Kitabxana.Net - Prezident, siyasi kitablar http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net “Heydər Əliyev və mədəniyyət”. 3-cilddə. III cild. Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1996-2003-cü illər. Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1952 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1380544571_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><strong>&ldquo;Heydər Əliyev &nbsp;və mədəniyyət&rdquo;. &nbsp;3-cilddə.&nbsp;</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small; font-weight: bold;">III cild.&nbsp;</span></strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">M&uuml;raciətlər, &ccedil;ıxışlar, m&uuml;sahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1996-2003-c&uuml; illər.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Layihənin rəhbəri və &ouml;n s&ouml;z&uuml;n m&uuml;əllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">"Heydər Əliyev və mədəniyyət". Azərbaycan xalqının &uuml;m&uuml;mmilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən &uuml;&ccedil;cildliyin I cildində dahi şəxsiyyətin &ouml;lkə rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər və 1993-996-cı illərdə, II cildində 1997-1998-ci illərdə, III cildində isə 1999-2003-c&uuml; illərdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, kinosuna, ədəbiyyatına və s. b&ouml;y&uuml;k qayğısını səciyyələndirən materiallar və mədəniyyət xadimləri ilə g&ouml;r&uuml;şləri, m&uuml;sahibələri, t&ouml;vsiyələri, milli-mənəvi dəyərlərə verdiyi y&uuml;ksək qiymət barədə materiallar toplanmışdır.</span></span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 “Heydər Əliyev və mədəniyyət”. 3-cilddə. II cild. Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1993-1996-cı illər. Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1951 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1380544610_2.jpg"><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><strong>&ldquo;Heydər Əliyev &nbsp;və mədəniyyət&rdquo;. &nbsp;3-cilddə.&nbsp;</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small; font-weight: bold;">II cild.&nbsp;</span></strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">M&uuml;raciətlər, &ccedil;ıxışlar, m&uuml;sahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1993-1996-cı illər.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Layihənin rəhbəri və &ouml;n s&ouml;z&uuml;n m&uuml;əllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">"Heydər Əliyev və mədəniyyət". Azərbaycan xalqının &uuml;m&uuml;mmilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən &uuml;&ccedil;cildliyin I cildində dahi şəxsiyyətin &ouml;lkə rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər və 1993-996-cı illərdə, II cildində 1997-1998-ci illərdə, III cildində isə 1999-2003-c&uuml; illərdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, kinosuna, ədəbiyyatına və s. b&ouml;y&uuml;k qayğısını səciyyələndirən materiallar və mədəniyyət xadimləri ilə g&ouml;r&uuml;şləri, m&uuml;sahibələri, t&ouml;vsiyələri, milli-mənəvi dəyərlərə verdiyi y&uuml;ksək qiymət barədə materiallar toplanmışdır.</span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 “Heydər Əliyev və mədəniyyət”. 3-cilddə. I cild. Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982-ci illər. Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1950 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1380544592_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><strong>&ldquo;Heydər Əliyev &nbsp;və mədəniyyət&rdquo;. &nbsp;3-cilddə.&nbsp;</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small; font-weight: bold;">I cild.&nbsp;</span></strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">M&uuml;raciətlər, &ccedil;ıxışlar, m&uuml;sahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982-ci illər.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Layihənin rəhbəri və &ouml;n s&ouml;z&uuml;n m&uuml;əllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">"Heydər Əliyev və mədəniyyət". Azərbaycan xalqının &uuml;m&uuml;mmilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən &uuml;&ccedil;cildliyin I cildində dahi şəxsiyyətin &ouml;lkə rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər və 1993-996-cı illərdə, II cildində 1997-1998-ci illərdə, III cildində isə 1999-2003-c&uuml; illərdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, kinosuna, ədəbiyyatına və s. b&ouml;y&uuml;k qayğısını səciyyələndirən materiallar və mədəniyyət xadimləri ilə g&ouml;r&uuml;şləri, m&uuml;sahibələri, t&ouml;vsiyələri, milli-mənəvi dəyərlərə verdiyi y&uuml;ksək qiymət barədə materiallar toplanmışdır.</span></span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 Adil Abdulla Əl-Fəlah. &quot;Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər&quot;. Kitabda H.Əliyev böyük siyasi xadim olmaqla bərabər, güclü analitik təfəkkürə malik alim, demokratiya və milli-mənəvi dəyərlərə xüsusi əhəmiyyət verən lider kimi göstərilir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1949 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1380544639_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Adil Abdulla Əl-Fəlah. "Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər".&nbsp;</span><span>M&uuml;əllifin fikrincə, H.Əliyev b&ouml;y&uuml;k siyasi xadim olmaqla bərabər, həm də g&uuml;cl&uuml; analitik təfəkk&uuml;rə malik olan alim idi; həqiqi demokratiyanı, insan azadlıqlarını və h&uuml;quqlarını, bu məfhumlar altında gedən siyasi oyunlardan bacarıqla ayırd edir və yeri gəldikcə, bəzi neqativ təzah&uuml;rlərlə bağlı narahatlığını da gizlətmirdi. Buna g&ouml;rə də H.Əliyev İslamla m&uuml;asirlik arasında he&ccedil; bir ziddiyyət g&ouml;rm&uuml;r, əksinə m&uuml;asir d&uuml;nyanın problemlərini, haqq-ədalət, bərabərlik, insan ləyaqətinə ehtiram kimi islami prinsiplər əsasında həll etməyin m&uuml;mk&uuml;nl&uuml;y&uuml;n&uuml; hər dəfə vurğulayırdı.</span></span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 Эльмира Ахундова. &quot;Мгновения истины&quot;. Эльмире Ахундовой имела возможность в непосредственной близости наблюдать за работой Гейдара Алиева, присутствовать на его встречах и переговорах с самыми известными политиками современности. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1926 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378929843_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span><strong>Эльмира&nbsp;</strong></span><span>Ахундова</span><strong>. "</strong><strong>Мгновения истины".&nbsp;</strong><span>Известному азербайджанскому журналисту Эльмире Ахундовой в силу профессии&nbsp;</span><span>собкора довелось быть в самой гуще политических событий, происходивших в стране и&nbsp;</span><span>мире за последнее десятилетие.&nbsp;</span><span>Она освещала работу крупнейших саммитов и&nbsp;</span><span>международных форумов, многочисленные зарубежные визиты Президента&nbsp;</span><span>Азербайджана, она имела возможность в непосредственной близости наблюдать за&nbsp;</span><span>работой Гейдара Алиева, присутствовать на его встречах и переговорах с самыми&nbsp;</span><span>известными политиками современности.&nbsp;</span></span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 Heydər Əliyev- 90. “Heydər Əliyev məktəbi”. Elmi-kütləvi məqalələr toplusu. Kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə YYSQ Gəncə bölümünün rəhbəri Nurlan Quliyevanın təşəbbüsü, kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın dəstəyilə e-nəşr olunur.... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1799 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1368204601_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;" lang="AZ-LATIN"><span style="color: #0000ff;">Heydər Əliyev- 90.&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;" lang="AZ-LATIN"><span style="color: #0000ff;">&ldquo;Heydər Əliyev məktəbi&rdquo;.&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;" lang="AZ-LATIN"><span style="color: #0000ff;">Elmi-k&uuml;tləvi məqalələr toplusu.&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span lang="AZ-LATIN">Kitab Yeni Yazarlar və Sənət&ccedil;ilər Qurumu ilə YYSQ Gəncə b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n rəhbəri Nurlan Quliyevanın təşəbb&uuml;s&uuml;, G&ouml;yg&ouml;l Rayon Təhsil Ş&ouml;bəsinin təşkilati,&nbsp;</span></span><a style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;" href="../" target="_blank"><span lang="AZ-LATIN">www.kitabxana.net</span></a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;- Milli Virtual Kitabxananın informasiya dəstəyi</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span lang="AZ-LATIN">lə b&ouml;lgə m&uuml;əllim və şagirdlər arasında ke&ccedil;irilmiş &ldquo;Heydər Əliyev məktəbi&rdquo; adlı m&uuml;sabiqədə qalib gəlmiş məqalələr əsasında hazırlanmış və Azərbaycan xalqının &uuml;mummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Misir Mərdanov, Əsgər Quliyevin müəllifli olduqları kitabda üçrəngli bayraq və gerbdə əks olunan simvolların məna - funksiyası ilkin mənbələr əsasında araşdırılır, milli himnimizin təkamülü və ideya-məzmunu http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1289 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1324143316_2.jpg"><p><span>Kitabda</span><span>&nbsp;ilk dəfə olaraq sistem halında m&uuml;stəqil Azərbaycanın d&ouml;vlət&nbsp;</span><span>rəmzlərinin (bayraq, gerb, himn) yaranması tarixi izlənilir, milli rəmzlərin bərpası və qəbulu yolunda&nbsp;</span><span>Prezident cənab Heydər Əliyevin m&uuml;stəsna rolu g&ouml;stərilir, &uuml;&ccedil;rəngli bayraq və gerbdə əks olunan&nbsp;</span><span>simvolların məna və funksiyası ilkin mənbələr əsasında araşdırılır, milli himnimizin təkam&uuml;l&uuml; və&nbsp;</span><span>ideya-məzmun x&uuml;susiyyətləri tarixi-filoloji planda təhlil edilir, nəhayət, d&ouml;vlət rəmzlərimiz&nbsp;</span><span>Azərbaycan Xalq C&uuml;mhuriyyətindən (1918-1920-ci illər) bizə miras qalan tarixi milli-mənəvi dəyərlər&nbsp;</span><span>kimi qiymətləndirilir. Kitab təhsil iş&ccedil;iləri, m&uuml;əllimlər, politoloqlar, diplomatlar, h&uuml;quqş&uuml;naslar, d&ouml;vlət&nbsp;</span><span>quruculuğu ilə məşğul olan m&uuml;təxəssislər, elmi ictimaiyyət və geniş oxucu k&uuml;tləsi &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə&nbsp;</span><span>tutulmuşdur.</span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Zəfər yolu&quot;. Yazıçının by məşhur essesində Ümummili lider, dünyaşöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin keçdiyi şərəfli həyat yolu, fəaliyyəti tərənnüm olunur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1282 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1323751615_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span>Yazı&ccedil;ı-publisist H&uuml;seynbala&nbsp;</span><span>Mirələmovun &laquo;Zəfər yolu&raquo; essesində&nbsp;</span><span>xalqımızın B&ouml;y&uuml;k oğlu, &Uuml;mummili lider, d&uuml;nyaş&ouml;hrətli siyasət&ccedil;i və d&ouml;vlət xadimi&nbsp;</span><span>Heydər Əlirza oğlu Əliyevin ke&ccedil;diyi&nbsp;</span><span>şərəfli həyat yolu, fəaliyyəti tərənn&uuml;m&nbsp;</span><span>olunur.</span></span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycanın baş nazirləri&quot;. Мusa Qasımlı, Cavid Hüseynovun bu kitabında 1918-ci ildən 2003-cu ilə qədər Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifələrində işləmiş ictimai-siyasi, dövlət xadimləri barədə geniş məlumatlar yer alıb http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1013 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1293546654_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Azərbaycanın baş nazirləri". Kitabda 1918-ci ildən 2003-cu ilə qədər Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifələrində işləmiş ictimai-siyasi, d&ouml;vlət xadimləri barədə geniş məlumatlar yer alıb...</span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Heydər Əliyev. Səhnəarxası görüşlər&quot; (Ədəbiyyat və sənət adamlarımızın böyük dostu və xeyirxahı, Ümummilli liderimizin müxtəlif tədbirlərdə sənət adamları ilə görüşləri, onlara göstərdiyi qayğı və diqqəti barədə kitab) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=675 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1261414679_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Kitabda d&uuml;nya ş&ouml;hrətli siyasət&ccedil;i, xalqımızın &uuml;mummilli lideri, ədəbiyyat və sənət adamlarımızın b&ouml;y&uuml;k dostu və xeyirxahı milli lider Heydər Əliyevin m&uuml;xtəlif tədbirlərdə sənət adamları ilə g&ouml;r&uuml;şlərindən, onlara g&ouml;stərdiyi qayğı və diqqətdən s&ouml;hbət a&ccedil;ılır. Eyni zamanda bir sıra sənət adamlarının Heydər Əliyev haqqında xatirələri və &uuml;rək s&ouml;zləri kitabda &ouml;z əksini tapmışdır.</span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Heydər Əliyev&quot;. &quot;Görkəmli adamların həyatı&quot; silsiləsindən ilk dəfə Azərbaycanın Milli lideri barədə azəri yazarının müştərək kitabı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=643 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1259688372_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Heydər Əliyev". "G&ouml;rkəmli adamların həyatı" silsiləsindən ilk dəfə Azərbaycanın Milli lideri barədə azəri&nbsp;yazarının m&uuml;ştərək kitabı. M&uuml;əlliflər: H&uuml;seynbala Mirələmov, V.İ.Andriyanov</span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət: 2003-2008&quot;. İki cilddə. II Kitab. Azərbaycan Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində milli mədəniyyətimizlə bağlı təbrikləri, sərəncamları, qanunlar, fərmanları, eləcə də başqa rəsmi sənədlər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=625 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1258640508_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət" adlı unikal ikicildliyin II cildi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində milli mədəniyyətimizlə bağlı təbrikləri, sərəncamları, qanunlar, fərmanları, eləcə də başqa rəsmi sənədləri əhatə edir.</span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00 &quot;Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət: 2003-2008&quot;. İki cilddə. I Kitab. Azərbaycan Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində mədəniyyətlə bağlı çıxışları, nitqləri, qəbulları, görüş və mərasimləri, səfərləri, müsahibələri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=621 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1258608537_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət" adlı unikal ikicildliyin I cildi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində milli mədəniyyətimizlə bağlı &ccedil;ıxışları, nitqləri, qəbulları, g&ouml;r&uuml;ş və mərasimləri, səfərləri, m&uuml;sahibələri, eləcə də başqa rəsmi sənədləri əhatə edir.</span></p> Prezident, siyasi kitablar 01.01.1970 04:00