxil edilir.
Tarix: 12.10.2009 16:45 | Baxış: 2558 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"QARABAĞNAMƏLƏR". Üçüncü kitab. Burada Azərbaycanın XX əsr salnaməçiləri Mirzə Rəhim Fənanın, Baharlının, Həsən İxfa Əlizadənin, Həsənəli Qaradağinin, Abbasqulu ağa Bakıxanovun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri top
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Qarabağnamələr"in üçüncü kitabında Azərbaycanın XX əsr salnaməçiləri Mirzə Rəhim Fənanın, Baharlının, Həsən İxfa Əlizadənin, Həsənəli Qaradağinin, Abbasqulu ağa Bakıxanovun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.  
Tarix: 12.10.2009 16:36 | Baxış: 1959 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əsərləri". Beş cilddə. II Kitab. Dramları: "Ana", "Maral", "Uçurum", "Şeyx Sənan" və "Şeyda"
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Hüseyn Cavid
Təsvir: ƏBöyük Hüseyn Cavidin "Əsərləri"nin II cildinə "Ana", "Maral" və "Şeyda" pyesləri ilə yanaşı, Azərbaycan ədəbiyyatının ilk mənzum dramlarından "Şeyx Sənan", "Uçurum" faciələri daxil edilmişdir. Böyük sənətkarın öz əsərlərinin sonunda etdiyi "İmlasına toxunmamalı!" qeydinə əməl olunmuş, mətnlərin dil və üslubunun qorunulmasına çalışılmışdır.
Tarix: 12.10.2009 16:01 | Baxış: 2385 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Xosrov və Şirin" mənzum romanı. "Xəmsə"yə daxil olan ikinci kitab - ölməz sevgi dastanı...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Dahi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsəri "Xəmsə"nin ikinci kitabıdır. Şair bu əsərində məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağlını, düşüncəsini tərənnüm edərək əsrlərlə unudulmayan bədii surətlər, ədəbi qəhrəmanlar yaratmışdır. Bu qəhrəmanlar sırasında dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin gözəl incisi olan Şirin öndə durur.
Tarix: 12.10.2009 15:49 | Baxış: 2947 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri. Altı cilddə. Beşinci cild. ("Hədiqətüs-süəda"sı da ("Хоşbəхtlər bağçası")
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: Hicri 61-ci (miladi 680-ci) ildə məhərrəm ayının 10-da Kərbəlada baş vеrmiş faciə ərəb və fars ədəbiyyatları ilə yanaşı türk ədəbiyyatında da məqtəllər üçün dəyişməz mövzu оlmuşdur. Dahi Füzulinin "Hədiqətüs-süəda"sı da ("Хоşbəхtlər bağçası") qanın qılınca qalib gəldiyi bu tariхi hadisə ilə bağlı yazılmışdır. İlk dəfə 1845-ci ildə Qahirədə çap еdilmiş əsərin Füzuli həyatda ikən köçürülmüş nüsхəsindən (Kоnya, h.954) tutmuş yaşadığımız dövrədək yazılmış 300-ə yaхın əlyazma nüsхəsi məlumdur.
Tarix: 10.10.2009 21:57 | Baxış: 2291 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Kal gavalılar diyarı" (2009-cu ilin Beynəlxalq Nobel mükafatçısından roman: parçalar - azəricə)
Kateqoriya: Almaniya
Müəllif: Herta Müller
Təsvir: Herta Müller "Kal gavalılar diyarı" (2009-cu ilin Beynəlxalq Nobel mükafatçısından roman: parçalar - azəricə)
Tarix: 10.10.2009 21:30 | Baxış: 2414 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


XX əsrin sirləri: Nobellər xəsis idi, yoxsa əliaçıq?
Kateqoriya: Gərəkli məlumatlar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Suala həmən cavab gözləməyin. Cavabı çox güman ki, özünüz tapmalı olacaqsınız. İlk öncə Nobelləri niyə xatırladığımızın səbəbini açıqlayım. Sentyabrın 15-də Muzey Mərkəzində «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasının 15 illiyinə və Nobel qardaşlarının Azərbaycandakı fəaliyyətinin 130 illiyinə həsr olunmuş foto-sənədli, bədii və rəqəmsal sərginin açılışı oldu.
Tarix: 09.10.2009 19:20 | Baxış: 2422 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri" (On cilddə). Birinci kitab. 50 illik yaradıcılığının ilk nümunələri - şeirlər, hekayə və povestlərin bir qismi...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndəsi Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri" (On cilddə). Birinci kitab. 50 illik yaradıcılığının ilk nümunələri - şeirlər,  hekayə və povestlərin bir qismi...
Tarix: 09.10.2009 17:12 | Baxış: 2022 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri" Beş cildə külliyatı. Birinci kitab. Böyük romantikin kitabı, saytı, yaradıcılığı, e-muzey...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Hüseyn Cavid
Təsvir: Azərbaycan şairi, dramaturqu, fikir adamı, klssik ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Hüseyn Cavidin "Seçilmiş əsərləri". I Kitab 
Tarix: 09.10.2009 16:06 | Baxış: 2233 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Romantik poeziyanın fəlsəfə qatı və ya fikrin gözəllik məqamı
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Səlahəddin Xəllilov
Təsvir: Aida İmanquliyeva - 70. S.Xəlilov: "Romantik poeziyanın fəlsəfə qatı və ya fikrin gözəllik məqamı"
Tarix: 09.10.2009 15:46 | Baxış: 2114 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


2009-cu ilin Ədəbiyyat sahəsində Beynəlxalq Nobel Mükafatçısı: Rumın, fəqət Almaniya yazarı (essesi, rusca)
Kateqoriya: Almaniya
Müəllif: Herta Müller
Təsvir: Ədəbiyyat sahəsi üzrə Nobel mükafatı alman yazar Herta Müllerə verilib. Onun barəsində materiallar və əsəri (rusca)
Tarix: 08.10.2009 16:56 | Baxış: 2288 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". (Altı cilddə). Beşinci Kitab. irihəcmli epik-lirik, fəlsəfi əsərləri, nəsri, lirikası
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: "Əsərləri"nin təqdim оlunan V cildi dahi şairin ərəb və fars dillərində yazdığı bu nəsr əsərləri ilə bərabər Nizami "Yeddi gözəl"i səbkində оlan farsca "Yeddi cam" pоemasının tərcümələrini, farsca qəzəl və qəsidələrinin sətri tərcümələrini, eləcə də Füzuli adına yazılmış şeirləri - qəzəl, qəsidələrinin sətri tərcümələrini, eləcə də Füzuli adına yazılmış müхtəlif şeirləri (qəzəllər, müləmmələr, müstəzad, müхəmməs, dübeytilər və s.) əhatə edir.
Tarix: 08.10.2009 10:25 | Baxış: 2338 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İçimizdə bir yer". Çağdaş Türkiyə ictimai-mədəni düşüncəsinə təsir edən yazardan bir esse
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Ahmed Altan
Təsvir: Ahmed Altan. İçimizdə bir yer (esse)
Tarix: 08.10.2009 10:20 | Baxış: 2541 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


© 2009-2016. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner