Kitabxana.Net - &quot;Qurani-Kərim&quot; http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Qurani-Kərim&quot;. Ərəbcə və Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi. Ərəb dilindən tərcümə edəni: Əlixan Musayev. Beşinci - təkmilləşdirilmiş nəşri. Müqəddəs səmavi kitablardan sayılan Quranın ana dilimizdə alternativ tərcüməsi. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2336 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1448128300_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Qurani-Kərim". Ərəbcə və Azərbaycan dilində mənaca tərc&uuml;məsi. Ərəb dilindən tərc&uuml;mə edəni: Əlixan Musayev. Beşinci - təkmilləşdirilmiş nəşri. M&uuml;qəddəs səmavi kitablardan sayılan Quranın ana dilimizdə alternativ tərc&uuml;məsi.</span></p> <p>&nbsp;</p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 &quot;İslamda ailə səadəti&quot;. Ayətullah Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri. Farscadan çevirəni: Əfzələddin Rəhimov. Heç kimə gizli deyildir ki, ailə, insanın formalaşmasında ən mühüm rol oynayan amildir. İslamdakı ailə məsələləri kitabda araşdırılır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1963 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1381145016_2.jpg"><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span lang="AZ-LATIN">Ayətullah Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri.&nbsp;</span></strong><span>&nbsp;"</span><span>İslamda ailə səadəti</span><span>". Farsca &ccedil;evirəni</span><strong><span lang="AZ-LATIN"><span>: Dr. Əfzələddin Rəhimov.&nbsp;</span></span></strong>He&ccedil; kimə gizli deyildir ki, ailə, insanın formalaşmasında ən m&uuml;h&uuml;m rol oynayan amildir. Məhz ilk dəfə ata-anasının isti ailə ocağında d&uuml;nyaya g&ouml;z a&ccedil;an k&ouml;rpələr, onların qarşılıqlı olaraq bir-birilərinə məhəbbət, sevgi və sayğı g&ouml;stərdiklərinin şahidi olur. Elə bu sevgidən d&uuml;nyaya gəlmiş k&ouml;rpə, sonralar onların davamlı məhəbbətinin nəticəsi olaraq qayğı və şəfqət g&ouml;r&uuml;r. Evdə ata-ananın bir-birilərinə h&ouml;rmət, mərhəmət və dəyər verərək rəftar etdiyini m&uuml;şahidə edən k&ouml;rpə, b&ouml;y&uuml;d&uuml;kcə b&uuml;t&uuml;n bunları mənimsəyir, adət və ya əxlaqına həkk edir. Bu tərbiyə onu təkcə valideynlərinə deyil, b&uuml;t&uuml;n cəmiyyətə şərəfli, ləyaqətli, şəfqətli və d&uuml;zg&uuml;n insan olaraq təqdim edilməsində m&uuml;h&uuml;m və əsaslı rol oynayır. Ailə tərbiyəsi valideynlərin bir-birilərinə və &ouml;vladlarına qarşı rəftarları, onları saleh əməlli bir şəxsiyyət kimi yetişdirir.</span></p> İslam 01.01.1970 04:00 &quot;Bizim dini əqidəmiz&quot;. Müəllif: Ayətullah Nasir Məkarim Şirazi. Fars dilindən tərcümə: Dr. Əfzələddin Rəhimov. Unut­ma­ma­lı­yıq ki, bi­zim di­ni əqi­də­miz yük­sək el­mi, di­ni də­lil və sü­but­la­ra əsas­lan­ma­lı­dır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1962 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1381144264_2.jpg"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} --> <!--[endif] --> <p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Bizim dini əqidəmiz". M&uuml;əllif: Ayətullah Nasir Məkarim Şirazi. Fars dilindən tərc&uuml;mə: Dr. Əfzələddin Rəhimov. Di&shy;ni agah&shy;lı&shy;ğın zə&shy;ru&shy;ri&shy;li&shy;yi ya eh&shy;ti&shy;mal ve&shy;ri&shy;lə&shy;si hər bir zə&shy;rər&shy;dən &ccedil;ə&shy;kin&shy;mə q&uuml;v&shy;və&shy;si ya da ru&shy;zi ve&shy;rən bir xa&shy;li&shy;qə olu&shy;nan tə&shy;şək&shy;k&uuml;&shy;r&uuml;n va&shy;cib&shy;li&shy;yi bi&shy;zim di&shy;ni eti&shy;qa&shy;dı&shy;mı&shy;zın m&ouml;h&shy;kəm ol&shy;ma&shy;sı&shy;nı, zən&shy;nə qa&shy;pıl&shy;ma&shy;ma&shy;ğı tə&shy;ləb edir. Qu&shy;ra&shy;ni-Kə&shy;rim də bir &ccedil;ox ayə&shy;lər&shy;də zən&shy;nə qa&shy;pı&shy;lan şəxs&shy;lə&shy;rə ita&shy;ət et&shy;mə&shy;mə&shy;yi əmr edir. Unut&shy;ma&shy;ma&shy;lı&shy;yıq ki, bi&shy;zim di&shy;ni əqi&shy;də&shy;miz y&uuml;k&shy;sək el&shy;mi, di&shy;ni də&shy;lil və s&uuml;&shy;but&shy;la&shy;ra əsas&shy;lan&shy;ma&shy;lı&shy;dır. &Ccedil;&uuml;n&shy;ki hər bir in&shy;san təbii ki, nə vaxtsa baş ve&shy;rə&shy;cək eh&shy;ti&shy;mal edil&shy;miş təh&shy;l&uuml;&shy;kə&shy;dən, ona də&shy;yə&shy;cək mad&shy;di və mə&shy;nə&shy;vi zi&shy;yan&shy;dan &ouml;z&uuml;&shy;n&uuml; qo&shy;ru&shy;ma&shy;ğa &ccedil;a&shy;lı&shy;şır. Am&shy;ma bə&shy;zi elm adam&shy;la&shy;rı tək&shy;cə &ouml;z&shy;lə&shy;ri&shy;ni de&shy;yil, qey&shy;ri&shy;lə&shy;ri&shy;ni də d&uuml;&shy;ş&uuml;&shy;nə&shy;rək, in&shy;san&shy;la&shy;rı el&shy;mi s&uuml;&shy;but&shy;la&shy;ra əsas&shy;la&shy;na&shy;raq, qey&shy;ri-mən&shy;ti&shy;qi əqi&shy;də&shy;lər&shy;dən uzaq&shy;laş&shy;dır&shy;ma&shy;ğa &ccedil;a&shy;lı&shy;şır&shy;lar. Ne&shy;cə ki, Qu&shy;ra&shy;ni-Kə&shy;rim və m&uuml;x&shy;tə&shy;lif hə&shy;dis&shy;lər də d&uuml;n&shy;ya və axi&shy;rət sə&shy;a&shy;də&shy;ti&shy;nə sə&shy;bəb ola&shy;caq hə&shy;qi&shy;qi di&shy;ni agah&shy;lı&shy;ğın - tə&shy;fək&shy;k&uuml;&shy;r&uuml;n mə&shy;nim&shy;sə&shy;nil&shy;mə&shy;si&shy;nin zə&shy;ru&shy;ri&shy;li&shy;yi&shy;nə da&shy;im tə&shy;kid edir.</span></p> İslam 01.01.1970 04:00 &quot;İslamda məscid mədəniyyəti&quot;. Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri. Fars dilindən tərcümə: Əfzələddin Rəhimov. Milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri olan məscidlər, təkcə axirətimiz üçün deyil, gündəlik həyatımızda da düzgün istifadə edildiyi yerdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1961 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1381143968_2.jpg"><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> <w:UseFELayout /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"İslamda məscid mədəniyyəti". M&uuml;əllif: Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri. Fars dilindən tərc&uuml;mə: Əfzələddin Rəhimov. Milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri olan məscidlər, təkcə axirətimiz &uuml;&ccedil;&uuml;n deyil, g&uuml;ndəlik həyatımızda da, d&uuml;zg&uuml;n istifadə edildiyi zaman bir &ccedil;ox inkarolunmaz faydalara malikdir. Məsumların (ə) g&ouml;stərişlərinə d&uuml;zg&uuml;n və məsuliyyətli şəkildə yanaşılarsa, insani hisslərin aşılandığı bu m&uuml;qəddəs məkanda insanlar bir-biriləri ilə &ccedil;ox rahat formada &uuml;nsiyyət yarada və qaynayıb-qarışa bilər. Qardaşlıq prinsipi əsasında rəftar etməyin zərurətinin &ccedil;atdırıldığı bu m&uuml;qəddəs məkanda, insanlara bir-birilərinin qeydinə qalmaq, qəm-q&uuml;ssəsini aradan qaldırmaq, cəmiyyətdə bir fərd kimi qarşı tərəfin h&uuml;quqlarını riayət etmək və sair ilahi t&ouml;vsiyələr verilir.</span></p> İslam 01.01.1970 04:00 «Bizim dini əqidəmiz». İslam dinin şiə məhzəbinə aid lazım olan mətləblərin qısa və müxtəsər şəkildə bəyanı, əziz oxucuları müxtəlif kitabları araşdırmaq zəhmətindən xilas etmişdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1447 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1339182781_2.jpg"><p><span><span>&laquo;Bizim dini əqidəmiz&raquo;. İslam dinin şiə məhzəbinə aid l</span>azım olan mətləblərin qısa və m&uuml;xtəsər şəkildə bəyanı, əziz oxucuları m&uuml;xtəlif kitabları araşdırmaq zəhmətindən xilas etmişdir.</span></p> İslam 01.01.1970 04:00 &quot;İmam Hüseyn (ə) və Aşura qiyamı&quot; (Suallar-cavablar). Dini ədəbiyyat. Müəlliflər: ilahiyyat elmləri doktoru Tofiq Əsədov, ilahiyyat elmləri doktoru Əfzələddin Rəhimov... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1446 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1339166683_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"İmam H&uuml;seyn və Aşura qiyamı". Dini ədəbiyyat.&nbsp;M&uuml;əlliflər: ilahiyyat elmləri doktoru Tofiq Əsədov, ilahiyyat elmləri doktoru Əfzələddin Rəhimov...</span></p> <p>&nbsp;</p> İslam 01.01.1970 04:00 &quot;İslamda məscid mədəniyyəti&quot;. Bu tarixi-dini kitabda Allahın evi sayılan inam ocaqları barədə kulturoloji bilgilər verilir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1445 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1338732740_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"İslamda məscid mədəniyyəti". Bu tarixi-dini kitabda Allahın evi sayılan inam ocaqları barədə kulturoloji bilgilər verilir...</span></p> İslam 01.01.1970 04:00 &quot;Quran&quot; oxumağa giriş&quot; (Əlifba) Türkiyə Dəyanət İşləri Başqanlığı nəşri. Azərbaycan dilində. Bu kitab Türkiyə Cümhuriyyəti Din İşləri Yüksək Kurulunun 8.3.1972 ci il tarixli və 423 saylı qərarı ilə nəşr edilmişdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1309 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1325183413_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Quran" oxumağa giriş" &nbsp; (Əlifba) &nbsp; T&uuml;rkiyə Dəyanət İşləri Başqanlığı nəşri. Azərbaycan dilində. Bu kitab T&uuml;rkiyə C&uuml;mhuriyyəti Din İşləri Y&uuml;ksək Kurulunun 8.3.1972 ci il tarixli və 423 saylı qərarı ilə nəşr edilmişdir.&nbsp;</span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 &quot;Qurani-Kərim&quot;. Ərəb dilində əslinin elektron kitab variantı. Hər bir insanın ömründə oxunması vacib olan 4 səmavi kitabın sonuncusu - İslamın cəmi! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1027 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1295691587_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Qurani-Kərim". Ərəb dilində əslinin elektron kitab variantı. Hər bir insanın &ouml;mr&uuml;ndə oxunması lazım olan 4 səmavi kitabın sonuncusu - İslamın cəmi!</span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 &quot;Qurani-Kərim&quot;. Sonuncu Səmavi və Müqəddəs Kitab. Azərbaycan dilinə yeni tərcümə!!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=837 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1279542575_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Qurani-Kərim". Sonuncu Səmavi və M&uuml;qəddəs Kitab. Azərbaycan dilinə yeni tərc&uuml;mə!!!</span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 &quot;QURANİ-KƏRİM&quot;İN İZAHLI TƏRCÜMƏSİ&quot;. &quot;əl-Fatihə surəsi&quot; və &quot;əl-Bəqərəsurəsi&quot;. Sərhlər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=568 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1259127282_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Abdulaziz Bayındır 1984-c&uuml; ildə İslam h&uuml;ququ ixtisası &uuml;zrə ilahiyyat elmləri namizədi, 1987-ci ildə İslam iqtisadiyyatına dair elmi arasdırmaları ilə kəlam (m&uuml;səlman ilahiyyatı) və İslam h&uuml;ququ ixtisasları &uuml;zrə ilahiyyat elmləri doktoru olmusdur. 1993-c&uuml; ildə S&uuml;leymaniyyə vəqfini təsis etmisdir. Akademik fəaliyyətini 1997-ci ildən etibarən İstanbul Universitetinin İlahiyyat fak&uuml;ltəsində davam etdirir. Hal-hazırda həmin fak&uuml;ltənin professoru olub, eyni zamanda d&uuml;nya dinləri mədəniyyəti və İslam h&uuml;ququ kafedralarının m&uuml;diri vəzifəsində isləyir. Ana dilindən basqa ərəb, fransız və ingilis dillərini də akademik səviyyədə bilən Abdulaziz Bayındır indiyədək m&uuml;xtəlif dillərdə nəsr olunmus 8 kitabın və 25-dən &ccedil;ox elmi məqalənin m&uuml;əllifidir. </span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00 Azərbaycanın müqəddəs yerləri. İnanc ocaqlarımız - inam məkanlarımız: Diri baba» türbəsi. Bababağ - müqəddəs zirvə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=492 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1255858887_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Azərbaycanın m&uuml;qəddəs yerləri. İnanc ocaqlarımız - inam məkanlarımız: Diri baba&raquo; t&uuml;rbəsi. Bababağ - m&uuml;qəddəs zirvə.&nbsp;&nbsp;Əsrlər uzunu xalqımızın m&uuml;qəddəs bilib ziyarət etdiyi daha bir misilsiz abidə - &laquo;Diri baba&raquo; t&uuml;rbəsi. Abidə orijinal memarlıq forması, m&uuml;tənasibliyi, dekorativ bəzək elementlərinin zərifliyi, ətrafdakı təbii mənzərə ilə harmoniya təşkil etməsi və başqa keyfiyyətlərinə g&ouml;rə orta əsr Azərbaycan memarlığının ən maraqlı n&uuml;munələrindəndir.</span></p> İslam 01.01.1970 04:00 Ramazan ərməğanımız. Müqəddəs &quot;Qurani-Kərim&quot; Kitabı (azəri və rusca, səsli və mətnli formatlı) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=290 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251184083_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">M&uuml;qəddəs "Qurani-Kərim" Kitabı (azəri və rusca, səsli və mətnli formatlı)</span></p> &quot;Qurani-Kərim&quot; 01.01.1970 04:00