Kitabxana.Net - Özbəkistan http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Leyli və Məcnun&quot; dastanından bir hissə - Kəbə ziyarəti. Türk dünyasının və Özbəksitanın böyük söz sənətkarından bir poetik ərməğan! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=942 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1286796761_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Leyli və Məcnun" dastanından bir par&ccedil;a&nbsp;- Kəbə ziyarəti. T&uuml;rk d&uuml;nyasının və &Ouml;zbəksitanın b&ouml;y&uuml;k s&ouml;z sənətkarından bir poetik ərməğan!</span></p> Özbəkistan 01.01.1970 04:00 Müasir özbək şeirindən parçalar. Bəhram Ruziməhəmməd, Eşkobil Şükür, Siracəddin Səyyid http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=318 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1252323391_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">M&uuml;asir &ouml;zbək şeirindən par&ccedil;alar.&nbsp;&nbsp; Bəhram Ruziməhəmməd, Eşkobil Ş&uuml;k&uuml;r, Siracəddin Səyyid kimi şairlərin şeirləri G&uuml;nel M&ouml;vludun &ccedil;evirməsində...</span></p> Özbəkistan 01.01.1970 04:00