Kitabxana.Net - Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Tofiq Xəzər. &quot;Bərdədən görünən dünya&quot;. Roman-epopeya. On altı cilddə. IV cild. Azərbaycan və çağdaş dünya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3272 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1511326914_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tofiq Xəzər. "Bərdədən g&ouml;r&uuml;nən d&uuml;nya". Roman-epopeya. On altı cilddə. IV cild. Azərbaycan və &ccedil;ağdaş d&uuml;nya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Tofiq Xəzər. &quot;Bərdədən görünən dünya&quot;. Roman-epopeya. On altı cilddə. III cild. Azərbaycan və çağdaş dünya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3097 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1510206174_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tofiq Xəzər. "Bərdədən g&ouml;r&uuml;nən d&uuml;nya". Roman-epopeya. On altı cilddə. III cild. Azərbaycan və &ccedil;ağdaş d&uuml;nya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyası da saymaq olar...</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Tofiq Xəzər. &quot;Bərdədən görünən dünya&quot;. Roman-epopeya. On altı cilddə. II cild. Azərbaycan və çağdaş dünya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3046 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1509512266_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tofiq Xəzər. "Bərdədən g&ouml;r&uuml;nən d&uuml;nya". Roman-epopeya. On altı cilddə. II cild. Azərbaycan və &ccedil;ağdaş d&uuml;nya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyası da saymaq olar...</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Qəşəm Çıraqlı. &quot;Şeir də güzgü kimidir&quot;. Poetik toplu. Kitabda tanınmış Azərbaycan şairi Q.Çıraqlının son illərdə qələmə aldığı lirik-poetik nümunələr daxil edilib. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2982 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1508836865_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Qəşəm &Ccedil;ıraqlı. "Şeir də g&uuml;zg&uuml; kimidir". Poetik toplu. Kitabda tanınmış Azərbaycan şairi Q.&Ccedil;ıraqlının son illərdə qələmə aldığı lirik-poetik n&uuml;munələr daxil edilib.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 &quot;Çağdaş Azərbaycan realist, modern, postmodern, şəbəkə ədəbi cərəyanına aid imza sahiblərinin ədəbi söhbətləri, yazıları&quot;. I - II - III cildlər. E-antologiya. Müxtəlif nəsil düşüncə adamları tərəfindən qələmə alınan humanitar-kulturoloji http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2932 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1505888189_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"&Ccedil;ağdaş Azərbaycan realist, modern, postmodern, şəbəkə ədəbi cərəyanına aid imza sahiblərinin ədəbi s&ouml;hbətləri, yazıları".<br />I - II - III cildlər. E-antologiya. "Ən yeni Azərbaycan tənqidi-filoloji materiallar" (&uuml;&ccedil; cilddə) e-antologiyasında son illər m&uuml;xtəlif nəsil Azərbaycan araşdırma&ccedil;ıları tərəfindən qələmə alınan humanitar-kulturoloji d&uuml;ş&uuml;ncə məhsullarıyer alıb. Azərbaycan ədəbi-tənqidi, filoloji-estetik d&uuml;ş&uuml;ncə texnologiyasına, m&uuml;xtəlif sənət - bədii-fəlsəfi cərəyanına aid tanınmış imza sahiblərinin yazıları...</span></p> <p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Çağdaş Azərbaycan realist, modern, postmodern, şəbəkə essesi, publisitikası, elmi-filoloji düşüncəsi. I – II – II cilddə. E-antologiya http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2931 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1505886898_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&Ccedil;ağdaş Azərbaycan realist, modern, postmodern, şəbəkə essesi, publisitikası, elmi-filoloji d&uuml;ş&uuml;ncəsi. I &ndash; II &ndash; II cilddə. E-antologiyada son illər m&uuml;xtəlif nəsil Azərbaycan araşdırma&ccedil;ıları tərəfindən qələmə alınan d&uuml;nya humanitar-kulturoloji d&uuml;ş&uuml;ncəsinin ən &ccedil;ox m&uuml;bahisəli probleminə - modernizm və postmodernizm məsələlərinə həsr edilib.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Çağdaş Azərbaycan realist, lirik, modern, postmodern, şəbəkə dramaturgiyası: Pyeslər və kinossenarilər. E-antologiya. Son illər müxtəlif nəsil yazarlar tərəfindən qələmə alınan və səhnələşdirilən dram əsərləri, kinossenarilər toplanıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2930 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1505885457_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&Ccedil;ağdaş Azərbaycan realist, lirik, modern, postmodern, şəbəkə dramaturgiyası: Pyeslər və kinossenarilər. E-antologiya. Son illər m&uuml;xtəlif nəsil yazarlar tərəfindən qələmə alınan və səhnələşdirilən dram əsərləri, kinossenarilər toplanıb.&nbsp;</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Çağdaş Azərbaycan realist, lirik, modern, postmodern, şəbəkə bədii nəsri: Romanlar və povestlər. E-antologiya. Milli ədəbiyyatımızın tanınmış nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət elektron toplu. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2929 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1505884575_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&Ccedil;ağdaş Azərbaycan realist, lirik, modern, postmodern, şəbəkə bədii nəsri: Romanlar və povestlər. E-antologiya. Milli ədəbiyyatımızın tanınmış n&uuml;mayəndələrinin əsərlərindən ibarət elektron toplu.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Ülfət Ziyafətqızı. &quot;Bir ovuc göz yaşı&quot;. Poetik toplu. Azərbaycanımızın dilbər bölgəsində - Lənkəranda yazıb-yaradan gənc şairənin ilk kitabı http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2891 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1504771615_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&Uuml;lfət Ziyafətqızı. "Bir ovuc g&ouml;z yaşı". Poetik toplu. Azərbaycanımızın dilbər b&ouml;lgəsində - Lənkəranda yazıb-yaradan gənc şairənin ilk poetik kitabı.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Leyla Əliyeva. &quot;Poeziya&quot;. Poetik toplu. Mahir Qabiloğlunun ruscadan tərcüməsində. Kitaba şairə Leyla İlham qızı Əliyevanın müxtəlif illərdə yazdığı 55 şeiri daxil edilmişdir. Şeirlər ruscadan ilk dəfə dilimizə çevirilib... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2835 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1500638983_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Leyla Əliyeva. "Poeziya". Poetik toplu. Mahir Qabiloğlunun ruscadan tərc&uuml;məsində. Kitaba şairə Leyla İlham qızı Əliyevanın m&uuml;xtəlif illərdə yazdığı 55 şeri daxil edilmişdir. Şeirləri ruscadan dilimizə &ccedil;evirən və kitab halında &ccedil;ıxmasının təşəbb&uuml;skarı yazı&ccedil;ı-publisist Mahir Qabiloğludur.</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Coşğun Qarabulud. &quot;Hardan haraya&quot;. Coşkun Karabulut. &quot;Nerden nereye&quot;. Azərbaycanca poetik toplu. Fəlsəfi düşüncələrə, sətiraltı incə yumora köklənən şeirlərin oxucuların marağına səbəb olacağına inanırıq. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2834 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1500637470_2.jpg"><p>Coşğun Qarabulud. "Hardan haraya". Coşkun Karabulut. "Nerden nereye". Poetik toplu. T&uuml;rkiyədə yaşayıb-yaradan, əslən Şəkidən olan şair-publisist Coşğun Qarabuludun &ldquo;Hardan haraya&rdquo; şeirlər kitabı onun Azərbaycan oxucuları ilə ilk g&ouml;r&uuml;ş&uuml;d&uuml;r. Fəlsəfi d&uuml;ş&uuml;ncələrə, sətiraltı incə yumora k&ouml;klənən şeirlərin oxucuların marağına səbəb olacağına inanırıq.</p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Gülnarə İsrafil. &quot;Torpaq adamlar&quot;. Poetik toplu. Gənc xanım müəllifin ilk lirik-poetik kitabı, 152 səhifəlik, heca, sərbəst şeirlər və şeir-esselər toplusudur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2825 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1499419531_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>G&uuml;lnarə İsrafil. &nbsp;</strong>"Torpaq adamlar". Poetik toplu. Gənc xanım m&uuml;əllifin ilk lirik-poetik kitabı, 152 səhifəlik, heca, sərbəst şeirlər və şeir-esselər toplusudur.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Paşa Yaqub. &quot;Məhəbbət ili&quot;. Elmi-publisitk kitab. “Məhəbbət ili”kitabında müəllif 2016-çı ilin astronomik hadisələrindən və onların yerə təsirindən bəhs edir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2824 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1499418428_2.jpg"><p class="stil1" align="left"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Paşa Yaqub. "Məhəbbət ili". Elmi-publisitk kitab. &ldquo;Məhəbbət ili&rdquo;kitabında m&uuml;əllif 2016-&ccedil;ı ilin astronomik hadisələrindən və onların yerə təsirindən bəhs edir. Kitabda həm&ccedil;inin, kimya, fizika, anatomiya, biologiya, astronomiya, daktiloskopiyya, kibernetka və informatika elmlərinin bug&uuml;nədək gizli qalan məqamları araşdırılır, onların məişətimizə, həyatımıza təsirindən s&ouml;hbət a&ccedil;ılır. Eləcə də, son d&ouml;vrlər baş verən m&uuml;əmmalı təyyarə, qatar və enerji qəzalarının G&uuml;nəş və Ay tutlmaları ilə əlaqəsini s&uuml;but edən hesablamalar və cədvəllər təqdim olunur. Kitab geniş oxucu k&uuml;tləsi &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulub.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Fəxrəddin Ziya. &quot;Gələcəyəm, gəl desən&quot;. Poetik toplu. Çağdaş Azərbaycan lirikasının istedadlı nümayəndəsindən növbəti oxunaqlı kitab... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2822 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1499278764_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Fəxrəddin Ziya. &nbsp;"Gələcəyəm, gəl desən". Poetik toplu. &Ccedil;ağdaş Azərbaycan lirikasının istedadlı n&uuml;mayəndəsindən n&ouml;vbəti oxunaqlı kitab...</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 &quot;Bölgələrdən səslər&quot;. Azərbaycanın çağdaş ədəbiyyat toplusu. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində yaşayan gənc yazarların şeir, hekayə və esselərindən ibarət toplu... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2821 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1499276673_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>"B&ouml;lgələrdən səslər".&nbsp;</strong>Azərbaycanın &ccedil;ağdaş ədəbiyyat toplusu.&nbsp;<span>Azərbaycan Respublikasının b&ouml;lgələrində yaşayan gənc yazarların şeir, hekayə və esselərindən ibarət toplu...</span>&nbsp;</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00