Kitabxana.Net - &quot;e-Dalğa&quot; Şəbəkə Jurnalı http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;e-Dalğa&quot;. Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. &quot;Postmodernizm - 2&quot;, elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33 http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=947 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1286973799_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"e-Dalğa". Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm - 2", elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . </span><a href="http://www.kitabxana.net"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">www.kitabxana.net</span></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33</span></p> &quot;e-Dalğa&quot; Şəbəkə Jurnalı 01.01.1970 04:00 &quot;e-Dalğa&quot;. Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N V. &quot;Xarici ədəbiyyat - 2&quot;. (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=867 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1280325308_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>"e-Dalğa".</strong>&nbsp;<strong>Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">V.&nbsp;</span></strong></span><strong>"Xarici ədəbiyyat - 2". <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>(Tematik x&uuml;susi buraxılış. Bədii və filoloji tərc&uuml;mə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu). </strong></span></strong>"Xarici ədəbiyyat" bədii-filoloji tərc&uuml;mə yazılarından - d&uuml;nya ədəbiyyatının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndələrinin Azərbaycan dilinə &ccedil;evrilmiş əsərlərindən ibarət toplu "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-ədəbi Dərginin n&ouml;vbəti, V sayını təşkil edir.</p> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> &quot;e-Dalğa&quot; Şəbəkə Jurnalı 01.01.1970 04:00 &quot;Ən yeni Azərbaycan bədii nəsri&quot;. Roman və povestlər. &quot;e-Dalğa&quot;. Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. IV sayı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=817 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1276188540_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"Ən yeni Azərbaycan bədii nəsri" roman və povestlərdən ibarət Şəbəkə Elektron Antologiysı milli ədəbiyyatımızın tanınmış n&uuml;mayəndələrinin əsərlərindən ibarət toplu. "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi dərginin d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; sayı.. </span></p> &quot;e-Dalğa&quot; Şəbəkə Jurnalı 01.01.1970 04:00 &quot;e-Dalğa&quot;. Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. III sayı. &quot;Xarici ədəbiyyat&quot;. (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərləri toplusu) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=740 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1267729302_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Xarici ədəbiyyat" bədii-filoloji tərc&uuml;mə yazılarından -ş d&uuml;nya ədəbiyyatının ən g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndələrinin Azərbaycan dilinə &ccedil;evrilmiş əsərlərindən ibarət toplu "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-ədəbi Dərginin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; sayını təşkil edir. Qloballaşan d&uuml;nya bədii-kulturoloji d&uuml;ş&uuml;ncəsinin &ccedil;ox maraqlı məhsulları - poeziya n&uuml;munələri, hekayə, fəlsəfi esse, ki&ccedil;ik roman, pyes və məqalələrdən ibarət bu əsərlərin b&ouml;y&uuml;k qismi orijinaldan, &ouml;z&uuml; də ana dilimizə ilk dəfə, peşəkar m&uuml;tərcimlər tərəfindən tərc&uuml;mə edilib...<br /></span></p> &quot;e-Dalğa&quot; Şəbəkə Jurnalı 01.01.1970 04:00 &quot;e-Dalğa&quot;. Şəbəkə Dərgisi. II sayı. KULTUROLOGİYA. &quot;Postmodernizm&quot; elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=646 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1259778677_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisinin ikinci sayını d&uuml;nya humanitar-kulturoloji d&uuml;ş&uuml;ncəsinin ən &ccedil;ox m&uuml;bahisəli probleminə - postmodernizm məsələlərinə həsr etdik. Bu sayda azərbaycanca postmodern d&uuml;ş&uuml;ncə texnologiyasına, sənət - bədii-fəlsəfi cərəyanına aid Azərbaycanın və d&uuml;nyanın tanınmış imza sahiblərinin yazılarıyla tanışlıq imkanı yaratmışıq...</span></p> &quot;e-Dalğa&quot; Şəbəkə Jurnalı 01.01.1970 04:00 &quot;e-Dalğa&quot; Şəbəkə Dərgisi. I sayı. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=427 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1254372784_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisinin ilk sayını ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı n&uuml;munələri yaradan gənc yazarlara həsr etdik. Burada onların nəsr, poeziya, publisistika, tərc&uuml;mə və başqa yazılarıyla tanışlıq imkanı əldə edirsiniz. Eləcə də onların şəbəkə resurslarının ke&ccedil;idləri - İnternet &uuml;nvanlarını &nbsp;və şəkillərini təqdim edirik...</span></p> &quot;e-Dalğa&quot; Şəbəkə Jurnalı 01.01.1970 04:00