Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Məni nə vədə Şuşaya yetirər­sən?" (Ə.Haq­verdiyevin «Xortdanın cə­hən­nəm mək­tub­ları» povesti haqqında). Gənc araşdırmaçı alimin ilk e-kitabında onun filologiya elmimizdə maraqla qarşılana biləcək elmi araşdırması yer alıb.

Müəllif:

Aynurə Paşayeva


Kateqoriya:

Gənc yazarların e-kitabıQısa Təsvir:

Aynurə Paşayeva.  "Məni nə vədə Şuşaya yetirər­sən?" (Əb­dür­rəhim bəy Haq­verdiyevin «Xortdanın cə­hən­nəm mək­tub­ları» povesti haqqında). Gənc araşdırmaçı alim Aynura Paşayevanın bu ilk e-kitabında onun filologiya elmimizdə maraqla qarşılana biləcək elmi araşdırması daxil edilib. Müəllifin yazılarındakı mülahizələri polemikaya səbəb olacaına inanırıq. E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


Baxış sayı: 2301
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" 46 (18 – 2013)

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuyl   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" ("Gənc yazarların maarifləndirilməsi. İnformasiya texnologiyaları istifadəsinin inkişafı" altbölümü) kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 46 (18 – 2013)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  (layihə başlayanda isə Gənclər və İdman Nazirliyi) yanında 
Azərbaycan Gənclər Fondu

http://youthfoundation.az

 

Aynura Paşayeva

“MƏNİ NƏ VƏDƏ ŞUŞAYA YETİRƏRSƏN?”

(Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm

 məktubları» povesti haqqında)

ELMİ-FİLOLOJİ ARAŞDIRMA

Gənc araşdırmaçı alim Aynura Paşayevanın bu ilk e-kitabında onun filologiya elmimizdə maraqla qarşılana biləcək elmi araşdırması daxil edilib. Müəllifin yazılarındakı mülahizələri polemikaya səbəb olacaına inanırıq. E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. E-nəşr N 46 (18 - 2013)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" silsiləsindən bütün kitablarla buradan tanış olun:

 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=167 

 

 

Elmi redaktoru:  Təhsin Mütəllimov

 filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

 

Rəyçi:                Mətanət Həsənova

 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   

 

Aynurə Paşayeva.  Məni nə vədə Şuşaya yetirər­sən? (Əb­dür­rəhim bəy Haq­verdiyevin «Xortdanın cə­hən­nəm mək­tub­ları» povesti haqqında). Bakı, Elm və təhsil, 2012, 146 s.

İSBN  – 978-9952-8176-1-4

 

Elmi ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edilən bu mo­no­qra­fi­ya müəllifin magistr disserta­si­yasının əsasında ya­zıl­mışdır.

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Mirzə Fətəli Axundov ədə­bi mək­­təbini davam və inkişaf etdirən, yeni realist Azər­baycan ədə­­­biy­yatının ən görkəmli simalarından bi­ri­dir. Ya­zıçı «Xort­da­nın cəhənnəm məktubları» povestində həyatda gö­rüb mü­şa­hi­də etdiyi mənfi tipləri «cəhənnəm» adlanan məkanda cəm­ləş­di­rə­rək ideya və mövzu ba­xı­mından zəngin bir əsər ya­rat­mışdır. Ki­tabın adı - «Məni nə vədə Şuşaya yetirər­sən?» po­ves­tin içə­ri­sin­dən se­çilmiş sitatdır.


 © YYSQ, 2013