Kitabxana.Net - Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Nasrin Suleymanli. &quot;An Analysis of the Nagorno-Karabakh Problem&quot;. Nəsrin Süleymanlı. &quot;Dağlıq Qarabağ probleminin analizi&quot;. Azərbaycan həqiqətlərinə beynəlxalq standartlarından nəzər salınan sənədli kitab. İngilis dilində. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2199 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1416895053_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nasrin Suleymanli. "An Analysis of the Nagorno-Karabakh Problem". Nəsrin S&uuml;leymanlı. "Dağlıq Qarabağ probleminin analizi". Azərbaycan həqiqətlərinə beynəlxalq standartlarından nəzər salınan sənədli kitab. İngilis dilində. </span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Justin McCarthy, Carolyn McCarthy. &quot;Turkrks and armenians&quot; - A Manual on the Armenian Question. Castin Makkartİ, Karolin Makkarti. &quot;Türklər və ermənilər&quot; - erməni məsələsi üzrə təlimat. Sənədli kitab, ingiliscə. Committee on Educa http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2198 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1416893920_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Justin McCarthy, Carolyn McCarthy. "Turkrks and armenians" - A Manual on the Armenian Question. Castin Makkartİ, Karolin Makkarti. "T&uuml;rklər və ermənilər" - erməni məsələsi &uuml;zrə təlimat. Sənədli kitab, ingiliscə. Committee on Education Assembly of Turkish American Associations. </span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Viktor Andriyanov, Guseinbala Miralamov. &quot;GEIDAR ALIEV&quot;. Viktor Andriyanov, Hüseynbala Mirələmov. &quot;Heydər Əliyev&quot;. İngiliscə. &quot;Görkəmli adamların həyatı&quot; silsiləsindən ilk dəfə Azərbaycanın Milli lideri barədə kitab. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2197 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1416840457_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Viktor Andriyanov, Guseinbala Miralamov. "</span></strong>GEIDAR ALIEV".&nbsp;<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Viktor Andriyanov,&nbsp;</span>H&uuml;seynbala Mirələmov. "HeydərƏliyev".&nbsp;<span>İngiliscə.</span>&nbsp;"G&ouml;rkəmli adamların həyatı" silsiləsindən ilk dəfə Azərbaycanın Milli lideri barədə kitab.</span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Ильгар Нифталиев. Азербайджанская ССР в экспансионистких планах армян (20-е годы XX века). İlqar Niftəliyev. &quot;Azərbaycan SSRİ ermənilərin ekspansionist planlarında&quot; (XX əsrin 20-ci illəri). В данной книге автор на основе исторических докуме http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2190 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1415897461_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Нифталиев Ильгар. Азербайджанская ССР в экспансионистких планах армян (20-е годы XX века). İlqar Niftəliyev. "Azərbaycan SSRİ ermənilərin ekspansionist planlarında" (XX əsrin 20-ci illəri). В данной книге автор на основе исторических документов освещает историю территориальных притязаний армян к Азербайджану, раскрывает их экспансионистские планы в отношении земель Азербайджана в 20-х годах XX века.</span></span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 &quot;Azerbaijani model of multiculturalism&quot; - &quot;Multikultiralizmin Azərbaycan modeli&quot;... &quot;Tolerantlıq məkanı Azərbaycan: multikultiralizm həyat tərzimizdir...&quot; Bir yerli və 3 əcnəbi müəllifin Azərbaycan haqqında kitabı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2185 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1415085745_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Azerbaijani model of multiculturalism" - "Multikultiralizmin Azərbaycan modeli"<span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">... "Tolerantlıq məkanı Azərbaycan: multikultiralizm həyat tərzimizdir..." Bir yerli və 3 əcnəbi m&uuml;əllifin Azərbaycanın unikla geo-sivilizasiya dəyərləri haqqındaingilis dilində kitabı...&nbsp;</span></span></span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 &quot;Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası arasında xanlığın Rusiya hakimiyyəti altına keçməsi haqqında traktat.&quot; &quot;Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе ханства под власть России от 14 мая 1805 года.&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2163 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1414346049_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе ханства под власть России от 14 мая 1805 года."&nbsp;(Rus və Azərbaycan dilində). "Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası arasında xanlığın Rusiya hakimiyyəti altına ke&ccedil;məsi haqqında M&uuml;qavilə." 14 may 1805-ci il.</span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Erix Fayql. &quot;Erməni terrorizmin terroru haqqında həqiqətlər - mənbələr və səbəblər&quot;. Эрих Файгл. &quot;Правда о терроре армянский терроризм - истоки и причины&quot;. Rusca. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2154 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1413997123_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">Erix Fayql. "Erməni terrorizmin terroru haqqında həqiqətlər - mənbələr və səbəblər". Эрих Файгл. &nbsp;"Правда о терроре армянский терроризм - истоки и причины". Rusca.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Известный австрийский ученый Эрик Файгл в своей книге " Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины " не только разоблачает миф о геноциде, но и вскрывает формы и проявления армянского терроризма, опираясь исключительно на факты и документы...</span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Samuel A. Weems. &quot;ARMENIA SECRETS OF A “CHRISTIAN” TERRORIST STATE&quot;. The Armenian Great Deception Series –Volume 1. St. John Press. (Shortened Version). Semyuel Uimz. &quot;Ermənistan:Terrorçu &quot;xristian&quot; ölkənin gizlinləri&quot;. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2143 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1413518512_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Samuel A. Weems. "ARMENIA SECRETS OF A &ldquo;CHRISTIAN&rdquo; TERRORIST STATE". The Armenian Great Deception Series &ndash;Volume 1. St. John Press. (Shortened Version).&nbsp;</span>Semyuel Uimz. "Ermənistan:Terror&ccedil;u "xristian" &ouml;lkənin gizlinləri".&nbsp;<span>İngilis dilində.</span></span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Velichko V.L. “Caucasus. Russian affairs and intertribal problems”. The book «Caucasus» written by the prominent russian scientist, journalist and historian V.L.Velichko is one of the most valuable reliquiae of Russian culture. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2142 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1413517570_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Velichko V.L.&nbsp;&ldquo;Caucasus. Russian affairs and intertribal problems&rdquo;.&nbsp;İngilis dilində.&nbsp;<span>The book &laquo;Caucasus&raquo; written by the prominent russian&nbsp;</span><span>scientist, journalist and historian V.L.Velichko is one of the most valuable reliquiae of Russian culture. It is of great scientific interest. &laquo;Elm&raquo; publishing house realizes issuing of historical books on &laquo;The history and culture of the peoples of the USSR&raquo;.</span></span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 &quot;Armenian allegations: myth and reality&quot;. A Handbook of Facts and Documents. &quot;АРМЯНСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: миф и реальность&quot;. Справочник фактов и документов. &quot;Erməni iddiaları: miflər və reallıqlar&quot;. Faktlar və sənədlərdə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2129 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1412621948_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"<span>Armenian allegations: myth and reality</span>". A Handbook of Facts and Documents. "АРМЯНСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: миф и реальность". Справочник фактов и документов. "Erməni iddiaları: miflər və reallıqlar". Faktlar və sənədlərdən ibarət məlumat kitabı...&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İngilis dilində</span></span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 &quot;Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле&quot;. &quot;Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land&quot;. &quot;Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər&quot;. İki dildə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2126 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1412528269_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>"Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле".</span><span>&nbsp;&nbsp;</span>"Historical Facts of Armenia&rsquo;s Actions in Azerbaijan Land". &nbsp;<span>"Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında t&ouml;rətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər".</span><span>&nbsp;Rus və ingiliscə maraqlı tarixi faktlardan ibarət elmi-k&uuml;tləvi kitab...</span></span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 &quot;Zəngəzur aslanı – Aslan bəy Sultanov&quot;. Sənədli, tarixi, publisitik monoqrafiya-kitab. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2111 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1411579909_2.jpg"><p><strong><span lang="AZ-LATIN"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Faiq Abdullayev. "</span></span></strong><strong><span lang="AZ-LATIN"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Zəngəzur aslanı &ndash;&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AZ-LATIN"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aslan bəy Sultanov".&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="EN-US"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></strong>Sənədli, tarixi, publisitik monoqrafiya-kitab.&nbsp;<span>Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.</span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Elxan Süleymanov, Vurğun Süleymanov. &quot;Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri&quot;. Təcavüz nəticəsində Azərbaycana vurulmuş maddi və mənəvi zərərin müəyyənləşdirilməsinə yönəlmiş kompleks məsələlər verilib. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2109 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1411055495_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elxan S&uuml;leymanov, Vurğun S&uuml;leymanov. "Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcav&uuml;z&uuml; və işğalın ağır nəticələri". K<span>itabda&nbsp;</span><span>təcav&uuml;z nəticəsində Azərbaycana vurulmuş maddi və mənəvi&nbsp;</span><span>zərərin m&uuml;əyyənləşdirilməsinə y&ouml;nəlmiş kompleks məsələlər ilk dəfə&nbsp;</span><span>olaraq araşdırılır. Kitabda həm&ccedil;inin, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq&nbsp;</span><span>Qarabağ m&uuml;naqişəsinin tarixi və geosiyasi k&ouml;kləri tədqiq olunur,&nbsp;</span><span>beynəlxalq təşkilatların Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğalı&nbsp;</span><span>faktını tanıması m&uuml;h&uuml;m sənədlər vasitəsilə &ccedil;atdırılır.&nbsp;</span></span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Татьяна Чаладзе. &quot;Сocтрадание&quot;. Tatyana Çaladze. “Həmdərd”. Sənədli-publisitik kitab. T.Чаладзе родилась и выросла в Латвии, работала в местных газетах. В 1992 году приехала в Азербайджан для освещения конфликта... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2093 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1409157029_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">Татьяна Чаладзе. "</span><strong><span lang="AZ-LATIN"><span>Сocтрадание".&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AZ-LATIN"><span>Tatyana &Ccedil;aladze.&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AZ-LATIN">&ldquo;Həmdərd&rdquo;.&nbsp;</span></strong><span>Sənədli-publisitik kitab.</span><strong><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span></strong><span>T.Чаладзе родилась и выросла в Латвии, работала в местных газетах. В 1992 году приехала в Азербайджан для освещения конфликта, в ходе боев получила ранение. Является автором многочисленных статей о конфликте и истории Азербайджана и Армении.&nbsp;</span></span><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">Aydın</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span><span lang="AZ-LATIN">Xan</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span><span lang="AZ-LATIN">Əbilov, y</span></span></strong><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">azı&ccedil;ı</span>-<span lang="AZ-LATIN">kulturoloq. "</span></span></strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">&Ccedil;ağdaş</span>&nbsp;&ldquo;<span lang="AZ-LATIN">Qarabağnamə</span>&rdquo;<span lang="AZ-LATIN">lər</span>:&nbsp;<span lang="AZ-LATIN">d&uuml;şmənlərimizə</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span><span lang="AZ-LATIN">intellektual</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span><span lang="AZ-LATIN">cavab"...</span></strong></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun kulturoloji layihəsi: &quot;Xarici müəlliflərin Azərbaycana - Qarabağa aid müxtəlif dillərdəki kitablarının virtual e-nəşrə hazırlanması, elektron sərgisi və yayımı&quot;...Geniş məlumatlar... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2082 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1408444326_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Yeni Yazarlar və Sənət&ccedil;ilər Qurumunun kulturoloji layihəsi: "Xarici m&uuml;əlliflərin Azərbaycana - Qarabağa aid m&uuml;xtəlif dillərdəki kitablarının virtual e-nəşrə hazırlanması, elektron sərgisi və yayımı"...Geniş məlumatlar...</span></p> Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları 01.01.1970 04:00