Kitabxana.Net - Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Əlikram Tağıyev, Dilqəm İsmayılov. &quot;İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfəninatası Con Lokk&quot;. Fəlsəfə tarixinə aid azərbaycanca monoqrafik tədqiqat əsəri. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1779 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1366112761_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əlikram Tağıyev, Dilqəm İsmayılov. "İlk həqiqi liberal və m&uuml;asir siyasi fəlsəfəninatası Con Lokk". Fəlsəfə tarixinin ən maraqlı səhifələri və filosoflarından birihaqqında azərbaycanca monoqrafik tədqiqat əsəri.&nbsp;</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 &quot;Totalitarizmin metamorfozası&quot;. Sərdar Cəlaloğlunun eyniadlı araşdırma kitabında keçmiş SSRİ respublikasında baş verən mürəkkəm ictimai-siyasi hadisələrə nəzər salınır, bir çox hallarda mübahisə doğuran fikirlər irəli sürülür... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1751 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1363457315_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Totalitarizmin metamorfozası". Sərdar Cəlaloğlunun eyniadlı araşdırma kitabında ke&ccedil;miş SSRİ respublikasında baş verən &nbsp;m&uuml;rəkkəm ictimai-siyasi hadisələrə nəzər salınır, bir &ccedil;ox hallarda m&uuml;bahisə doğuran fikirlər irəli s&uuml;r&uuml;l&uuml;r...</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 “Zəka və xarakter”. Tarixi-fəlsəfi esselər toplusu. İctimai xadim və fikir adamı Hüseynağa Qəniyevin “Zəka və xarakter” adlı tarixi-fəlsəfi esselər toplusuna müəllifin esseləri və tərcümələri daxildir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1681 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1357845836_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="SpellE"><strong>H&uuml;seynağa</strong></span><strong>&nbsp;<span class="SpellE">Qəniyev.</span>&nbsp;&ldquo;<span class="SpellE">Zəka</span>&nbsp;<span class="SpellE">və</span>&nbsp;<span class="SpellE">xarakter</span>&rdquo;. Tarixi-fəlsəfi esselər toplusu.&nbsp;</strong><span>&nbsp;</span><span>İctimai xadim və fikir adamı kimi tanınan H&uuml;seynağa Qəniyevin &ldquo;Zəka və xarakter&rdquo; adlı tarixi-fəlsəfi esselər toplusuna m&uuml;əllifin &ldquo;Zəka və xarakter&rdquo;, &ldquo;Nəfs haqqında&rdquo;, &ldquo;Fikirazadlığı&rdquo;, &ldquo;M&uuml;stəbid&rdquo;, &ldquo;Ədalət haqqında&rdquo;, &ldquo;Zaman və məkan&rdquo;, &ldquo;Platonun &ldquo;səhvi&rdquo;, &ldquo;Yalan haqqında&rdquo;, &ldquo;&Ouml;z&uuml;n&uuml; dərk et&rdquo;, &ldquo;Tarixin &uuml;&ccedil; parlaq ulduzu&rdquo;, &ldquo;Renessans, reformasiya və inqilablar haqqında&rdquo;fəlsəfi esseləri, İngiltərənin g&ouml;rkəmli d&ouml;vlət xadimi və diplomatı Filip Dormer Stenkop &Ccedil;esterfildin &ldquo;Maksimlər&rdquo;i, ingilis filosofu Frensis Bekonun &ldquo;Təcr&uuml;bələr və mənəvi siyasi nəsihətlər&rdquo;inin tərc&uuml;mələri daxil edilib.</span></span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 Fəlsəfə, mistika, siyasət və ədəbiyyat (e-Toplu N 1). Bertrand Russel. Mistisizm və məntiq. David Leman... Umberto Eko... Stiv Qudər... Jan Pol Sartrın aforizmləri... Milan Kundera... Çarlz Bukovski... Yeni Dünya Düzəni uğrunda Şahmat Taxtası http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1630 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1353385905_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Fəlsəfə, mistika, siyasət və ədəbiyyat&nbsp;</span></span><span>(e-Toplu N 1)</span><span>.&nbsp;Bertrand Russel - Mistisizm və məntiq.&nbsp;</span><span>David Leman-Qadın kişini sevəndə...&nbsp;</span><span>Umberto Eko - Bu &ccedil;ılğın, &ccedil;ılğın d&uuml;nya...&nbsp;</span><span><span style="font-size: xx-small;">&nbsp;Stiv Qudər..&nbsp;Bir stəkan s&uuml;d... Jan Pol&nbsp;</span></span><span>Sartrın aforizmləri...&nbsp;</span><span>Milan Kundera - Roman sənəti və nəslin davamı...&nbsp;</span><span>&Ccedil;arlz Bukovski - Marixuana ilə təhl&uuml;kəli oyun...&nbsp;</span><span>Yeni D&uuml;nya D&uuml;zəni uğrunda Şahmat Taxtası</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 &quot;Əbu Turxanın hikmət dünyası&quot;. Professor Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında. Kitabda min illərin sınağından çıxmış və bu gün həqiqət yolunu nişan verən, düzü əyridən, haqqı nahaqdan seçməkdə bizə bələdçi olan müdrik fikirlər toplanmışdır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1540 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1346673595_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Əbu Turxanın hikmət d&uuml;nyası".&nbsp;Kitabda "Əbu Turxanın hikmət d&uuml;nyası" adı altında min&nbsp;illərin sınağından &ccedil;ıxmış və bu g&uuml;n həqiqət yolunu nişan verən,&nbsp;d&uuml;z&uuml; əyridən, haqqı nahaqdan se&ccedil;məkdə bizə bələd&ccedil;i olan m&uuml;drik&nbsp;fikirlər toplanmışdır.</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 &quot;Pifaqorun ünlü deyimləri&quot;... Pifaqoru çoxumuz bir riyaziyyatçı olaraq tanıyırıq, özlüyündə isə o, fəlsəfənin ilk yaradıcılarından biri olmuşdur. Kitabçada onun aforizmləri verilib. Ruscadan tərcümə: Araz Gündüz. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1498 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1343761133_2.jpg"><p>"Pifaqorun &uuml;nl&uuml; deyimləri"... Pifaqoru &ccedil;oxumuz bir riyaziyyat&ccedil;ı olaraq tanıyırıq, &ouml;zl&uuml;y&uuml;ndə isə o, fəlsəfənin ilk yaradıcılarından biri olmuşdur. Bu kitab&ccedil;ada onun aforizmləri verilib. Ruscadan tərc&uuml;mə: Araz G&uuml;nd&uuml;z.</p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 &quot;Elm haqqında elm&quot;. Kitabda elmin genezisi, məqsədi və funksiyaları, inkişaf qanunauyğunluğu haqqında müfəssəl məlumat verilir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1495 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1342958539_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Səlahəddin Xəlilov. "Elm haqqında elm".&nbsp;<span>Kitabda elmin genezisi, məqsədi və funksiyaları, inkişaf qanunauyğunluğu&nbsp;haqqında m&uuml;fəssəl məlumat verilir. Elm fəlsəfəsi, elmin tarixi və sosiologiyasına&nbsp;dair tədqiqatlara &uuml;mumi nəzər salınır, habelə "elm haqqında elm", "elmş&uuml;naslıq"&nbsp;adı altında yazılmış əsərlərin əsas istiqamətləri nəzərə alınmaqla, elmə yeni baxış&nbsp;bucağından qiymət verilir.</span></span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 &quot;Kapital&quot;. Türk dilində, tam mətni. Üç cilddə. Dünya fəlsəfəsinin nəhənglərindən sayılan Karl Marks 1867-cı ildə &quot;Kapital&quot;ın ilk cildini yazıb. Xəstələndiyinə görə axırıncı cildi Fridrix Engels tərəfindən tamamlanıb... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1291 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1324148392_2.jpg"><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Karl Marks.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Kapital". T&uuml;rk dilində, tam mətni. &Uuml;&ccedil; cilddə. D&uuml;nya fəlsəfəsinin nəhənglərindən sayılan Karl Marks 1867-cı ildə "Kapital"ın ilk cildini yazıb. Xəstələndiyinə g&ouml;rə axırıncı cildi Fridrix Engels tərəfindən tamamlanıb...</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 &quot;Zərdüşt belə buyurdu&quot; (azəricə). Dünya sivilizasiyasının başlanğıcının Azərbaycanda - Midiya, Urmiya gölü ətrafından başlandığı barədə Nitşe şifrə verdi bəşəriyyətə... Eləcə də aforizmləri... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1271 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1323194852_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"Zərd&uuml;şt belə dedi". Nitşe bu əsəri ilə Şərqə &uuml;z &ccedil;evirib d&uuml;nya sivilizasiyasının başlanğıcının Azərbaycanda - Midiya, Urmiya g&ouml;l&uuml; ətrafından başlandığı barədə şifrə verdi bəşəriyyətə... Eləcə də barəsində məqalə və azərbaycanca aforizmləri...</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 &quot;Fəlsəfə&quot;. Ali məktəblər üçün dərslik. Tanınmış müəllifin elmi fəaliyyətinin bu istiqaməti yeni fəlsəfi cərəyanların dərindən təhlilli və onların sadə dildə tələbələrə çatdırılmasıdır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1262 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1322914471_2.jpg"><p><span>"Fəlsəfə". &nbsp;Ali məktəblər &uuml;&ccedil;&uuml;n dərslik. Tanınmış m&uuml;əllifin elmi fəaliyyətinin bu istiqaməti yeni fəlsəfi cərəyanların dərindən təhlilli və onların sadə dildə tələbələrə &ccedil;atdırılmasıdır. Ağayar Ş&uuml;k&uuml;rov ke&ccedil;id d&ouml;vr&uuml;ndə Azərbaycanın ali məktəbləri &uuml;&ccedil;&uuml;n yeni dərslik və dərs vəsaitləri yazması ilə tanınırdı. A.Ş&uuml;k&uuml;rovun elmi fəaliyyətinin bu istiqaməti yeni fəlsəfi cərəyanların dərindən təhlilli və onların sadə dildə tələbələrə &ccedil;atdırılmasından ibarət olmuşdur.&nbsp;</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 Nitşe. Aforizmləri. &quot;Yalnız məntiqlə hərəkət etmək yalana gətirib çıxarır...&quot; Alman dilindən tərcümə edən: professor Sərxan Abdullayev... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1242 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1321363572_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Nitşe. Aforizmləri. "Yalnız məntiqlə hərəkət etmək yalana gətirib &ccedil;ıxarır..." Alman dilindən tərc&uuml;mə edən: professor Sərxan Abdullayev...</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 Fəlsəfi fikirlər, müdrik kəlamlar, bir sözlər, ağlın gözü, intellektin sözü, insanın ruhu... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=692 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1263070030_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Fəlsəfi fikirlər, m&uuml;drik kəlamlar, bir s&ouml;zlər, ağlın g&ouml;z&uuml;, intellektin s&ouml;z&uuml;, insanın ruhu...</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 Aforizmləri və haqqında yazılar. &quot;Buz içində yaşamaqdır- fəlsəfə...&quot; &quot;Mənim arzum başqalarının bir kitabda başa saldıqlarını on cümlədə anlatmaqdır&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=669 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1261047968_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Fridrix Vilhelm Nitşe. Aforizmləri və haqqında yazılar. "Buz i&ccedil;ində yaşamaqdır- fəlsəfə..." "Mənim arzum başqalarının bir kitabda başa saldıqlarını on c&uuml;mlədə anlatmaqdır"</span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 Psixoanalizm (materiallar). Ziqmund Freyd - dahi, dəli, psixoanalitik, manyak, intellektual, dünyanı dəyişən tənha insan?!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=666 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1260989278_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>Psixoanalizm (materiallar).</strong> Şahin Musaoğlu "On altı ilin savaş hekayəsi". <strong>Ziqmund Freyd. "O ki qaldı kişi ilə qadının cinsi əlaqəsinə..."</strong> G&uuml;lnarə Rəfiq. "Ziqmund Freyd - psixoloq-dedektiv"... <strong>ERİX FROMM. Psixoanaliz və din.( Freyd və Yunq)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></strong></span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00 &quot;Cəsarət&quot;. Azəricə. (Mistik təlim banisinin fəlsəfi irsinin əsasını insan azadlığı və xoşbəxtliyi, cəhalətlə, cəmiyyədə olan yalançı dəyərlərlə, dövlət bürokratiyası və dini ehkamlarla mübarizə təşkil edir.) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=653 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1260257757_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Onun m&uuml;hazirələrini dinləmək &uuml;&ccedil;&uuml;n Hindistana d&uuml;nyanın hər yerindən insanlar axışıb gəlirdi. Maraqlıdır ki, Oşo he&ccedil; vaxt əsər yazmayıb. Davam&ccedil;ıları onun 1968 - 1989-cu illərdə m&uuml;xtəlif auditoriyalarda oxuduğu şifahi m&uuml;hazirələri toplayaraq sonradan kitab şəklində &ccedil;ap edib. D&uuml;nyanın bir &ccedil;ox dillərinə tərc&uuml;mə edilən kitabların &ccedil;oxu betsellerə &ccedil;evrilib. Cəsarətsizlik bizim cəmiyyətimizin ağrılı problemi olduğundan, Oşonun bu maraqlı əsərini sizlər &uuml;&ccedil;&uuml;n tərc&uuml;mə edərək yayımlamağı qərara aldıq. Əmin olun: bəyənəcəksiz...&nbsp;&nbsp; </span></p> Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər 01.01.1970 04:00