Kitabxana.Net - Yubiley http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Çağdaş elmi-ictimai fikrimizin Nizamisi&quot; (Elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində peşəkar N.Cəfərov - 50) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=507 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256099267_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">&nbsp;Son yarım əsrdə Azərbaycanda humanitar d&uuml;ş&uuml;ncə sahəsində universal zəkaya malik olan bir ne&ccedil;ə nəfəri x&uuml;susi fərqləndirmək m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Əli Sultanlı, Mikayıl Rəfili, Yaşar Qarayev, Aydın Məmmədov... Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının m&uuml;xbir &uuml;zv&uuml; Nizami Cəfərov da humanitar elmlər &uuml;zrə universal zəka n&uuml;mayiş etdirən g&ouml;rkəmli alimlərdən biridir. Ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Nizami Cəfərov elmi-ictimai fikrimizin, humanitar d&uuml;ş&uuml;ncənin ən azı bir ne&ccedil;ə sahəsində tam professionaldır...</span></p> Yubiley 01.01.1970 04:00 Nizami Cəfərov - 50. AYB təbriki. Anar. &quot;Bir il sonra yazılası yazı&quot;. Şeir və ürək sözləri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=414 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1254215638_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Əməkdar elm xadimi (2000), AMEA-nın m&uuml;xbir &uuml;zv&uuml;, Azərbaycan Atat&uuml;rk Mərkəzinin rəhbəri (2001-ci ildən), Milli Məclisin &uuml;zv&uuml; və onun Mədəniyyət məsələləri &uuml;zrə daimi komissiyasının və Dialoq Avrasiya Platformasının Azərbaycan &uuml;zrə Milli komitəsinin sədri, "F&uuml;zulidən Vaqifə qədər", "Cənubi Azərbaycanda ədəbi dil; normalar, &uuml;slublar", "Azərbaycan t&uuml;rkcəsinin milliləşməsi tarixi", "Bəxtiyar Vahabzadə", "T&uuml;rk d&uuml;nyası; xaos və kosmos", "Genezisdən tipologiyaya", "Eposdan kitaba", "Azərbaycan mədəniyyət məsələləri", "Azərbaycanş&uuml;naslıq məsələləri", "Azərbaycanş&uuml;naslığa giriş", "Heydər Əliyev", "Ədəbiyyatdan siyasətə", "Qədim t&uuml;rk ədəbiyyatı", "Anar", "Klassiklərdən m&uuml;asirlərə", "İlham Əliyev" və s. dəyərli kitabların &ccedil;ağdaş Azərbaycan təfəkk&uuml;r&uuml;n&uuml;n formalaşması və inkişafında əhəmiyyətli rola malik Nizami Cəfərovun 50 illik yubileyi tamam olur...</span></p> Yubiley 01.01.1970 04:00