Kitabxana.Net - Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Leyla Əliyeva. &quot;Poeziya&quot;. Poetik toplu. Mahir Qabiloğlunun ruscadan tərcüməsində. Kitaba şairə Leyla İlham qızı Əliyevanın müxtəlif illərdə yazdığı 55 şeiri daxil edilmişdir. Şeirləri ruscadan dilimizə çevirən və kitab halında çıxmasının tə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2835 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1500638983_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Leyla Əliyeva. "Poeziya". Poetik toplu. Mahir Qabiloğlunun ruscadan tərc&uuml;məsində. Kitaba şairə Leyla İlham qızı Əliyevanın m&uuml;xtəlif illərdə yazdığı 55 şeiri daxil edilmişdir. Şeirləri ruscadan dilimizə &ccedil;evirən və kitab halında &ccedil;ıxmasının təşəbb&uuml;skarı yazı&ccedil;ı-publisist Mahir Qabiloğludur.</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Coşğun Qarabulud. &quot;Hardan haraya&quot;. Coşkun Karabulut. &quot;Nerden nereye&quot;. Azərbaycanca poetik toplu. Fəlsəfi düşücələrə, sətiraltı incə yumora köklənən şeirlərin oxucuların marağına səbəb olacağına inanırıq. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2834 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1500637470_2.jpg"><p>Coşğun Qarabulud. "Hardan haraya". Coşkun Karabulut. "Nerden nereye". Poetik toplu. T&uuml;rkiyədə yaşayıb-yaradan, əslən Şəkidən olan şair-publisist Coşğun Qarabuludun &ldquo;Hardan haraya&rdquo; şeirlər kitabı onun Azərbaycan oxucuları ilə ilk g&ouml;r&uuml;ş&uuml;d&uuml;r. Fəlsəfi d&uuml;ş&uuml;cələrə, sətiraltı incə yumora k&ouml;klənən şeirlərin oxucuların marağına səbəb olacağına inanırıq.</p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Gülnarə İsrafil. &quot;Torpaq adamlar&quot;. Poetik toplu. Gənc xanım müəllifin ilk lirik-poetik kitabı, 152 səhifəlik, heca, sərbəst şeirlər və şeir-esselər toplusudur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2825 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1499419531_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>G&uuml;lnarə İsrafil. &nbsp;</strong>"Torpaq adamlar". Poetik toplu. Gənc xanım m&uuml;əllifin ilk lirik-poetik kitabı, 152 səhifəlik, heca, sərbəst şeirlər və şeir-esselər toplusudur.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Paşa Yaqub. &quot;Məhəbbət ili&quot;. Elmi-publisitk kitab. “Məhəbbət ili”kitabında müəllif 2016-çı ilin astronomik hadisələrindən və onların yerə təsirindən bəhs edir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2824 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1499418428_2.jpg"><p class="stil1" align="left"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Paşa Yaqub. "Məhəbbət ili". Elmi-publisitk kitab. &ldquo;Məhəbbət ili&rdquo;kitabında m&uuml;əllif 2016-&ccedil;ı ilin astronomik hadisələrindən və onların yerə təsirindən bəhs edir. Kitabda həm&ccedil;inin, kimya, fizika, anatomiya, biologiya, astronomiya, daktiloskopiyya, kibernetka və informatika elmlərinin bug&uuml;nədək gizli qalan məqamları araşdırılır, onların məişətimizə, həyatımıza təsirindən s&ouml;hbət a&ccedil;ılır. Eləcə də, son d&ouml;vrlər baş verən m&uuml;əmmalı təyyarə, qatar və enerji qəzalarının G&uuml;nəş və Ay tutlmaları ilə əlaqəsini s&uuml;but edən hesablamalar və cədvəllər təqdim olunur. Kitab geniş oxucu k&uuml;tləsi &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulub.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Fəxrəddin Ziya. &quot;Gələcəyəm, gəl desən&quot;. Poetik toplu. Çağdaş Azərbaycan lirikasının istedadlı nümayəndəsindən növbəti oxunaqlı kitab... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2822 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1499278764_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Fəxrəddin Ziya. &nbsp;"Gələcəyəm, gəl desən". Poetik toplu. &Ccedil;ağdaş Azərbaycan lirikasının istedadlı n&uuml;mayəndəsindən n&ouml;vbəti oxunaqlı kitab...</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 &quot;Bölgələrdən səslər&quot;. Azərbaycanın çağdaş ədəbiyyat toplusu. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində yaşayan gənc yazarların şeir, hekayə və esselərindən ibarət toplu... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2821 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1499276673_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>"B&ouml;lgələrdən səslər".&nbsp;</strong>Azərbaycanın &ccedil;ağdaş ədəbiyyat toplusu.&nbsp;<span>Azərbaycan Respublikasının b&ouml;lgələrində yaşayan gənc yazarların şeir, hekayə və esselərindən ibarət toplu...</span>&nbsp;</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Mina Rəşid. “Böyüklər bizə baxsın”. Balaca oxucular üçün poeziya toplusu. Kitab müəllifin oxucularla üçüncü görüşüdür. Onun “Könlümün sarı simi” və “Baxmaqla görmək ayrıdır” adlı kitablarından fərqli olaraq bu nəşr uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2787 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1498066538_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mina Rəşid. &ldquo;B&ouml;y&uuml;klər bizə baxsın&rdquo;. Balaca oxucular &uuml;&ccedil;&uuml;n poeziya toplusu. Kitab m&uuml;əllifin oxucularla &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; g&ouml;r&uuml;ş&uuml;d&uuml;r. Onun &ldquo;K&ouml;nl&uuml;m&uuml;n sarı simi&rdquo; və &ldquo;Baxmaqla g&ouml;rmək ayrıdır&rdquo; adlı kitablarından fərqli olaraq bu nəşr uşaqlar &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulub. Bu şeirlərdə uşaq d&uuml;nyasının şirinliyi, balalarımızın Vətənə, yurda, doğma Qarabağa incə məhəbbəti tərənn&uuml;m edilib.</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Tofiq Xəzər. &quot;Bərdədən görünən dünya&quot;. Roman-epopeya. On altı cilddə. I cild. Azərbaycan və çağdaş dünya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2786 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1497985649_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Tofiq Xəzər.&nbsp;</strong>"Bərdədən g&ouml;r&uuml;nən d&uuml;nya". Roman-epopeya. On altı cilddə. I cild. Azərbaycan və &ccedil;ağdaş d&uuml;nya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeyanı XX və XXI əsr Azərbaycan tarixinin - mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyası da saymaq olar...</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Həcər Hüseynova. &quot;Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi&quot;. (Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında). Elmi monoqrafiya. Bu elektron kitab “Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyası http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2771 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1496815850_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Həcər H&uuml;seynova. "Bədii əsərlərin &uuml;slubi sintaksisi". (Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında). Elmi monoqrafiya. Bu elektron kitab &ldquo;Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və &uuml;slub x&uuml;susiyyətləri&rdquo; m&ouml;vzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanıb.</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. “Seçilmiş əsərlər” - V cild. Şeirlər, nəzm hekayələr toplusu. Bu yeni kitabında da istedadlı qələm sahibinin maraqla oxunan aktual poetik-bədii yazıları yer alıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2770 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1496641869_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. Se&ccedil;ilmiş əsərlər&rdquo; - V cild. Şeirlər, nəzm hekayələr toplusu. Bu yeni kitabında da istedadlı qələm sahibinin maraqla oxunan aktual poetik-bədii yazıları yer alıb.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Kitab m&uuml;əllifin &ccedil;apdan &ccedil;ıxmış kitablarının əsasında tərtib olunub. Şeirlərin ruhu d&uuml;nyəvi, milli, vətənpərvərlik, təbiət, məhəbbət m&ouml;vzuları ilə cilalanıb. D&uuml;nyanın ağrı-acılarını &ouml;z &uuml;rəyində daşıyan m&uuml;əllifə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq...</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 İ.Əliyev. &quot;İncə Dərəsi&quot; (roman). Yazıçı-publisist İlham Əliyevin qələmə aldığı “İncə dərəsi” romanında da Azərbaycan təbiətinin gözəlliyi, Boz dağın ətəyində yerləşən Çayqovuşan meşələrindən Ulu Tanrının heç nəyi əsirgəmədiyi bədii təsv http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2729 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1494569790_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>İlham Əliyev.&nbsp;</span>"İncə Dərəsi" (roman). Yazı&ccedil;ı-publisist İlham Əliyevin qələmə aldığı &ldquo;İncə dərəsi&rdquo; romanında da Azərbaycan təbiətinin g&ouml;zəlliyi, Boz dağın ətəyində yerləşən &Ccedil;ayqovuşan meşələrindən Ulu Tanrının he&ccedil; nəyi əsirgəmədiyi bədii təsvir vasitələrinin k&ouml;məyi ilə qələmə alınmışdır.&nbsp;</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Zemfira Məhərrəmli. &quot;Ömür bitər, yol bitməz&quot;. Publisistik qeydlər, məqalələr toplusu. Azərbaycan Milli Mətbuatının 140 illiyinə həsr edilir. Zemfira Məhərrəmlinin bu kitabı jurnalistin yol qeydləri kimi qələmə alınıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2726 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1494516718_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Zemfira Məhərrəmli. <span>"&Ouml;m&uuml;r bitər, yol bitməz". &nbsp;</span><span>Publisistik qeydlər, məqalələr toplusu.&nbsp;</span><span>Azərbaycan Milli Mətbuatının 140 illiyinə həsr edilir.&nbsp;</span>Zemfira Məhərrəmlinin bu kitabı jurnalistin yol qeydləri kimi qələmə alınıb. M&uuml;əllif d&uuml;nyanın m&uuml;xtəlif &ouml;lkələrinə səfərləri, iştirak etdiyi m&ouml;təbər toplantılar barədə təəss&uuml;ratlarını oxucularla b&ouml;l&uuml;ş&uuml;r.&nbsp;</span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı” (Ədəbi-estetik cərəyanlar). #YYSQ-nin kulturoloji-bədii layihəsi haqqında geniş məlumatlar http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2722 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1493357945_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">Ədəbi-estetik cərəyanlar. &ldquo;Ədəbiyyatda &ccedil;ağdaş kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı&rdquo; &nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">-&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">#YYSQ-nin kulturoloji-bədii layihəsi haqqında geniş məlumatlar.</span></span></strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span></span><span>Bu elektron nəşr&nbsp;Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-H&ouml;kumət Təşkilatlarına D&ouml;vlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci ildə maliyyə yardımı m&uuml;sabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənət&ccedil;ilər Qurumunun -&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="../" target="_blank"><span lang="EN-US">http://www.kitabxana.net</span></a><span lang="EN-US">&nbsp;- Milli Virtual-Elektron Kitabxananın&nbsp;</span></span><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="EN-US">&nbsp;</span></span></span><span lang="AZ-LATIN">&ldquo;Ədəbiyyatda &ccedil;ağdaş kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı&rdquo; &nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AZ-LATIN">kulturoloji-bədii layihəsi &ccedil;ər&ccedil;ivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.&nbsp;</span></span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00 Zemfira Məhərrəmli. &quot;Oyuncaq&quot;. - ЗЕМФИРА МАГЕРРАМЛИ. &quot;Игрушка&quot;. Azərbaycan və rusca tərtib edilən kitab: povest, hekayələr və esselər. Bu 164 səhifəlik kitabda povest, hekayələr, mənsur şeirlər və esselər yer alıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2716 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1493270546_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Zemfira Məhərrəmli. "Oyuncaq". ЗЕМФИРА МАГЕРРАМЛИ. "Игрушка". Azərbaycan və rus dillərində tərtib edilən kitab: povest, hekayələr və esselər. Bu 164 səhifəlik kitabda povest, hekayələr, mənsur şeirlər və esselər yer alıb.</span></span></p> Kulturoloji layihə:ədəbiyyatda kreativ cərəyanlar 01.01.1970 04:00