Kitabxana.Net - Məqalə http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı – Azərbaycan iqtisadiyatının əsas elementi kimi&quot;. Analitik-elmi araşdırma məqaləsi... Gənc iqtisadtçının bu elmi məqaləsi bankçılıq sahəsinə aiddir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1306 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1325000513_2.jpg"><p>&nbsp;Zaur Ələkbərov, &ldquo;Paşa İnşaat&rdquo; MMC-in h&uuml;quq ş&ouml;bəsinin əməkdaşı, Beynəlxaq H&uuml;quqi Tədqiqatlar Təşkilatının &uuml;zv&uuml;. "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı &ndash; Azərbaycan iqtisadiyatının əsas elementi kimi". Analitik-elmi araşdırma məqaləsi...&nbsp;Gənc iqtisadt&ccedil;ının bu elmi məqaləsi bank&ccedil;ılıq sahəsinə aiddir...&nbsp;<span>Məqalədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankının &ouml;lkə iqtisadiyyatında &nbsp;necə m&uuml;h&uuml;m və vacib rol oynadığından danışılır.</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 İki elmi məqalə. &quot;Eyni adlar niyə müxtəlif informasiya verir?&quot;. &quot;Hər ad bir informasiya daşıyıcısıdır&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=680 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1265201238_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">İki elmi məqalə. "Eyni adlar niyə m&uuml;xtəlif informasiya verir?". "Hər ad bir informasiya daşıyıcısıdır"...</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 &quot;Adların informasiya dəyəri&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=673 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1261485419_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bəzən belə bir sual yaranır ki, filan əşyanın adı niyə belədir, başqa c&uuml;r deyil? G&ouml;rəsən bir adın yerinə başqası olsaydı, nə olardı? Bu barədə &ccedil;ox m&uuml;bahisələr olub. Lakin tam ortaq məxrəc yoxdur. &Uuml;mumiyyətlə, adların yaranmasını insan ş&uuml;uruna, təfəkk&uuml;r&uuml;nə, d&uuml;ş&uuml;ncəsinə, təsəvv&uuml;r&uuml;nə s&ouml;ykənən məntiqi proses hesab etmək olar. G&uuml;man etmək olar ki, ilk adlar yarananda, bir-iki səsdən ibarət olmaqla olduqca sadə olublar. Lakin, getdikcə isimlərin sayının artması onların yadda qalmasını &ccedil;ətinləşdirib...</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 &quot;Teleyayımda manipuliasiya və onun təsir mexanizmləri&quot; (Beynəlxalq Televiziya və Radio Akademiyasının həqiqi üzvü, sənətşünaslıq namizədindən elmi-kulturoloji yazı) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=641 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1259671957_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Televiziyanın getdikcə artan yeri və əhəmiyyəti onu həyatın bir hissəsinə &ccedil;evirməklə, insan ş&uuml;runu, onun hərəkətlərini, ictimai m&uuml;nasibətlər sistemini bi&ccedil;imləndirərək, m&ouml;vcud olan prinsiplərdən uzaqlaşdırmaq, təyin etdiyi istiqamətə y&ouml;nləndirmək g&uuml;c&uuml;n&uuml; qazanmış manipuliasiya vasitəsinə &ccedil;evirdi.</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 Bir müəllifin iki məqaləsi. &quot;Elektron Azərbaycan&quot;: vətəndaş hüquqlarını reallaşdıran virtual məkan&quot;. Uşaq hüquqlarının qorunması balalarımızın işıqlı gələcəyi üçündür&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=638 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1259213774_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Bir m&uuml;əllifin iki məqaləsi. "Elektron Azərbaycan": vətəndaş h&uuml;quqlarını reallaşdıran virtual məkan". Uşaq h&uuml;quqlarının qorunması balalarımızın işıqlı gələcəyi &uuml;&ccedil;&uuml;nd&uuml;r"</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 Virtual məkanda niklər aləmi... (Nikləri ləqəblərin - təxəllüslərin müasir forması hesab etmək olarmı?!) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=537 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256735624_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">&Uuml;mumiyyətlə, niklərdən, əsasən, internet forumlarda, &ccedil;atlarda, virtual tanışlıqda&nbsp; istifadə olunur. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n isə həmin xidmətlərdə qeydiyyata d&uuml;şmək lazımdır.&nbsp; Registrasiya zamanı hər istifadə&ccedil;iyə &ouml;z&uuml; haqqında minimal məlumat vermək &uuml;&ccedil;&uuml;n anket a&ccedil;ılır və xidmətə giriş &uuml;&ccedil;&uuml;n iştirak&ccedil;ı &ouml;z&uuml;nə nik və parol se&ccedil;ir.</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 Milli Kitab tariximizə qısaca kulturoloji-tarixi ekskurs: Kitabçılıq sənəti, divan, kitabxanalar... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=491 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1255858027_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyada, o c&uuml;mlədən Azərbaycanda kitab&ccedil;ılıq sənətinin inkişafı eramızın XI əsrinə aid edilir. Həqiqətən də XI əsr kitab mədəniyyəti &uuml;&ccedil;&uuml;n d&ouml;n&uuml;ş əsri olmuşdur. Bu d&ouml;vrdən başlayaraq daha m&ouml;htəşəm əsərlər qələmə alınmış, onların qorunub-saxlanılması &uuml;&ccedil;&uuml;n kitabxanalar yaradılmışdır. Azərbaycanda da bu sahədə əvəzsiz xidmətlər g&ouml;stərmiş şəxslər olmuşdur. Onlardan bir ne&ccedil;əsi ilə tanış olmaq yerinə d&uuml;şərdi.</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 Azərbaycanda internet və onun sosial-psixoloji aspektləri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=466 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1255430385_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">İnternetin yaranmasında əsas rolu &ouml;tən əsrin 60-cı illərində ABŞ-ın M&uuml;dafiə Nazirliyinin hərbi məqsədlər &uuml;&ccedil;&uuml;n etibarlı rabitə sistemi yaratmaq qərarı oynamışdır. Nazirlik bu qərarın ıcrasını tabeliyində olan Perspektiv Tədqiqat Layihələri Agentliyinə (ARPA - Advanced Research&nbsp; Projects Agency) həvalə etdikdən sonra 1969-cu ildə ARPA alimlərinin hazırladığı yeni texnologiya əsasında ABŞ-ın Yura Universiteti, SRİ (Stanford Research İnstitute - Stanford Elmi-Tədqiqat İnstitut), Los-Anceles və Santa-Barbarada yerləşən Kaliforniya Universitetləri arasında ARPANET adlanan kompyuter şəbəkəsi quruldu.</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 İNFORMASİYA VƏ İNKİŞAF. (Elmi material) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=440 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1254733682_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Araşdırmalar g&ouml;stərir ki, istənilən fəaliyyətin uğurlu alınması &ccedil;ox vaxt operativ informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı olur. Həyatda b&uuml;t&uuml;n h&ouml;kmlər, o c&uuml;mlədən d&ouml;vlət səviyyəsində və ya xırda bir ailə m&uuml;hitində qəbul edilən qərarlar o vaxt d&uuml;zg&uuml;n və effektiv olur ki, onların k&ouml;k&uuml;ndə vaxtında əldə olunmuş və hərtərəfli analiz edilmiş informasiya dursun.</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 Tarixi və müasir roman (Yunus Oğuz. &quot;Təhmasib şah&quot; əsəri) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=410 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1254132980_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">&nbsp;Yunus Oğuzun "Təhmasib şah" romanı indiyə qədər bizim tarixş&uuml;naslığımızda o qədər də &ouml;yrənilməmiş bir d&ouml;vrə həsr olunub. Həmişə Səfəvilər d&ouml;vr&uuml;n&uuml;n tarixi istər elmi baxımdan, istər ictimai-publisistik səviyyədə tariximizin tərkib hissəsi olaraq araşdırılarkən əsas diqqət Şah İsmayıl Xətaiyə, yəni Səfəvilər xanədanının banisinə y&ouml;nəlib.</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 &quot;Füzuli şeirinin rüknləri&quot;. (Qədim Şərq poeziyasının fəlsəfəsi silsiləsindən) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=390 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253604239_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">G&uuml;lşən Əliyeva - Kəngərli. "F&uuml;zuli şeirinin r&uuml;knləri". Qədim Şərq poeziyasının fəlsəfəsi silsiləsindən</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 Aida İmanquliyevanın yaradıcılığında ədəbiyyatşünaslıq məsələləri. (Aida İmanquliyeva - 70) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=382 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253442034_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Aida İmanquliyevanın yaradıcılığını ona g&ouml;rə ərəbş&uuml;naslıq və ya şərqş&uuml;naslıq &ccedil;ər&ccedil;ivəsində nəzərdən ke&ccedil;irməklə məhdudlaşmaq olmaz ki, burada &uuml;mumiyyətlə ədəbiyyatş&uuml;naslıq, x&uuml;susilə ədəbiyyat nəzəriyyəsi baxımından maraq doğuran &ccedil;ox ciddi məsələlər qaldırılır.</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 Atalar sözlərinə informatik yanaşma http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=364 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253167646_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">Nağıl&ccedil;ılar, dastan&ccedil;ılar, aşıqlar, ağsaqqallar qədim biliklərin daşıyıcısı, qoruyucusu və yayan insanlar kimi hər zaman cəmiyyətdə b&ouml;y&uuml;k h&ouml;rmətlə qarşılanıblar. Məhz onların sayəsində qorunub saxlanılmış Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının n&uuml;munələri - nağıllar, əfsanələr, dastanlar, bayatılar, atalar s&ouml;zləri və s. bir-bir toplanaraq yazıya k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;l&uuml;r ...</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 &quot;Böyük sirr&quot;: Cəmaləddin Əfqani - 170 http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=327 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1252520944_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Şeyx Cəmaləddin Əfqani Azərbaycan t&uuml;rk&uuml;d&uuml;r. Marağalı bir ailənin &ouml;vladıdır. Həmədan yaxınlığında, Əsədabad kəndində d&uuml;nyaya gəlib (Əhməd Ağaoğlu).</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00 ADA Məclisi - yüksəkliyə doğru http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=282 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251108562_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">İctimai TV-dəki veriliş haqqında yazı</span></p> Məqalə 01.01.1970 04:00