Kitabxana.Net - Tacikistan http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Seçilmiş əsərləri&quot;. Şərq dünyası və böyük taçik şairi, musiqişünası, filosof və alimi, sufi təriqətlərindən nəqşbəndiliyi sevmiş Əbdürrəhman Nurəddin ibn Əhməd Caminin Azərbaycan dilində kitabının e-variantı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1284 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1323754608_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Se&ccedil;ilmiş əsərləri". Şərq d&uuml;nyası və b&ouml;y&uuml;k ta&ccedil;ik şairi, musiqiş&uuml;nası, filosof və alimi, sufi təriqətlərindən nəqşbəndiliyi sevmiş Əbd&uuml;rrəhman Nurəddin ibn Əhməd Caminin Azərbaycan dilində kitabının e-variantı...&nbsp;<span>Oxucuların diqqətinə təqdim olunan kitaba q&uuml;drətli şairin iki əsəri : &ldquo;Yusif və Z&uuml;leyxa&rdquo; ilə &ldquo;Baharıstan&rdquo; daxil edilmişdir.&nbsp;</span>&ldquo;Yusif və Z&uuml;leyxa&rdquo; romanı onu d&uuml;nyaya tanıtdıran əsəridir. &ldquo;Baharıstan&rdquo; isə Caminin bədii əhəmiyyəti ilə se&ccedil;ilənidir.</span></p> Tacikistan 01.01.1970 04:00