Kitabxana.Net - Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net YYSQ-nin &quot;Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği&quot; kulturoloji-innovativ layihəsi uğurla həyata keçirildi... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2549 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1476377090_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">YYSQ-nin "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturoloji-innovativ layihəsi uğurla həyata ke&ccedil;irildi...</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Siracəddin Hacı. «Hz.Nizаmi Gəncəvinin yаrаdıcılığındа peyğəmbərlik аnlаyışı və hz.Məhəmməd (s.а.s.)». II kitab: &quot;Nizаmi Gəncəvinin «Sirlər хəzinəsi» dаstаnındа həzrət Məhəmməd ilə bаğlı üçüncü və dördüncü nətin şərh&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2547 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1476252306_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Siracəddin Hacı. &nbsp;&laquo;Hz.Nizаmi Gəncəvinin yаrаdıcılığındа peyğəmbərlik аnlаyışı və hz.Məhəmməd (s.а.s.)&raquo;. II kitab: "Nizаmi Gəncəvinin &laquo;Sirlər хəzinəsi&raquo; dаstаnındа həzrət Məhəmməd ilə bаğlı &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; və d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; nətin şərh". Monoqrafik araşdırma.</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Айдын Али-заде. &quot;Ислам энциклопедический словарь&quot;. Aydın Əlizadə. &quot;İslam ensiklopedik lüğət&quot;. (Rus dilində). редлагаемый вниманию читателей энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2519 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1470941386_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Айдын Али-заде. "Ислам энциклопедический словарь". Aydın Əlizadə. "İslam ensiklopedik l&uuml;ğət". (Rus dilində).&nbsp;</span><span>П</span><span>редлагаемый вниманию читателей энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке, в котором была сделана попытка разъяснения большинства основных понятий и терминов, которые используются в исламской традиции. Кроме того, в данном труде содержится достаточно подробная информация о различных правовых и вероучи- тельных школах в Исламе, основах исламского вероучения, доктрине единобожия, содержится большой материал по различным мусульманским сектам.</span></span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Fəthi əl-Məlkavi. &quot;İslam metodologiyası&quot;. Dini, elmi-kütləvi. Bu tədqiqatda &quot;İslam metodologiyası&quot; məfhumunun mənasının müəyyənləşdirilməsinə cəhd göstərilir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2510 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1470505170_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fəthi əl-Məlkavi. "İslam metodologiyası". Dini, elmi-k&uuml;tləvi. Bu tədqiqatda "İslam metodologiyası" məfhumunun mənasının m&uuml;əyyənləşdirilməsinə cəhd g&ouml;stərilir. Bu zaman isə tədqiqat&ccedil;ının d&uuml;ş&uuml;ncəsini islami məqsədlərdə təmərk&uuml;zləşdirən, onu m&uuml;asir elm sahələrindəki hakim Qərb metodologiyasından qalın xətlərlə fərqlənən baxış tərzinin dəyər və prinsipləri sistemində himayə edən təfəkk&uuml;r&uuml;n qayda-qanunları əsas g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;r. </span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Əli Şəriəti. &quot;Ey ata, ey ana, biz müttəhimik&quot;. Kulturoloji-dini, elmi-kütləvi araşdırma. Şərqin ən böyük ilahiyyatçı intellektuallarından biri, modern İslam alimi Əli Şəriətidən maraqlı bir kitab http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2497 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1469469664_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əli Şəriəti. "Ey ata, ey ana, biz m&uuml;ttəhimik". Kulturoloji-dini, elmi-k&uuml;tləvi araşdırma. Şərqin ən b&ouml;y&uuml;k ilahiyyat&ccedil;ı intellektuallarından biri, modern İslam alimi Əli Şəriətidən maraqlı bir kitab...</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Aydın Əlizadə. &quot;Xaçpərəstlik&quot;. (Tarix və fəlsəfə: ilk çağlar). Elmi araşdırma. Təqdim olunan kitab xaçpərəstliyin - xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tarixi mövzusunda azərbaycanca yazılmış ilk əsərdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2491 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1468950927_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aydın Əlizadə. "Xa&ccedil;pərəstlik". (Tarix və fəlsəfə: ilk &ccedil;ağlar). Elmi araşdırma. Təqdim olunan kitab xa&ccedil;pərəstliyin - xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tarixi m&ouml;vzusunda azərbaycanca yazılmış ilk əsərdir. Burada xristianlığın yaranması və ink işaf mərhələləri haqqında s&ouml;hbət a&ccedil;ılır. Kitab, ali məktəblərin fəlsəfə, ilahiyyat, kulturologiya və başqa humanitar fakultələrinin tələbələri, fəlsəfə &uuml;zrə m&uuml;təxəssislər və &uuml;mumiyyətlə, dini fəlsəfə ilə maraqlanan, geniş oxucu k&uuml;tləsi &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulmuşdur.</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Mirəziz Seyidzadə. &quot;Elmin qapısı&quot; Elmi-dini kitab. Kitabda İmam Əlinin (ə) həyatı, dövrü, hikmətli kəlamları, məktubları, elmi-poetik-fəlsəfi yaradıcılığı tədqiq olunur. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2486 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1468691358_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Qazi Hacı Mirəziz Seyidzadə. "Elmin qapısı" Elmi-dini kitab. Kitabda İmam Əlinin (ə) həyatı, d&ouml;vr&uuml;, hikmətli kəlamları, məktubları, elmi-poetik-fəlsəfi yaradıcılığı, eləcə də tanınmış din alimləri tərəfindən bu m&ouml;vzuya aid materiallarından ibarət əsərlərindən &uuml;mumiləşdirmələr toplanmışdır.</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 &quot;İslamda ədəb qaydaları&quot;. Dərslik. I cild. Azərbaycan dilində ilahiyyat elmlərinin etik sahələrinə aid maraqlı ensiklopedik kitab. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2483 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1468333286_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"İslamda ədəb qaydaları". Dərslik I cild. Azərbaycan dilində ilahiyyat elmlərinin etik sahələrinə aid maraqlı ensiklopedik kitab.&nbsp;</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Миразиз Сeид-заде. &quot;Исламские беседы&quot;. Mirəziz Seyidzadə. &quot;İslam söhbətləri&quot;. (Rusca) Пособие адресовано широкому кругу читателей, в том числе теологам, религиозным деятелям, а также тем, кто обучает Исламу и изучает его. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2465 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1467384306_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Миразиз Сeид-заде. "Исламские беседы". Hacı Mirəziz Seyidzadə. "İslam s&ouml;hbətləri". (Rusca). Пособие адресовано широкому кругу читателей, в том числе теологам, религиозным деятелям, а также тем, кто обучает Исламу и изучает его.</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 İsmayıl Feyzullabəyli, Əvəz Bayramov. İslam. Sosial-iqtisadi münasibətlər. Monoqrafik araşdırmada İslam tarixinə dair elmlərlə bağlı anlayış, hadisə və şəxsiyyətlər müasir şərh və izahlarla oxucuların diqqətinə çatdırılır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2462 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1467282268_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İsmayıl Feyzullabəyli, Əvəz Bayramov. İslam. Sosial-iqtisadi m&uuml;nasibətlər. Monoqrafik araşdırmada İslam tarixinə dair elmlərlə bağlı anlayış, hadisə və şəxsiyyətlər m&uuml;asir şərh və izahlarla oxucuların diqqətinə &ccedil;atdırılır. </span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 A.A.Əlizadə, E.M.Səmədov. &quot;İslam. Tarix, fəlsəfə və hüquq. Ensiklopedik lüğət. Ensiklopedik lüğətdə kəlam, fəlsəfə, hədis, təfsir və digər İslami elmlərə aid anlayış, kateqoriya, hadisə və şəxsiyyətlər müasir şərh və izahlarla verilmişdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2458 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1466529115_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A.A.Əlizadə, E.M.Səmədov. "İslam. Tarix, fəlsəfə və h&uuml;quq. Ensiklopedik l&uuml;ğət. &nbsp;Ensiklopedik l&uuml;ğətdə kəlam, fəlsəfə, hədis, təfsir və digər İslami elmlərə aid anlayış, kateqoriya, hadisə və şəxsiyyətlər m&uuml;asir şərh və izahlarla oxucuların ixtiyarına verilmişdir.</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 İldırım Şükürzadə. &quot;Lənkəran ziyarətgahları&quot;. Kulturoloji-dini araşdırma. Kitabda Lənkəran rayonunun 63 ziyarətgahı haqqında məlumat verilir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2455 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1466268483_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İldırım Ş&uuml;k&uuml;rzadə. "Lənkəran ziyarətgahları". Kulturoloji-dini araşdırma. Kitabda Lənkəran rayonunun 63 ziyarətgahı haqqında məlumat verilir. Şam və məşəl yandırılması, qurban kəsilməsi və digər dini ayinlərin icra edilməsi b&uuml;t&uuml;n ziyarətgahlara xas olduğu &uuml;&ccedil;&uuml;n kitabda ziyarətgahlar haqqında ayrı- ayrılıqda məlumat verərkən bu barədə qeydin verilməməsini məqbul hesab etdik.</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 &quot;İmam Əlinin qısa kəlamları&quot;. Azərbaycancaya tərcümə və şərhlər: Qazi Hacı Mirəziz Seyidzadə. &quot;Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği&quot;. Elektron kitab N 06 http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2451 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1466265988_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>"İmam Əlinin qısa kəlamları".&nbsp;</strong>Azərbaycancaya tərc&uuml;mə və şərhlər: Qazi Hacı Mirəziz Seyidzadə.&nbsp;<span>"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği".&nbsp;Elektron kitab N 06</span></span></p> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /></span></div> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Miraziz Seyidzade. &quot;Door of knowledge&quot;. M.Seyidzadə. &quot;Elmin qapısı&quot;. The book comprises lifetime facts of Imam Ali (A.S.), his period of Imamate, his gazavats, nobilities, his wise sayings and letters to separate governors... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2450 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1465746778_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Miraziz Seyidzade.&nbsp;</strong>&nbsp;"Door of knowledge". Qazi Hacı Mirəziz Seyidzadə. "Elmin qapısı". The book comprises lifetime facts of Imam Ali (A.S.), his period of Imamate, his gazavats, nobilities, his wise sayings and letters to separate governors and decrees the Imam issued.</span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00 Асиф Гаджиев. &quot;Коран в русской литературе&quot;. Asif Hacılı. &quot;Qurani-Kərim rus ədəbiyyatında&quot;. В книге рассматриваются история формирования исламского текста русской литературы... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2442 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1464460624_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Асиф Гаджиев. "Коран в русской литературе". Asif Hacılı. "Qurani-Kərim rus ədəbiyyatında". В книге рассматриваются история формирования исламского текста русской литературы, своебразие исполь зо вания коранических мотивов в творчестве классических и современных русских писателей, значение исламских цен нос тей в русской философско-эстетической мысли. Kitabda rus ədəbiyyatında İslam motivlərinin formalaşması tarixi, klassik və &ccedil;ağdaş rus yazı&ccedil;ılarının yaradıcılığında Quran m&ouml;vzusu, İslami dəyərlərin rus fəlsəfi-estetik fikrindəki əhəmiyyəti şərh olunur. </span></p> Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsi 01.01.1970 04:00