Kitabxana.Net - Geosiyasət, siyasi elmlər http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Ali Hasanov. &quot;Hazar-Karadeniz Havzalarıyla Güney Kafkasya’nın jeiekonomik karakteristiği ve Azerbaycan’ın yeni petrol politikası&quot; (Türkce). Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3434 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1514048689_2.jpg"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ALİ HASANOV.&nbsp;HAZAR-KARADENİZ HAVZALARIYLA G&Uuml;NEY KAFKASYA&rsquo;NIN JEOEKONOMİK KARAKTERİSTİĞİ VE AZERBAYCAN&rsquo;IN YENİ PETROL POLİTİKASI.&nbsp;(T&uuml;rk dilinde). Əli Həsənov. " Xəzər-Qara dəniz h&ouml;vzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti". Elmi-analitik monoqrafiya. Professor, siyasətş&uuml;nas və d&ouml;vlət xadimi Ə.Həsənovun tarixi sənədlərə s&ouml;ykənən n&ouml;vbəti intellektual kitab</span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00 Əli Həsənov. &quot; Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti&quot;. Elmi-analitik monoqrafiya. Professor, siyasətşünas və dövlət xadimi Ə.Həsənovun tarixi sənədlərə söykənən növbəti intellektual kitab http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3400 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1513613695_2.jpg"><p><span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əli Həsənov. "<span>&nbsp;</span>Xəzər-Qara dəniz h&ouml;vzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti". Elmi-analitik monoqrafiya. Professor, siyasətş&uuml;nas və d&ouml;vlət xadimi Ə.Həsənovun tarixi sənədlərə s&ouml;ykənən n&ouml;vbəti intellektual kitabı.</span></span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00 Əli Həsənov. &quot;Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri&quot; Azərbaycan, ingilis və rus dillərində. Professor, siyasətşünas və dövlət xadimi Ə.Həsənovun tarixi sənədlərə söykənən növbəti intellektual kitabı. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3396 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1513264718_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əli Həsənov. "Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri" Azərbaycan, ingilis və rus dillərində. Professor, siyasətş&uuml;nas və d&ouml;vlət xadimi Ə.Həsənovun tarixi sənədlərə s&ouml;ykənən n&ouml;vbəti intellektual kitabı.</span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00 Əli Həsənov. &quot;Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları&quot;. Professor Əli Həsənovun yeni elmi-analitik monoqrafiyası milli inkişaf və təhlükəsizlik məsələlərimizin intellektual tərəflərinə işıq salır http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3394 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1512752918_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əli Həsənov. "Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhl&uuml;kəsizlik siyasətinin əsasları". Professor Əli Həsənovun yeni elmi-analitik monoqrafiyası milli inkişaf və təhl&uuml;kəsizlik məsələlərimizin intellektual tərəflərinə işıq salır...</span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00 Али Гасанов. Геополитика. Учебник. Professor Əli Həsənov. &quot;Geosiyasət&quot;. (Rus dilində) Ali məktəblərin uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələri üçün elmi dərslik. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3363 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1512313027_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Али Гасанов. Геополитика. Учебник. Professor Əli Həsənov. "Geosiyasət". (Rus dilində) Ali məktəblərin uyğun ixtisaslar &uuml;zrə təhsil alan tələbələri &uuml;&ccedil;&uuml;n elmi dərslik.</span></p> <p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">В учебнике освещаются вопросы возникновения геополитики как научной сферы, рассматриваются история возникновения, формирования и развития ее основных понятий, анализируются взгляды представителей классической геополитики и современных исследователей в связи с ее теоретическими источниками, закономерностями, объектом и предметом, категориями, акторами, исследуются научные теории политологов представляющих различные периоды и геополитические школы, проводится их сравнительный анализ. В книге также дается подробная информация об основных геополитических событиях, происходивших в мире, начиная со средних веков до современного периода, о геополитической характеристике планеты, геополитических центрах силы и отношениях между ними, новых подходах к геополитическим проблемам в глобализирующемся мире, борьбе за национально-государственные интересы и новый мировой порядок, о существующем положении и перспективах занимающих человечество и угрожающих ему проблем, таких как экономическая, политическая, энергетическая безопасность, глобальная транспортно-коммуникационная, торговая, сырьевая, международные перевозки, предлагаются материалы, углубляющие геополитические знания, представления и понятия читателя.&nbsp;</span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00 Ali Hasanov. &quot;Jeopolitik&quot; (Türkce). Professor Əli Həsənov. &quot;Geosiyasət&quot;. (Türk dilində) Ali məktəblərin uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələri üçün elmi dərslik. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3337 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1512055826_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ali Hasanov. "Jeopolitik" (T&uuml;rkce). Professor Əli Həsənov. "Geosiyasət". (T&uuml;rk dilində). Professor Əli Həsənovun "Geosiyasət" kitabı ali məktəblərin uyğun ixtisaslar &uuml;zrə təhsil alan tələbələri &uuml;&ccedil;&uuml;n elmi dərslik kimi uzun m&uuml;ddətdir istifadə olunur.&nbsp;</span><span>Azərbaycan geosiyasət elminə layiqli t&ouml;hfə olan kitabda hər fəslin sonunda verilmiş təkrar və məşğələ sualları tələbələrə m&ouml;vzuları daha dərindən mənimsəməyə k&ouml;mək edəcək.</span></span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00 Əli Həsənov. &quot;Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları&quot;. Monoqrafiya. Professor Ə.Həsənovun ali məktəblərin uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün elmi kitabı. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3279 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1511365924_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əli Həsənov. "Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhl&uuml;kəsizlik siyasətinin əsasları". Monoqrafiyanın faktiki materialları, m&uuml;ddəaları və nəticələri həm elmi-nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət daşıyır. Ondan gələcək tədqiqat işlərində, m&ouml;vzu &uuml;zrə&nbsp; dərslik, dərs vəsaiti və &uuml;mumiləşdirilmiş əsərlərin yazılmasında, universitetlərdə və x&uuml;susi ali məktəblərdə təhl&uuml;kəsizlik kursu &uuml;zrə m&uuml;hazirələrin tərtib edilməsi və seminar məşğələlərində, Azərbaycan Respublikası XİN, DTX, MN və digər nazirlik, x&uuml;susilə xarici siyasət məsələləri ilə məşğul olan qurumların praktiki fəaliyyətində, k&uuml;tləvi informasiya vasitələrində, təbliğat işlərində və s. sahələrdə istifadə etmək olar.</span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00 Professor Əli Həsənov. &quot;Geosiyasət&quot;. Ali məktəblərin uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələri üçün elmi dərslik. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3206 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1510675798_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əli Həsənov. "Geosiyasət". Professor Əli Həsənovun "Geosiyasət" kitabı ali məktəblərin uyğun ixtisaslar &uuml;zrə təhsil alan tələbələri &uuml;&ccedil;&uuml;n elmi dərslik kimi uzun m&uuml;ddətdir istifadə olunur.&nbsp;</span><span>Azərbaycan geosiyasət elminə layiqli t&ouml;hfə olan kitabda hər fəslin sonunda verilmiş təkrar və məşğələ sualları tələbələrə m&ouml;vzuları daha dərindən mənimsəməyə k&ouml;mək edəcək.</span></span></p> Geosiyasət, siyasi elmlər 01.01.1970 04:00