Kitabxana.Net - Gülməcələr - lətifələr http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Laçın lətifələri. Gülməcələr doğma torpağın sevincini sizlərə bəxş etsin!!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=540 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256748334_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Lətifələr bug&uuml;nlərdə işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;rən "</span><a href="http://mediaforum.az/articles.php?article_id=20091001051746367&amp;page=12&amp;lang=az&amp;eu=0"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">La&ccedil;ın folkloru</span></a><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">" adlı kitabdan g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;b. Tanınmış şair-publisist İlham Qəhrəmanın regional folklor seriyasından olan "La&ccedil;ın folkloru" kitabına m&uuml;əllifin uşaqlıqdan &uuml;z&uuml; bəri La&ccedil;ında eşitdiyi və Azərbaycanın m&uuml;xtəlif rayonlarına səpələnmiş la&ccedil;ınlıların dilindən qələmə alınmış lətifələr, bayatılar, səvələmələr, s&ouml;yləmələr, bəzəmələr, tapmacalar, əfsanələr, s&ouml;hbətlər, ağılar, deyişmələr və başqa ağız ədəbiyyatı n&uuml;munələri toplanıb.&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">S</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">ayt kitabdan se&ccedil;mələri m&uuml;əllifin x&uuml;susi icazəsi ilə təqdim edir. Belə bir icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini &ccedil;ap etdirmək, surətini &ccedil;ıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq m&uuml;əllif h&uuml;quqlarına ziddir.</span></p> Gülməcələr - lətifələr 01.01.1970 04:00 Gülməcələr - lətifələr - dodaqqaçdılar... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=349 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1252924920_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Yazı&ccedil;ılarımızla bağlı maraqlı - g&uuml;lməli lətifələr, dodaqqa&ccedil;dılr, g&uuml;lməcələr...</span></p> Gülməcələr - lətifələr 01.01.1970 04:00