Kitabxana.Net - Türkologiya http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Yusif bəy Akçuralı. &quot;Türkçülüyün tarixi&quot;. Türk Dünyasının tanınmış mütəfəkkirinin azərbaycanca ilk kitabı. Tərcümə edən və ön sözün müəllifi: Aybəniz Kəngərli http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2059 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1397744693_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Yusif bəy Ak&ccedil;uralı</span>. "T&uuml;rk&ccedil;&uuml;l&uuml;y&uuml;n tarixi". T&uuml;rk D&uuml;nyasının tanınmış m&uuml;təfəkkirinin azərbaycanca ilk kitabı. &nbsp;Tərc&uuml;mə edən və &ouml;n s&ouml;z&uuml;n m&uuml;əllifi: Aybəniz Kəngərli</span></p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 Mustafa İsen. &quot;Təzkirədən Bioqrafiyaya&quot; əsəri və seçilmiş məqalələri. Həyatını və yaradıcılığını türk xalqlarının ədəbiyyat tarixinə həsr etmiş alimin elmi-filoloji yaradıcılığı. Uyğunlaşdıran: Narıngül http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1502 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1343829790_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Prof. Dr.&nbsp;Mustafa İsen. "<strong>Təzkirədən Bioqrafiyaya" əsəri&nbsp;</strong><strong>və se&ccedil;ilmiş məqalələri... H</strong></span><span>əyatını və yaradıcılığını&nbsp;t&uuml;rk xalqlarının ədəbiyyat tarixinə həsr etmiş alimin elmi-filoloji yaradıcılığı.</span><span>&nbsp;U</span>yğunlaşdıran: Narıng&uuml;l.&nbsp;</p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 &quot;Türk xalqları ədəbiyyatı&quot;. Kitab-antologiyada Türk dünyasının ədəbiyyatı əhatələnir, Türkiyə türkü, özbək, türkmən, qazax, tatar və başqa xalqların milli söz sənəti mərhələlərlə təqdim edilir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1304 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1324748046_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"T&uuml;rk xalqları ədəbiyyatı". Dərslik formasında hazırlanmış bu kitab-antologiyada T&uuml;rk d&uuml;nyasının ədəbiyyatı əhatələnir, T&uuml;rkiyə t&uuml;rk&uuml;, &ouml;zbək, t&uuml;rkmən, qazax, tatar və başqa xalqların milli s&ouml;z sənəti mərhələlərlə təqdim edilir...</span></p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 &quot;Divan-i Luğat-i it-Türk&quot; Dizini&quot;. (&quot;Türk sözlüyü divanı&quot;). Türkcəmizin ilk elmi-ensiklopedik izahlı sözlüyü... Türkcə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1164 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1308665925_2.jpg"><p><span><strong>Mahmud Kaşqari.&nbsp;</strong></span>"Divan-i Luğat-i it-T&uuml;rk" Dizini". ("T&uuml;rk s&ouml;zl&uuml;y&uuml; divanı"). T&uuml;rkcəmizin ilk elmi-ensiklopedik izahlı s&ouml;zl&uuml;y&uuml;...&nbsp;T&uuml;rkcə&nbsp;</p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 &quot;Türk xalqları ədəbiyyatı&quot;. Türkiyə, türkmən, özbək, qazax, qırğız, tatar ədəbiyyatının görkəmli simalarının yaradıcılıq nümunələri əsasında hazırlanmış dəyərli tədqiqat əsəri... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=636 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1259174638_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>"<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong>T&uuml;rk xalqları ədəbiyyatı</strong></span>" - T&uuml;rkiyə, t&uuml;rkmən, &ouml;zbək, qazax, qırğız, tatar ədəbiyyatının g&ouml;rkəmli simalarının yaradıcılıq n&uuml;munələri əsasında hazırlanmış dəyərli tədqiqat əsəri...</strong></span></p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 Yağmur Tunalı. &quot;Stalinin kəşf edə bilmədiyi adı Azərbaycan Türklərinə biz verdik...&quot; (Bəxtiyar Vahabzadə) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=299 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251390046_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">T&uuml;rkiyənin b&ouml;y&uuml;k yazarlarından olan Abdulla Yağmur Tunalının ustad şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə haqqında yazısı</span></p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 Ortaq türk əlifbası ideyası: tarixilik və çağdaşlıq. İctimai-kulturoloji polemika http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=295 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251358403_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Ortaq t&uuml;rk əlifbası ideyası: tarixilik və &ccedil;ağdaşlıq: elmi&nbsp;dsikussiya...&nbsp;</span></p> Türkologiya 01.01.1970 04:00 “Azərbaycan yurt bilgisi”: &quot;Ədəbi qaynaqlarımızdan olan toplunun nəşri&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=256 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250516271_2.jpg">Ədəbi qaynaqlarımızdan olan toplunun nəşri “Azərbaycan yurt bilgisi” Türkologiya 01.01.1970 04:00