Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Misir Mərdanov, Əsgər Quliyevin müəllifli olduqları kitabda üçrəngli bayraq və gerbdə əks olunan simvolların məna - funksiyası ilkin mənbələr əsasında araşdırılır, milli himnimizin təkamülü və ideya-məzmunu

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Prezident, siyasi kitablarQısa Təsvir:

Kitabda ilk dəfə olaraq sistem halında müstəqil Azərbaycanın dövlət rəmzlərinin (bayraq, gerb, himn) yaranması tarixi izlənilir, milli rəmzlərin bərpası və qəbulu yolunda Prezident cənab Heydər Əliyevin müstəsna rolu göstərilir, üçrəngli bayraq və gerbdə əks olunan simvolların məna və funksiyası ilkin mənbələr əsasında araşdırılır, milli himnimizin təkamülü və ideya-məzmun xüsusiyyətləri tarixi-filoloji planda təhlil edilir, nəhayət, dövlət rəmzlərimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən (1918-1920-ci illər) bizə miras qalan tarixi milli-mənəvi dəyərlər kimi qiymətləndirilir. Kitab təhsil işçiləri, müəllimlər, politoloqlar, diplomatlar, hüquqşünaslar, dövlət quruculuğu ilə məşğul olan mütəxəssislər, elmi ictimaiyyət və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Baxış sayı: 2682
    
    


Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev


Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri.

 


Elmi redaktoru: RAMİZ MEHDİYEV

 

MƏRDANOV M.C., QULİYEV Ə.Q. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2001. 272. səh.

Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyevin imzaladığı "Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarının təbliği işinin gücləndirilməsi haqqında" Sərəncam (13 mart 1998- ci il) əsasında hazırlanmışdır. Bu əsərdə ilk dəfə olaraq sistem halında müstəqil Azərbaycanın dövlət rəmzlərinin (bayraq, gerb, himn) yaranması tarixi izlənilir, milli rəmzlərin bərpası və qəbulu yolunda Prezident cənab Heydər Əliyevin müstəsna rolu göstərilir, üçrəngli bayraq və gerbdə əks olunan simvolların məna və funksiyası ilkin mənbələr əsasında araşdırılır, milli himnimizin təkamülü və ideya-məzmun xüsusiyyətləri tarixi-filoloji planda təhlil edilir, nəhayət, dövlət rəmzlərimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən (1918-1920-ci illər) bizə miras qalan tarixi milli-mənəvi dəyərlər kimi qiymətləndirilir. Kitab təhsil işçiləri, müəllimlər, politoloqlar, diplomatlar, hüquqşünaslar, dövlət quruculuğu ilə məşğul olan mütəxəssislər, elmi ictimaiyyət və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Книга подготовлена в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики господином Гейдаром Алиевым от 13 марта 1998-го года "Об усилении работы по изучению государственных атрибутов Азербайджанской Республики". В этой книге впервые системно освещается история создания государственных символов (флаг, герб, гимн) независимого Азербайджана, широко показана исключительная роль Президента Гейдара Алиева в деле восстановления и принятия национальных государственных символов, на основе
первоисточников разъяснены значение и функции, отраженные в трехцветном флаге и государственном гербе, в историко-филологическом плане анализируется эволюция и идейно-содержательные особенности нашего национального гимна, наконец, государственные символы оцениваются как исторические, национально-нравственные ценности, оставшиеся нам в наследство от Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920-е годы). Книга предназначена для работников образования, учителей, политологов, дипломатов, юристов,
специалистов, занятых в государственном строительстве, научной общественности и широкого
круга читателей.

The book is published in accordance with the direction by President Heydar Aliyev of March 13, 1998 "On the reinforcement of work on studying state attributes of Azerbaijan State". This book deals with the history of creating state symbols (flag, emblem, anthem) of independent Azerbaijan, and widely shows an exceptional role President Heydar Aliyev in restoring and accepting national state symbols, on the basis of its origin, it explains the importance and function reflected in the three colored flag and state emblem and it analysis the evolution and ideologically interesting peculiarities of our national anthem in the historical -philological plan.
Finally the national symbols are estimated as historical, national moral values left for us as inheritance from Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920). The book is intended for workers of education, teachers, politologists, diplomats, lawyers, specialists' engaged in the state construction, and for a wide range of scientific public and readers.

M-1203020200-382 
082-01

© «Çaşıoğlu» nəşriyyatı, 2001.