Kitabxana.Net - Multikultural Azərbaycan http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Aqşin Əliyev (Mistanlı). &quot;Bataqlıqdan başlayan həyat və ya Ləj kəndinin tarixi&quot;. Etnoqrafiq-kulturoloji tədqiqat əsəri. Kitabda Lənkəran rayonun Ləj kəndinin tarixinə həsr olunub. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3402 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514303635_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aqşin Əliyev (Mistanlı). "Bataqlıqdan başlayan həyat və ya Ləj kəndinin tarixi". Etnoqrafiq-kulturoloji tədqiqat əsəri. Kitabda Lənkəran rayonun Ləj kəndinin tarixi, etnoqrafiyası, mədəniyyəti, adət-ənənələri və təsərr&uuml;fat həyatı haqda məlumatı verilmişdir. Bundan başqa, Ləj kəndinin ziyalılarının, "Qarabağ veteranlarının", "Qarabağ şəhidlərinin" və digər tanınmış şəxslərin həyat yolu işıqlandırılmışdır. Kitabda tarixi faktlar &ouml;z əksini tapmışdır.</span></span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 “Azərbaycan multikulturalizmi” - II. I və II Kitablar. Elmi-kulturoloji məqalələr toplusu. Təkmilləşdirilmiş və genişləndirilmiş ikinci e-nəşri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2974 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1508133748_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&ldquo;Azərbaycan multikulturalizmi&rdquo; - II. I və II Kitablar. Elmi-kulturoloji məqalələr toplusu. Təkmilləşdirilmiş və genişləndirilmiş ikinci e-nəşri.</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 &quot;Tat ədəbiyyatı antologiyası&quot;. Azərbaycan və tat dilində. bu yeni elektron antologiyada əsasən tat dilində yazıb yaradan müəlliflərin əsərlərinə, eləcə də tat xalq ədəbiyyatına – folklor, poeziya və adət-ənənələrinə aid ədəbi nümunələr, ar http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2973 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1508129042_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Tat ədəbiyyatı antologiyası". Azərbaycan və tat dilində. bu yeni elektron antologiyada əsasən tat dilində yazıb yaradan m&uuml;əlliflərin əsərlərinə, eləcə də tat xalq ədəbiyyatına &ndash; folklor, poeziya və adət-ənənələrinə aid ədəbi n&uuml;munələr, araşdırma yazı daxildir.</span></span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 Elvin Talışinski. &quot;Müasir informasiya savaşı və Azərbaycan&quot;. Elmi araşdırma (rusca). Эльвин Талышинский. &quot;Современные информационные войны и Азербайджан&quot;. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2950 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1506576585_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elvin Talışinski. "M&uuml;asir informasiya savaşı və Azərbaycan". Elmi araşdırma (rusca). Эльвин Талышинский. "Современные информационные войны и Азербайджан".&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">В книге было исследовано сущность и методы информационной войны, общая характеристика ее основных видов и методов ведения. Такая война особенно стала актуальной для всего человечества в прошедшем веке, который характеризуется великими достижениями человеческого разума, изменением всего образа жизни и одновременно нарастанием глобальных неустойчивостей и противоречий, приведших к катастрофическим по своим последствиям войнам.</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 Niyaz Niftiyev. “Mətbuatda multikulturalizm”. Elmi əsərdə Azərbaycan, talış, ləzgi, kürd, gürcü, alman, polyak, yəhudi, tat, udi dilləri ilə yanaşı rus, ingilis və fransızca fəaliyyət göstərən media resursları ilə bağlı qeydlər əsasında araşdırma http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2843 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1501689355_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Niyaz Niftiyev. &ldquo;Mətbuatda multikulturalizm&rdquo;.&nbsp;Elmi əsərdə Azərbaycan, talış, ləzgi, k&uuml;rd, g&uuml;rc&uuml;, erməni, alman, polyak, yəhudi, tat, udi dilləri ilə yanaşı rus, ingilis və fransız dillərində fəaliyyət g&ouml;stərən media resursları ilə bağlı qeydlər əsasında &ouml;lkə mətbuatında multikulturalizm ənənələrinə &uuml;mumiləşdirici nəzər salınır. Multikultural subyektlərin KİV orqanları təsis etmələrində he&ccedil; bir problemin olmadığı vurğulanır.</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 İradə Məlikova. &quot;Azərbaycanda yaşayan xalqların Atalar sözləri və deyimləri&quot;. Multikultural toplu. On bir xalqın şifahi ədəbiyyatından və ya informatorlardan toplanan bu atalar sözləri və deyimlərinin bir çoxu ilk dəfə olaraq yazıya alınıb http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2759 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1496123312_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İradə Məlikova.&nbsp;</span></strong>"Azərbaycanda yaşayan xalqların Atalar s&ouml;zləri və deyimləri". Multikultural toplu. Tədqiqat&ccedil;ı-tərc&uuml;mə&ccedil;i, etnoqraf&ccedil;ı İradə Məlikovanın hazırladığı bu iş diqqətəlayiqdir və hazırladığı &ldquo;Azərbaycanda yaşayan xalqların s&ouml;zləri və deyimləri&rdquo; kitabını nəşr etməyi lazım bildik. Əsər həmin xalqların qiymətli irsini qoruyub saxlamaq baxımından faydalıdır. On bir xalqın şifahi ədəbiyyatından və ya informatorlardan toplanan bu atalar s&ouml;zləri və deyimlərinin bir &ccedil;oxu bəlkə də ilk dəfə olaraq yazıya alınmışdır. Bu da kitabın əhəmiyyətini daha da artırır.</span></span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 Aida Hacıxanım. &quot;Məqam&quot; - Səyahətnamə. Publisitik-kulturoloji toplu. Bu kitabda Aida xanımın mədəni - dini, kulturoloji, lokal xarakterli dini adətlərin əsrlərdən bəri süzülüb gələn, yerli adət-ənənələrlə sintezdə göstərilir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2736 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1495332720_2.jpg"><p><span>Aida&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hacıxanım. "Məqam" - Səyahətnamə. Publisitik-kulturoloji toplu. Bu kitabda Aida xanımın mədəni - dini, kulturoloji, lokal xarakterli dini adətlərin əsrlərdən bəri s&uuml;z&uuml;l&uuml;b gələn, yerli adət-ənənələrin dini baxışlarla &ccedil;uğlaşmış şəkildə vəhdətindən doğan fikirlər, gənc nəslə xatırlatma xarakterli məlumatlar və &ouml;z&uuml;n&uuml;n qısa səyahətnaməsi yer alıb.</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 İdris Hacızadə. “Dünyanın bəzəyi insanlar”. Publisitik əsərlər və araşdırmalar toplusu. Bu kitab əslən Lənkərandan olan İdris Hacızadə öz ömrünün (75 ilin) yarıdan çoxunu ünsiyyətdə olduğu müxtəlif peşə sahibləri haqqında qələmə aldığı yazılar toplus http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2731 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1494923451_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;İdris Hacızadə. &ldquo;D&uuml;nyanın bəzəyi insanlar&rdquo;. Publisitik əsərlər və araşdırmalar toplusu. Bu kitab əslən Lənkərandan olan İdris Hacızadə &ouml;z&nbsp;&ouml;mr&uuml;n&uuml;n (75 ilin) yarıdan &ccedil;oxunu &uuml;nsiyyətdə olduğu m&uuml;xtəlif peşə sahibləri haqqında qələmə aldığı yazılar toplusundan ibarətdir. Bura o&ccedil;erk və zarisovkalar, maraqlı m&uuml;sahibələr, işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;rm&uuml;ş bədii kitablar haqqında rəylər, publisistik d&uuml;ş&uuml;ncələrin məhsulu olan materiallar daxildir. Qələmə alınan yazıların əksəriyyəti yazı&ccedil;ının x&uuml;susi tədqiqatların və şəxsi d&uuml;ş&uuml;ncələrindən yaranmışdır. B&uuml;t&uuml;n bunlar isə kitab m&uuml;əllifinin dərin m&uuml;şahidə qabiliyyətindən və d&uuml;nyanın bəzəyi olan insanları yaxşı tanımasından xəbər verir.</span></span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 &quot;Gənclər üçün &quot;Multikulturalizm&quot; virtual-kreativ innovasiyalar Akademiyası. Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Gənclər və İdman Nazirliyi bir hissəsini maliyyələşdirdiyi kulturoloji layihəsinin icrasına başlayıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2727 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1494517716_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>"Gənclər &uuml;&ccedil;&uuml;n "Multikulturalizm" virtual-kreativ innovasiyalar akademiyası.&nbsp;</span><span>Yeni Yazarlar və Sənət&ccedil;ilər Qurumu ( #YYSQ ) Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi bir hissəsini maliyyələşdirdiyi kulturoloji layihəsinin icrasına başladı.</span></span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 İdris Hacızadə. &quot;Qayıt, əzizim&quot;. Mənsur şeirlər və lirik-poetik əsərlər kitabı. Bu oxunaqlı kitabda əslən Lənkərandan olan tanınmış və istedadlı müəllifin 30 illik poetik yaradıcılığından nümunələr verilib. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2724 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1493791074_2.jpg"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İdris Hacızadə. "Qayıt, əzizim". Mənsur şeirlər və lirik-poetik əsərlər kitabı. Bu oxunaqlı kitabda əslən Lənkərandan olan tanınmış və istedadlı m&uuml;əllifin 30 illik poetik yaradıcılığından n&uuml;munələr verilib.</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 Rasif Əhmədov. &quot;Dərs&quot;. Sənədli povest və bədii hekayələr. Kitabda yazıçı-publisist R.Əhmədov Azərbaycanın çağdaş tarixi, Ermənistan- Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı kəsərli-dəyərli fikirlərini ədəbi formada təqdim edir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2708 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1491748909_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Rasif Əhmədov. "Dərs". Sənədli povest və bədii hekayələr. &nbsp;Kitabda yazı&ccedil;ı-publisist R.Əhmədov Azərbaycanın &ccedil;ağdaş tarixi, Ermənistan- Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı kəsərli-dəyərli fikirlərini ədəbi formada təqdim edir.</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 Yusif Cəfərli. &quot;Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası&quot;. Etnoqrafiq-kulturoloji toplu.Azərbaycan xalqının formalaşmağında xüsusi çəkisi olan tərəkəmə dünyası haqqında növbəti araşdırma... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2692 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1488865696_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Yusif Cəfərli.&nbsp;</strong></span>"Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə d&uuml;nyası". Etnoqrafiq-kulturoloji toplu.Azərbaycan xalqının formalaşmağında x&uuml;susi &ccedil;əkisi olan tərəkəmə d&uuml;nyası haqqında n&ouml;vbəti araşdırma...</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 &quot;Yerfi töhfələri&quot;. Toplayanı və hazırlayanı: Tahir Həsənli. Kitabda multikultural mühitdə yaşayan Şimal bölgəmizin Yerfi kəndinin folklor nümunələri yer alıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2691 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1488865210_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Yerfi t&ouml;hfələri". Toplayanı və hazırlayanı: Tahir Həsənli. Kitabda multikultural m&uuml;hitdə yaşayan Şimal b&ouml;lgəmizin Yerfi kəndinin folklor n&uuml;munələri yer alıb. </span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 &quot;Национальный костюм народов Кавказа&quot;. В творчестве художника-литографа К.П.Беггрова. ( Эмиль Керимов, rusca). &quot;Qafqaz xalqlarının milli geyimləri&quot;. Rəssam-litoqraf K.P.Beqqrovun yaradıcılığında. (Hazırlayanı: Emil Kərimov) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2662 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1487915493_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;"Qafqaz xalqlarının milli geyimləri". Rəssam-litoqraf K.P.Beqqrovun yaradıcılığında. (Hazırlayanı: Emil Kərimov). "Национальный костюм народов Кавказа". В творчестве художника-литографа К.П.Беггрова. ( Эмиль Керимов), (Rusca). Kitab aztanınan alman mənşəli rəssam-litoqraf Karl Petrovi&ccedil; Beqqrovun (1799-1875) yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Onun Qafqazda, o c&uuml;mlədən Azərbaycanda yaşamış xalqların milli geyimlərini əks etdirən, 1822-ci ildə Sankt-Peterburqda &ccedil;ap olunmuş 30 rəngli rəsmdən ibarət albomunun oxuculara təqdim olunan bu reprint nəşri XIX əsrin əvvəllərində həmin xalqların məişəti və mədəniyyəti haqqında əyani təsəvv&uuml;r yaradır və b&ouml;y&uuml;k etnoqrafik maraq kəsb edir.</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00 Эмиль Керимов, Парвин Аханчи. &quot;Огнепоклонство&quot;. Emil Kərimov, Pərvin Ahənçi. &quot;Atəşpərəstlik&quot;. Emil Kerimov, Parvin Ahanchi. &quot;Fire-worshiping&quot; İn the Context of Zoroastrianism and Hinduism. Araşdırma. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2661 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1487837665_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Эмиль Керимов, Парвин Аханчи. "Огнепоклонство". Emil Kərimov, Pərvin Ahən&ccedil;i. "Atəşpərəstlik". &nbsp;Emil Kerimov, Parvin Ahanchi. "Fire-worshiping" İn the Context of Zoroastrianism and Hinduism. Araşdırma. (Rus dilində). Kitab tarixi-etnoqrafik metod əsasında qədim dini-fəlsəfi etiqadlara-atəşpərəstliyə və zərd&uuml;ştl&uuml;yə həsr olunmuşdur. Əsərdə Hindistan, İran və Azərbaycanda geniş yayılmış bu ayinlər işıqlandırılır. Hər &uuml;&ccedil; &ouml;lkənin etnomədəni əlaqələrində oxşar və fərqli cəhətlərin formalaşmasında zərd&uuml;ştl&uuml;y&uuml;n və hinduizmin aparıcı rol oynaması x&uuml;susilə qeyd olunur.&nbsp;</span></p> Multikultural Azərbaycan 01.01.1970 04:00