Kitabxana.Net - Dini polemika http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Etiraf&quot;. (Dərc olunmamış yazıya giriş). Mən necə imana gəldim... Dünya və rus ədəbiyyaının tanınmış nümayəndəsi qraf Lev Tolstoyun avtoqrafik, dini-fəlsəfi əsəri. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2212 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1421252863_2.jpg"><p>"Etiraf". (Dərc olunmamış yazıya giriş). Mən necə imana gəldim... D&uuml;nya və rus ədəbiyyaının tanınmış n&uuml;mayəndəsi qraf Lev Tolstoyun avtoqrafik, dini-fəlsəfi əsəri.</p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 &quot;Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu&quot;. Türkiyəli yazar Harun Yəhyanın Darvinizmə qarşı yazdığı əsər... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2123 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1412233233_2.jpg"><p style="text-align: justify;" dir="ltr"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Təkam&uuml;l nəzəriyyəsinin s&uuml;qutu". T&uuml;rkiyəli yazar Harun Yəhyanın Darvinizmə qarşı yazdığı əsər...</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">İnsanların &ccedil;oxu elə hesab edir ki, həvəskar təbiətş&uuml;nas olan &Ccedil;arlz Darvin tərəfindən ilk dəfə irəli s&uuml;r&uuml;lən təkam&uuml;l nəzəriyyəsi həqiqi real hadisələrə, təcr&uuml;bələrlə s&uuml;but olunan faktlara və elmi əsaslara dayanır. Amma əslində &Ccedil;arlz Darvin he&ccedil; də bu nəzəriyyənin banisi deyil və bu g&uuml;nə qədər bu nəzəriyyəni dəstəkləyən və s&uuml;but edən he&ccedil; bir elmi fakt yoxdur. Təkam&uuml;l təlimi materialist fəlsəfənin m&uuml;asir elmə və təbiət qanunlarına uyğunlaşdırılmış qədim və primitiv ehkamlarına əsaslanır.</span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 &quot;Dövlətə bağlılığın önəmi&quot;. Türkiyənin tanınmış qalmaqallı ilahiyyat yazarı Harun Yəhyanın azərbaycan dilində kitabı. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2078 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1405607065_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">"D&ouml;vlətə bağlılığın &ouml;nəmi". T&uuml;rkiyənin tanınmış qalmaqallı ilahiyyat yazarı Harun Yəhyanın azərbaycan dilində kitabı.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">D&ouml;vlət sisteminin əhəmiyyətini, vəzifələrini və ya funksiyalarını a&ccedil;ıqlayan kitablar, &uuml;mumiyyətlə, siyasət elmləri kitablarıdır. Bu kitabların əksəriyyəti tələbələrə məlumat vermək məqsədi daşıyır. Amma bu kitab&ccedil;a bunlardan fərqlidir. &Ccedil;&uuml;nki əsas məqsədi cəmiyyətdə bir qisim "d&ouml;vlət əleyhinə" cərəyan və ya fikirlərin yanlışlıq i&ccedil;ində olduqlarını g&ouml;stərmək və millətimizin hər &uuml;zv&uuml;n&uuml; d&ouml;vlətinə sahib &ccedil;ıxmağa &ccedil;ağırmaqdır.</span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 &quot;İslam və xristianlıq&quot; (müqayisəli araşdırma). Dr. T.Əsədov və Dr. Ə.Rəhimovun din alimlərinin qələmə aldığı bu kitabda İslam və xirstianlıq haqqında müqayisəli araşdırmalardan bəhs edilir... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1959 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1381141884_2.jpg"><p>Dr. T.Əsədov və &nbsp;Dr. Ə.Rəhimov. "İslam və xristianlıq" (m&uuml;qayisəli araşdırma). Din alimlərinin qələmə aldığı bu kitabda İslam və xirstianlıq haqqında m&uuml;qayisəli araşdırmalardan bəhs edilir...</p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 Təkamül nəzəriyyəsi və din. Həqiqətin qətl günü. Sentyabrın üçü humanist alim, teoloq, yazar Turan Dursunun qətl edildiyi gündür. Turan Dursun qələmindən seçmələr http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=930 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1285771642_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Dini polemika! </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Təkam&uuml;l nəzəriyyəsi və din. Həqiqətin qətl g&uuml;n&uuml;. Sentyabrın &uuml;&ccedil;&uuml; humanist alim, teoloq, yazar Turan Dursunun qətl edildiyi g&uuml;nd&uuml;r. Turan Dursun qələmindən se&ccedil;mələr</span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 Azərbaycandakı əksər qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər... Qeyri-ənənəvi din və təriqətlərlə bağlı inanılmaz faktlar... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=916 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1285140690_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Azərbaycandakı b&uuml;t&uuml;n qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər... <strong>Qeyri-ənənəvi din və təriqətlərlə bağlı inanılmaz faktlar...</strong>&nbsp; </span></span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 &quot;İslam Açıq Masada&quot; - VI söhbət: Azərbaycan Cümhuriyyəti, Azərbaycan müsəlmanı və... təzadlar... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=811 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1275641986_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"İslam A&ccedil;ıq Masada" - VI s&ouml;hbət: Azərbaycan C&uuml;mhuriyyəti, Azərbaycan m&uuml;səlmanı və... təzadlar...</span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 Təndiqçilərin nəzərinə! Deyəsən, İslamçılar intellektualları polemikaya çağırırlar, yoxsa nəyisə qızışdırırlar!? http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=686 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1262203494_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">&Ouml;lkəmiz uzun illər boyu ateizm ideyasına qulluq edən Sovet rejiminin hakimiyyəti altında olmuş və həmin rejimin s&uuml;qutundan sonra b&ouml;y&uuml;klərimizin zəhməti və el oğullarının qanı sayəsində &ouml;z azadlığı və m&uuml;stəqilliyini əldə edə bilmişdir.</span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 &quot;Ateizm nədir?&quot; Azərbaycanın tanınmış fələsfə tədqiqatçısı və mütəxəssisindən dini polemikaya rəvac verən maraqlı və mübahisələrlə dolu mövqe-yazı... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=599 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257870167_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Ateizm allah(lar)ın varlığına inanmayan, allah(lar)ın varlığını bəyan edən dini təlim(lər)i rədd edən fəlsəfi-elmi m&ouml;vqedir. Ateizm b&uuml;t&ouml;vl&uuml;kdə hansısa bir qeyri və f&ouml;vqəltəbii q&uuml;vvənin m&ouml;vcudluğunu inkar etməkdir. Bu yazımda mən allahın var olub-olmadığına dair fikirlərimi yox, ateizmin nə olub-olmadığına dair fikirlərimi oxucularımla qısaca b&ouml;l&uuml;şmək istəyirəm. Elə buna g&ouml;rə də, sərl&ouml;vhədə ateizmi dırnaq i&ccedil;ində yazmışam. </span></p> Ateizm 01.01.1970 04:00 Bakıda təhlükəli dini sekta yaranır: Lafayet Ronald Habbarddın saentoloq nəfəsi bizi də vurdu... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=439 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1254731116_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">D&uuml;nya &uuml;zrə isə 3200-dən &ccedil;ox saentologiya kilsəsi, missiyaları, qrupları və sosial hərəkatı fəaliyyət g&ouml;stərir. 154-dən &ccedil;ox &ouml;lkədə bu hərəkatın tərəfdarları var. Bu nəzəriyyənin yaradıcısı amerikalı fantastik əsərlər yazı&ccedil;ısı Lafayet Ronald Habbarddır. Gəncliyində dəniz&ccedil;i və polis olmuş Habbard sonradan universitetə daxil olub, fizika və astronomiyanı &ouml;yrənib. Daha sonra jurnalist və roman&ccedil;ı kimi tanınıb, 130-dan &ccedil;ox əsər yazıb. 1970-80-ci illərdə saentologiya elmi &uuml;zrə məruzələrə başlayıb. Saentologiya tərəfdarları 1954-c&uuml; ildə dini icma - kilsə yaradıblar, yəni Ron Habbardın taleyi bir qədər Azərbaycan filosofu Asif Əfəndiyevinkinə bənzəyib.</span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 Orucluq ayı barədə nə bilirik? (Ramazan ayının tarixi...) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=303 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251737075_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">M&uuml;qəddəs Ramazan ayı m&uuml;səlmanlara hicrinin ikinci (622-ci il) ili təyin edilmişdir. Ramazan ayı insanlara Allahı sevmək prinsiplərini &ouml;yrədir, onlara &ouml;z iradə q&uuml;vvələrini, d&ouml;z&uuml;ml&uuml;y&uuml;n&uuml; yoxlamaq imkanı verir, insanlara g&ouml;z&uuml;a&ccedil;ıq, təmiz vicdanla olmağa y&ouml;nəldir. Və oruc tutmaqla ifadə olunur...</span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 NURÇULUQ NƏDİR? TARİXİ VƏ BİLMƏDİKLƏRİNİZ… http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=275 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250953376_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">NURCULUĞUN TARİXİ İNKİŞAFI barədə maraqlı araşdırma...</span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00 Orucu pozan və pozmayan hallar - TÖVSİYƏLƏR http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=271 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250856531_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Avqustun 22-də Ramazan ayı başlayır. Bəs bu m&uuml;qəddəs ayda oruc tutarkən hansı şərtlərə əməl etmək lazımdır? </span></span></p> Dini polemika 01.01.1970 04:00