Kitabxana.Net - Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Demokratiya: gediləsi uzun bir yol... Demokratiya və antidemokratiya antologiyası e.ə.430 - b.e.1998. Kitabda təqdim olunmuş demokratiya yalnız maraqlı və idraki mövzu deyil: o, hər hansı uydurma dramdan qat-qat dramatikdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2349 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1451153519_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Demokratiya: gediləsi uzun bir yol...&nbsp;</strong><strong>Demokratiya və antidemokratiya antologiyası e.ə.430 - b.e.1998.&nbsp;</strong><span>Kitabda təqdim olunmuş demokratiya yalnız maraqlı və idraki m&ouml;vzu deyil - o, oxucunu həyəcana gətirir; o, hər hansı uydurma dramdan qat-qat dramatikdir. Perikl, Con Milton, polkovnik Reynboro, Tomas Cefferson və Oliver Vendell Holmsun səsində duyulan y&uuml;ksək gərginlik Şekspir faciələrindəki hisslərdən də g&uuml;cl&uuml; və qaynar ehtirasdan xəbər verir.</span></span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (2012-ci il martın 16-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 1999-cu il tarixli 787-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2058 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1397743649_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (2012-ci il martın 16-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə). (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 1999-cu il tarixli 787-IQ n&ouml;mrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir).</span></span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 İbrahim Sel. “Amerikançılıq nədir?” Siyasi publisitika . Kitabın mətni müəllif redaktəsində verilir. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01-04 (05 - 2014). http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2024 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1390991893_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span lang="AZ-LATIN"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İbrahim Sel. &ldquo;Amerikan&ccedil;ılıq nədir?&rdquo;&nbsp;</span></span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;" lang="AZ-LATIN">Siyasi publisitika .</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;" lang="AZ-LATIN">&nbsp;Kitabın mətni m&uuml;əllif redaktəsində verilir.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01-04 &nbsp;(05 - 2014).</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi&quot;. 1 fevral 1999-cu il tarixli, 618-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə əsasən əmək fərdi və ictimai rifahın http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1985 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1383550743_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1 fevral 1999-cu il tarixli, 618-IQ n&ouml;mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. A</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">zərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə əsasən əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə &ouml;z&uuml;nə fəaliyyət n&ouml;v&uuml;, peşə, məşğuliyyət və iş yeri se&ccedil;mək h&uuml;ququ vardır.</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. (28 dekabr 1999-cu il tarixli, 779-IQ nömrəli Qanun ilə təsdiq edilmişdir). (26 may 2000-ci il tarixli, 886-IQ nömrəli Qanuna əsasən 2000-ci il sentyabr ayının 1-dən qüvvəyə minir...) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1978 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1383068365_2.jpg"><p>Azərbaycan Respublikasının M&uuml;lki Məcəlləsi. (28 dekabr 1999-cu il tarixli, 779-IQ n&ouml;mrəli Qanun ilə təsdiq edilmişdir). (26 may 2000-ci il tarixli, 886-IQ n&ouml;mrəli Qanuna əsasən 2000-ci il sentyabr ayının 1-dən q&uuml;vvəyə minir...)</p> <div></div> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi&quot;. (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 27 may 2003-cü il tarixli, 461-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Ümumxalq səsverməsinin — referendumun təşkili və keçirilməsi qaydaları http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1870 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1373647937_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Azərbaycan Respublikasının Se&ccedil;ki Məcəlləsi" (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 27 may 2003-c&uuml; il tarixli, 461-IIQ n&ouml;mrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikası parlamentinin Milli Məclisin deputatlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və bələdiyyə se&ccedil;kilərinin, həm&ccedil;inin &uuml;mumxalq səsverməsinin &mdash; referendumun təşkili və ke&ccedil;irilməsi qaydalarını m&uuml;əyyən edir.</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Media etikası&quot;. Kitab Media Hüquq institutu tərəfindən 2008-ci ildə nəşr olunub və qabaqcıl ölkələrin uyğun sənədləri ilə səsləşir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1276 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1323541304_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Media etikası". Kitab Media H&uuml;quq institutu tərəfindən 2008-ci ildə nəşr olunub və qabaqcıl &ouml;lkələrin uyğun sənədləri ilə səsləşir...</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları&quot; (Sorğu-məlumat kitabı). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası nəşri. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1085 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1300112971_2.jpg"><p><span>"Azərbaycan Qeyri-H&ouml;kumət Təşkilatları" (sorğu-məlumat kitabı). Bakı, "Avrasiya Press", 2010, 320 səh.<br />Kitabda Azərbaycan qeyri-h&ouml;kumət təşkilatları, onların fəaliyyət istiqamətləri və həyata ke&ccedil;irdikləri layihələr haqqında sorğu məlumatları verilmişdir.&nbsp;Kitab QHT-lərin əlaqələndirilməsi məqsədilə &ccedil;ap edilmişdir.</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan Respublikasının &quot;Seçki Məcəlləsi&quot;. Bütöv e-mətn! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=994 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1291806011_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Azərbaycan Respublikasının "Se&ccedil;ki Məcəlləsi". B&uuml;t&ouml;v e-mətn!</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;İstehlakçının məlumat kitabı&quot; Hüquqlarımızı lazımınca bilirik və müdafiə edirikmi? Bu kitab hüquqi yaşam tərzini seçənlər üçün əla vəsaitdir! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=832 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1277893117_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"İstehlak&ccedil;ının məlumat kitabı" H&uuml;quqlarımızı lazımınca bilirik və m&uuml;dafiə edirikmi? Bu kitab h&uuml;quqi yaşam tərzini se&ccedil;ənlər &uuml;&ccedil;&uuml;n əla vəsaitdir!</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Uşaq hüquqlarının araşdırılması&quot;. Demokratiya əlifbasını öyrənək!! İbtidai siniflər üçün dərs proqramı... (Azərbaycan dilində) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=763 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1270572654_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Uşaq h&uuml;quqlarının araşdırılması". Demokratiya əlifbasını &ouml;yrənək!! İbtidai siniflər &uuml;&ccedil;&uuml;n dərs proqramı... (Azərbaycan dilində)</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Qaraçılar Avropada&quot;. Azərbaycanca orijinaldan tərcümə. Avropa Şurasının Nəşri. Bütün hüquqlar qorunur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=711 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1265639057_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">B&uuml;t&uuml;n h&uuml;quqlar qorunur. Bu nəşrdən he&ccedil; bir par&ccedil;a Kommunikasiyalar Direktoratının İctimai İnformasiya və Nəşrlər Ş&ouml;bəsinin (F-67075 Strasbourg Cedex, yaxud </span><a href="mailto:publishing@coe.int"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">publishing@coe.int</span></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">) ilkin razılığı alınmadan hər hansı formada və ya hər hansı vasitələrlə (elektron vasitələrlə (o c&uuml;mlədən CD-ROM və ya İnternet vasitəsilə), mexaniki vasitələrlə, kserosurət &ccedil;ıxarma vasitəsilə, audioyazı vasitəsilə və ya digər vasitələrlə) tərc&uuml;mə edilə, təkrar nəşr oluna, audiodaşıyıcıya yazıla və ya yayımlana bilməz.</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi&quot;. Monoqrafiya-kitab, amma dərslik kimi də istifadəsi mümkündür! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=587 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257443579_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və &uuml;mumi m&uuml;ddəalarının şərhi". <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Kitabda "Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və &uuml;mumi m&uuml;ddəalarının şərh olunmuşdur. </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Ali məktəblər &uuml;&ccedil;&uuml;n dərslik, monoqrafiya, h&uuml;quq &uuml;zrə şərh və m&uuml;hazirə materiallı kimi bu sahədəki əksər normativ sənədlər, sərəncam və qanunvericilik aktlarından istifadə edilərək əsas qanunumuz izah edilir.</span></span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçilmiş qərarları. III cild. Azərbaycan dilində demokratiya ensiklopediyası da saymaq mümkün http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=581 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257345032_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Təqdim edilən toplu Avropa Şurasının Bakı Ofisinin Avropa İnsan H&uuml;quqları Məhkəməsinin se&ccedil;ilmiş qərarlarının Azərbaycan dilinə tərc&uuml;məsi sahəsində oxucularına n&ouml;vbəti t&ouml;hfəsidir.<br />Vəsait praktika ilə məşğul olan h&uuml;quqş&uuml;naslar (hakimlər, vəkillər və h&uuml;quq m&uuml;hafizə orqanlarının iş&ccedil;iləri və s.), insan h&uuml;quqlarının m&uuml;dafiəsi və problemləri ilə məşğul olan qeyri-h&ouml;kumət təşkilatlarının, d&ouml;vlət orqanlarının n&uuml;mayəndələri, həm&ccedil;inin insan h&uuml;quqlarının m&uuml;dafiəsi,<br />tədrisi və təbliği ilə məşğul olan digər şəxslər &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulub.</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00 &quot;Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi&quot;. Monoqrafiya. İnsan haqları üzrə milli qanunvericiliyə aiddir, dərslik kimi də istifadə oluna bilər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=578 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257248201_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Kitabda nikahla bağlı rəsmi qanunvericilik aktları geniş işıqlandırılır. </span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Monoqrafiya peşəkar h&uuml;quqş&uuml;naslara və dərslik kimi ali h&uuml;quq təhsili alan tələbələrə &uuml;nvanlanıb.</span></p> Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya 01.01.1970 04:00