Kitabxana.Net - Poeziya http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Seçilmiş əsərləri&quot;. Böyük türk şairi, dünya poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Nazim Hikmətin Azərbaycanca bu kitabı latın qrafiksı ilə Prezident İlham Əliyevin xüsusi sərəncamıyla nəşr olunub. Nazım Hikmet Ran. Aforizmlər... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1844 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1371622246_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nazim Hikmət Ran. "Se&ccedil;ilmiş əsərləri". B&ouml;y&uuml;k t&uuml;rk şairi, d&uuml;nya poeziyasının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsi Nazim Hikmətin azərbaycanca bu kitabı latın qrafiksı ilə Prezident İlham Əliyevin x&uuml;susi sərəncamıyla nəşr olunub.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Nazim Hikmət Ran. A</span>forizmlər...</span></p> Poeziya 01.01.1970 04:00 Əsl poeziya. Şeirlər. Türkiyə və dünyanın tanınmış modern şairinin şeirləri Oqtay Hacımusalının azərbaycancaya uyğunlaşmasında. Barəsinəd material... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1256 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1322584642_2.jpg"><p><span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Əsl poeziya. Şeirlər. T&uuml;rkiyə və d&uuml;nyanın tanınmış modern şairinin şeirləri Oqtay Hacımusalının azərbaycancaya uyğunlaşmasında...</span></span></p> Poeziya 01.01.1970 04:00 Çağdaş Türkiyə poeziyasından yarpaqlar: Cahit Külebi, Abdürrəhim Karakoç, Ferrahi, Sedat Umran kimi şairlərdən şeirlər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=627 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1258642255_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">&Ccedil;ağdaş T&uuml;rkiyə poeziyasından yarpaqlar: Cahit K&uuml;lebi,&nbsp; Abd&uuml;rrəhim Karako&ccedil;, Ferrahi, Sedat Umrandan maraqlı şeirlər...</span></p> Poeziya 01.01.1970 04:00