Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Cәnubi Azәrbaycan: әdәbi şәxsiyyәtlәr, portretlәr". I hissə. Kitabda XX əsr Cənubi Azərbaycanda ədəbi-bədii prosesin önündə gedən, eyni zamanda yaradıcılıqlarında cənub mövzusun yer ayıran ədəbi simaların portret oçerkləri verilib.

Müəllif:

Pərvanə Məmmədli


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

Pərvanə Məmmədli. "Cәnubi Azәrbaycan: әdәbi şәxsiyyәtlәr, portretlәr". I hissə. Kitabda XX əsr Cənubi Azərbaycanda ədəbi-bədii prosesin önündə gedən və yaratdıqları əsərlərlə bu prosesin  inkişafına təsir edib zənginləşdirən, eyni zamanda yaradıcılıqlarında cənub mövzusun geniş yer ayıran  tanınmış ədəbi simaların portret oçerkləri verilib. 


Baxış sayı: 2182
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi" intellektual-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron Kitab N 09 (01-87 - 2016)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum: YYSQ - http://www.yysq.org


Pərvanə Məmmədli

 

"Cәnubi Azәrbaycan: әdәbi şәxsiyyәtlәr, portretlәr"

 

I hissə


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ - 2016


AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur

Elmi redaktor: Teymur Əhmədov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Rəyçilər: İslam Qəribli, filologiya üzrə elmlər doktoru, Fikrət Süleymanoğlu, elmi işçi


Məmmədli Pərvanə Hacı qızı. Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər. I hissə. Bakı: «Sabah», 2015, 200 səh. ISBN 978-9952-453-43-0

Kitabda XX əsr Cənubi Azərbaycanda ədəbi-bədii prosesin önündə gedən və yaratdıqları əsərlərlə bu prosesin  inkişafına təsir edib zənginləşdirən Mirzağa Təbrizi, Həsən Rüşdiyyə, Tağı Rüfət, Həbib Sahir, Qulamhüseyn Beqdeli, Həmid Məmmədzadə, Həmid Nitqi, Məmmədəli Fərzanə, Cavad Heyət, Məmmədtağı Zehtabi, Haşım Tərlan, Sönməz, Səhənd, Həbib Sahir, Əli Təbrizli, Qulamhüseyn Saidi, Rza Bərahəni, Qulamrza Səbri, Əli Kəmali, eyni zamanda yaradıcılıqlarında cənub mövzusun geniş yer ayıran Rəsul Rza və Mirzə İbrahimov kimi tanınmış ədəbi simaların portret oçerkləri verilib. 

© Pərvanə Məmmədli, 2015. Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.

 

II Hissə burada:

http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=2382